Warsztaty: Euro dla przedsiębiorców w Kielcach

Zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu „Euro dla przedsiębiorców”, która odbędzie się w Kielcach, 22-23 kwietnia 2010 r.

I dzień - Konferencja, 22 kwietnia 2010 r.

10:00-12:30 Wykłady wprowadzające

Definicja małego i średniego przedsiębiorcy – badanie statusu firmy
Przegląd najważniejszych źródeł finansowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw: Mapa przedsiębiorcy 2007-2013
Podstawowe zagadnienie związane z pomocą publiczną
Kwalifikowalność wydatków w programach operacyjnych
Pakiet antykryzysowy MRR oraz źródła informacji o funduszach.

13:30-17:00 Warsztaty (prowadzone równolegle)
Warsztat A - Dotacje na szkolenia i doradztwo dla firm
Uczestnicy:
Przedsiębiorcy, którzy chcieliby uzyskać dotację na ogólne oraz specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników, w tym szkolenia przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm oraz wsparcia na sfinansowanie doradztwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warsztat B – Finansowanie rozwoju firm
Uczestnicy:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, zainteresowani pozyskaniem środków unijnych na rozwój działalności eksportowej, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz wsparciem finansowym w postaci Kredytu Technologicznego na realizację inwestycji technologicznej (np. zakup nowej technologii) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Warsztat C - Dotacje na projekty związane z ochroną środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii (RPO, POIIS)
Uczestnicy:
Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem środków na projekty związane z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł (OZE) takich jak: wiatraki, biogazownie, elektrownie wodne, panele słoneczne tzw. solary, czy wytwarzanie energii z biomasy, w tym również na potrzeby własne przedsiębiorstwa, w ramach dofinansowania z działania 9.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Warsztat D - Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach
Uczestnicy:
Przedsiębiorcy, którzy chcieliby pozyskać środki na przedsięwzięcia wysoko innowacyjne, w tym projekty zakładające przeprowadzenie dwóch faz: badawczej i wdrożeniowej, o wartości większej niż 8 mln PLN, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

II dzień - Konsultacje indywidualne, 23 kwietnia 2010 r.

Konsultacje to możliwość bezpośredniej, indywidualnej, półgodzinnej rozmowy z doświadczonym ekspertem na temat Państwa pomysłu czy projektu. W konsultacjach wezmą również udział przedstawiciele instytucji udzielających wsparcia. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na konsultacje jest wskazanie tematu rozmowy lub ewentualnych pytań w formularzu zgłoszeniowym. Liczba miejsc na konsultacje jest ograniczona – przewidujemy przeprowadzenie 20 rozmów (5 w każdym z obszarów warsztatowych), dlatego zapraszamy do jak najwcześniejszej rejestracji.

Temat A - Dotacje na szkolenia i doradztwo dla firm (PO KL)
Temat B - Finansowanie rozwoju firm (PO IG)
Temat C - Dotacja na projekty związane z ochroną środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii (RPO, POIIS)
Temat D - Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach (PO IG)

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji i zapisy na stronie: www.eurodlaprzedsiebiorcow.pl

Kontakt:
Adriana Nowaczek, tel. 22 565 20 85, e-mail: anowaczek@pkpplewiatan.pl
Departament Funduszy Strukturalnych PKPP Lewiatan

Miejsce:
Hotel Łysogóry,
ul. Sienkiewicza 78, Kielce