Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy

Pani Anna NEMŚ
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Gospodarki

Konfederacja Lewiatan w piśmie z 2 kwietnia br. (KL/207/72/DK/2015) wyraziła zdecydowanie poparcie dla konsultowanego przez Ministra Gospodarki projektu nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy (projekt z 13 marca 2015 roku, wersja 1.4), gdyż likwiduje on jedną z najważniejszych barier administracyjnych napotykanych przez przedsiębiorstwa energetyczne importujące gaz ziemny. Jest ono znacznie lepsze od obowiązującego obecnie rozporządzenia, które przyjęte 15 lat temu, nie odpowiada obecnym możliwościom pozyskania przez Polskę paliwa gazowego.

Za rozwiązania, które ułatwią prowadzenie importu gazu ziemnego uznaliśmy w szczególności następujące poniżej zmiany:

a) Zdefiniowanie źródła importu gazu ziemnego jako przedsiębiorstwa, od którego importer pozyskuje gaz. Rozwiązanie takie kończy wątpliwości interpretacyjne dotyczące kraju pochodzenia sprowadzanego gazu. Wyłącza także spod rygorów rozporządzenia gaz kupowany w ramach rewersu na Gazociągu Jamalskim.

b) Odniesienie wielkości gazu importowanego z jednego źródła do wielkości sprzedaży na terytorium Polski. Rozwiązanie takie umożliwia dywersyfikację importowanego gazu gazem z Unii Europejskiej, krajów EFTA - stron o Europejskim obszarze Gospodarczym, a także gazem zakupionym na terytorium Polski.

c) Gaz kupowany od kilku podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej traktowany jest jak gaz kupowany z jednego źródła, co zapobiega możliwości sztucznego obchodzenia obowiązku.

d) Możliwość łącznego obliczenia udziału gazu importowanego z jednego źródła łącznie dla więcej niż jednego przedsiębiorstwa (np. PGNiG S.A. i PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.) po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru do Prezesa URE.

e) Objęcie przepisami rozporządzenia postępowań wszczętych przed jego wejściem w życie. Spowoduje to, iż problemy wynikające z niejednoznaczności i nieaktualności przepisów dotychczasowego Rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy nie będą mieć negatywnego wpływu na przedsiębiorstwa, które w minionym okresie (przed wejściem w życie rozporządzenia) dokonały importu gazu z zagranicy.

Popierając zdecydowanie zmiany wprowadzone w przedstawionym do konsultacji projekcie rozporządzenia, wyraziliśmy jednocześnie nadzieję na szybkie przyjęcie nowego rozporządzenia przez Radę Ministrów i jego wejście w życie.

Od momentu publikacji projektu rozporządzenia minął ponad kwartał, chcielibyśmy więc zapytać Panią Minister jakie są losy rozporządzenia i kiedy należy oczekiwać jego przyjęcia.

Z wyrazami szacunku,


Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan