Opinia uzupełniająca do projektu z dnia 27 kwietnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o CIT i PIT

Proponowane brzmienie art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje co należałoby rozumieć jako materialne / istotne transakcje (w rozumieniu OECD (2014) Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13, dalej „Action 13 OECD Guidance"). Projekt posługuje się bowiem pojęciem - „mających istotny wpływ na wysokość dochodu / straty". Niezależnie do zachowania zgodności z wytycznymi OECD wskazanymi powyżej - takie brzmienie przepisów stwarza także zbyt dużą niepewność co do treści normy prawnej.

W poprzedniej opinii Konfederacji Lewiatan przedłożona została propozycja aby w powyższym zakresie bazować na stosunku wartości danej kategorii transakcji do zysku netto wykazanego w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym podatnika w oparciu o wskaźnik 0,1%. Jednakże po dodatkowych analizach Rada Podatkowa stwierdziła, że w celu poprawnego zaimplementowania kryterium materialności, zgodnie z Action 13 OECD Guidance, a także w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego wskaźnika procentowego, niezbędne jest uzupełnienie go o próg kwotowy.

Jednocześnie należy wprowadzić co najmniej trzy wartości wskaźnika procentowego referujące do trzech rodzajów skali działalności. W ten sposób zapewniona byłaby w lepszy sposób adekwatność zakresu obowiązku dokumentacyjnego do wielkości podatnika .

Należy również zarekomendować aby obok wskaźnika procentowego referującego do zysku rozważyć alternatywnie wskaźnik procentowy korespondujący do przychodów albo kosztów.

Podsumowując, Konfederacja Lewiatan rekomenduje wprowadzenie procentowego progu istotności w odniesieniu  do np. trzech grup skali działalności w korespondencji do obiektywnej kategorii bilansowej (zysku, przychodów, kosztów) z jednoczesnym określeniem minimalnego  kwotowego progu materialności tj. aby obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegały transakcje oraz inne zdarzenia, których wartość przekroczy zdefiniowane progi istotności nie mniejsze niż 100 tys. euro, tj. wartość najwyższego z obowiązujących obecnie progów materialności.

Powyższe uwagi odnoszą się także do projektowanego ust. 2b pkt 2 w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

***

Poniżej przedstawiamy propozycję brzmienia przepisu (przykład), który mógłby mieć zastosowanie do największych podmiotów. W przykładzie tym zastosowano wskaźnik procentowy na poziomie 0,1% odnoszący się do zysku, a także wskaźnik kwotowy na poziomie 100.000 euro.

Propozycja (przykład) brzmienia art. 2 pkt 1 lit. d)  ustawy zmieniającej (dodawany art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ):

          „2) dla każdej kategorii transakcji, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 0,1% zysku netto wykazanego w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym podatnika, jednak nie mniejszej niż 100 000 euro, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1b, również spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, opis obejmujący:

a)     wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi,

b)     opis zgodności warunków transakcji ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,

c)     dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji,

d)     identyfikację podmiotów powiązanych dokonujących transakcji,  

e)     dokumenty mające istotny wpływ na transakcje, w szczególności umowy, porozumienia lub inne dokumenty wskazujące na zamiary stron umowy, a w przypadku zawarcia umowy o podziale kosztów, umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w tym przyjęte w umowie zasady dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestniczenia w stratach,

f)      opis analizy aktywów, funkcji i ryzyk oraz uczestniczących podmiotów powiązanych,

g)     opis metody i sposobu kalkulacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

h)     algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących transakcji,

i)      opis analizy danych porównawczych wykorzystanych do kalkulacji, wraz z podaniem źródła danych, w szczególności z wykorzystaniem informacji o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Przez łączną wartość danej kategorii transakcji należy rozumieć wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, do których zobowiązany / uprawniony z tytułu tych transakcji był podatnik, ujętych w księgach rachunkowych w roku podatkowym."

***

Jak już zaznaczono powyżej wskazana propozycja brzmienia przepisu stanowi przykład połączenia dwóch progów istotności - wskaźnika procentowego i wskaźnika kwotowego. Ostateczna wersja przepisu powinna referować do co najmniej 3 wskaźników procentowych korespondujących ze skalą działalności podatnika. Wskaźniki te mogą odnosić się do innych kategorii niż zysk.

**

Biorąc pod uwagę przedstawione stanowisko, jako nieaktualne należy uznać, stanowisko przedstawione na str. 8-10 opinii Konfederacji Lewiatan z dnia 13 maja 2015, w części oznaczonej jako „Uwagi do ust. 2b:" w zakresie w jakim proponowano aby przy określaniu obowiązku dokumentacyjnego bazować wyłącznie na stosunku wartości danej kategorii transakcji do zysku netto wykazanego w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym podatnika.

Konfederacja Lewiatan KL/300/111/1229/PP/2015