Talenty na rynku pracy - Narzędzia rozwoju kapitału ludzkiego dla potrzeb regionu, Łódź

25 października 2012, Hotel Ambasador Centrum Łódź

Organizatorzy: Urząd Miasta Łodzi i Politechnika Łódzka, partnerzy projektu IDEA Innovation by kNOWledge
Partner: IDES Consultants

W powszechnym rozumieniu "talent" oznacza szczególne predyspozycje i zdolności w określonym kierunku. Z punktu widzenia pracodawcy "talentem" jest pracownik posiadający kompetencje

i umiejętności pozwalające na zaspokojenie potrzeb kadrowych firmy. Możliwość pozyskiwania osób dysponujących pożądanymi kwalifikacjami, maksymalne wykorzystanie i rozwój ich potencjału odgrywają decydującą rolę dla dalszego zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, są źródłem innowacji i ważnym czynnikiem wzmacniania pozycji konkurencyjnej.

W dobie stale rosnącej konkurencji, intensywnego rozwoju nowych technologii i zmian w strukturze demograficznej "zarządzanie talentami" staje się istotnym wyzwaniem. Sprostanie mu wymaga zaangażowania nie tylko pracodawców, ale również placówek edukacyjnych, od których wymaga się oferty coraz lepiej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, jednostek otoczenia biznesu czy wreszcie władz mających wpływ na tworzenie systemowych rozwiązań w obszarze kształcenia i zatrudnienia.
Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji dla przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron oraz zainspirowanie ich do działania poprzez wymianę doświadczeń
i prezentację dobrych praktyk. Przedsięwzięcie jest częścią projektu IDEA, realizowanego przez Politechnikę Łódzką oraz Urząd Miasta Łodzi wspólnie z partnerami z innych krajów Europy Środkowej. Projekt koncentruje się na budowaniu strategii rozwoju pozwalających zabezpieczyć kapitał ludzki dla potrzeb innowacyjnej gospodarki i zwiększać konkurencyjność regionów.

Ramowy program

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości (Marek Cieślak, Wiceprezydent m. Łodzi; prof. dr hab. Stanisław Bielecki, JM Rektor Politechniki Łódzkiej)
10.10 - 11.50 Sesja 1. Identyfikacja i rozwój talentów wśród uczniów i studentów
• Identyfikacja i rozwijanie zdolności - organizacja kształcenia uczniów zdolnych we współczesnej szkole - Teresa Kosiarek, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
• Anna Korzeniewska, Fundacja Rozwoju Talentów, Poznań
• Mechanizmy wspierania najzdolniejszych studentów Politechniki Łódzkiej - Ewa Jędrych, Politechnika Łódzka (Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji)
• Łódzki Uniwersytet Dziecięcy - miejsce odkrywania talentów, Anna Janicka, Politechnika Łódzka (pomysłodawczyni i organizatorka Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego)
11.50 - 12.10 Przerwa na kawę

12.10 - 13.00 Sesja 2. Dobre praktyki w zakresie wspierania talentów - doświadczenia partnerów projektu IDEA Innovation by kNOWledge.
• Specific insight on the development of skills, human capital and selected innovative fields in Eastern Slovakia - dr Gabriela Koľveková, Politechnika w Koszycach, Słowacja
• Chambers Approval Certificate for young „high potentials" - an instrument of regional promotion of young graduates - Karel Borecki, OHK Most, Czechy
(organizator przewiduje 2 dodatkowe wystąpienia przedstawicieli partnerów projektu)

13.00 - 14.40 Sesja 3. Talenty na rynku pracy - Jak wspierać talenty i wykorzystywać ich potencjał.
• Projekt IDEA - badania dotyczace High Potentials w Regionie - Anna Kamińska, Urząd Miasta Łodzi;
• Czy firmom grozi niedobór talentów? Wirginia Gostomczyk-Urbańska, Prezes Zarządu IDES Consultants Polska
• Talenty z perspektywy pracodawców (przedstawiciele pracodawców oraz organizacji pracodawców)

14.40 -15.00 Dyskusja
15.00 - 16.00 Lunch

Udział w konferencji jest bezpłatny

Więcej informacji

Rejestracja