Polska przedsiębiorczośc prywatna w czasach kryzysu

Zapraszamy do udziału w konferencji, na której zaprezentujemy wybrane wyniki badań przedsiębiorców prywatnych z sektora MSP (zatrudnienie 15-250 pracowników). Badania przeprowadzono w ramach współpracy Katedry Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Badania terenowe zostały zrealizowane przez CBOS w okresie od września 2010 r. do kwietnia 2011 r.

Przeprowadzenie badań miało na celu rozpoznanie reakcji firm na kryzys - chcieliśmy przyjrzeć się kondycji firm oraz ich postawom w sytuacji dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Analizie poddana została między innymi sytuacja ekonomiczna firm, stopień ich innowacyjności, kapitał społeczny oraz kultura organizacyjna. Rozpoznaliśmy także opinie przedsiębiorców na temat konfliktów społecznych oraz struktury społecznej, związków zawodowych i dialogu społecznego, a także ich zdanie na temat prestiżu przedsiębiorców i politycznego klimatu wokół przedsiębiorczości. Podczas konferencji spróbujemy także odpowiedzieć na ważne pytania dla środowiska przedsiębiorców w Polsce - Jak postrzegane jest prawo przez biznes? Jaka jest ich sytuacja materialna gospodarstw domowych przedsiębiorców oraz stan ich zdrowia?

W trakcie konferencji planujemy przeprowadzenie panelu oraz dyskusji skupionej wokół warunków prowadzenia przedsiębiorstw w trudnych i niestabilnych czasach. Liczymy na Państwa głos w debacie.

Serdecznie zapraszamy

dr Henryka Bochniarz
Prezydent
PKPP Lewiatan

prof. dr hab. Adam Budnikowski
Rektor
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 


PROGRAM

9.30-9.45

Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Adam Budnikowski - Rektor SGH
dr Henryka Bochniarz - Prezydent PKPP Lewiatan
prof. dr hab. Joachim Osiński - Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 

9.45-11.30
 

Prezentacja wyników badania Polacy Przedsiębiorcy 2011

Społeczna geneza i postawy prywatnych przedsiębiorców
prof. dr hab. Juliusz Gardawski - SGH

Innowacyjność sektora MSP
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek - PKPP Lewiatan, UW

Kultura organizacyjna MSP
dr Jan Czarzasty - SGH

MSP - otoczenie prawne
dr Jacek Męcina - PKPP Lewiatan, UW

Przedsiębiorcy wobec polityki
prof. dr hab. Jerzy Bartkowski - UW

Przedsiębiorcy i ich gospodarstwa domowe
mgr Czesława Kliszko - SGH

Informacja o badaniach
mgr Wiesława Dąbała - CBOS
 

11.30-12.00
 

Przerwa kawowa
 

12.00-14.00

Polscy przedsiębiorcy prywatni w dwudziestoleciu
gospodarki rynkowej

Panel przedsiębiorców
moderator: dr Jacek Męcina - PKPP Lewiatan, UW

Debata ogólna: Prywatna przedsiębiorczość w Polsce a kryzys

14.00

Lunch
 

 

Polska przedsiębiorczość prywatna
w czasach kryzysu

23 listopada 2011 r.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Budynek C, Aula 1, al. Niepodległości 128
 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 21 listopada 2011 r.
na adres agorecka@pkpplewiatan.pl lub telefonicznie: tel. (22) 565 18 00

Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń