Rozporządzenia dotyczące akcyzy - opinia

Opinia dot. rozporządzeń ws. maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych, norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych, kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

1.       Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

Pozytywnie odnosimy się do kierunku zmian zaproponowanych w projekcie zmiany rozporządzenia ws. maksymalnych norm ubytków. W naszej ocenie, zaproponowany mechanizm uproszczonego sposobu rozliczania ubytków paliw ciekłych, stanowić będzie istotne zmniejszenie obciążeń o charakterze stricte administracyjnym dla podmiotów dokonujących obrotu tymi wyrobami.

Poniżej prezentujemy nasze uwagi do projektu, które jednak nie ingerują w zasadniczy, zasługujący na aprobatę, kierunek proponowanej zmiany.

 

1.1.                  Uwzględnienie w projekcie zasad rozliczania ubytków tzw. olejów smarowych.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (w wersji z dnia 23 kwietnia 2015 r.) rozszerza definicję ubytków wyrobów akcyzowych również na straty wyrobów akcyzowych, niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (tzw. olejów smarowych), powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy - dodawana litera d) do art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym. 

Zasadne wydaje się zatem uwzględnienie również przy zmianie rozporządzenia ws. maksymalnych norm ubytków - zasad rozliczania ubytków olejów smarowych. Zgodnie z logiką systemu akcyzy, tam gdzie straty stanowią ubytki opodatkowane akcyzą, tam powinny być przewidziane również przepisy ustanawiające normy dopuszczalnych ubytków takich wyrobów. 

W ocenie Konfederacji Lewiatan, najprostszym sposobem wprowadzenia tej modyfikacji byłoby zastosowanie do olejów smarowych tych samych mechanizmów, które obecnie przewidziano dla wyrobów określanych jako „paliwa ciekłe". 

Modyfikacja taka mogłaby polegać przykładowo na dodaniu do treści rozporządzenia zapisu, o odpowiednim stosowaniu również do tych wyrobów, przepisów rozporządzenia, dotyczących „paliw ciekłych". 

 

1.2.                  Uwzględnienie w projekcie zasad rozliczania ubytków LPG.

Z podobnych powodów, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, w ocenie Konfederacji Lewiatan, zasadne jest uwzględnienie w projekcie również zasad rozliczania ubytków gazów propan i butan (oraz ich mieszanin) w stanie skroplonym, tj. tzw. LPG. Obecne przepisy nie przewidują bowiem jednoznacznych zasad, według których należy rozliczać ubytki pozostałych węglowodorów gazowych o kodach CN 2711 1211 do 2711 1900.

Najprostszym sposobem wprowadzenia tej modyfikacji wydaje się również zastosowanie tych samych mechanizmów, które obecnie przewidziano dla wyrobów określanych jako „paliwa ciekłe".  Modyfikacja taka mogłaby polegać przykładowo na objęciu również tych wyrobów pojęciem „paliw ciekłych" w rozumieniu rozporządzenia ws. maksymalnych norm ubytków. 

 

1.3.                  Doprecyzowanie brzmienia zapisu o rocznym rozliczeniu ubytków paliw ciekłych związanych z ich magazynowaniem.

W projektowanym § 5 ust. 1 rozporządzenia wskazuje się, iż ubytki wskazanych w przepisie wyrobów akcyzowych „zwanych dalej „paliwami ciekłymi", powstające w czasie ich przyjęcia do magazynu, magazynowania, przeładunku w składzie podatkowym oraz wydania z magazynu rozlicza się narastająco za okresy roczne."

Propozycja ta wydaje się czytelna, niemniej przy jej zestawieniu z treścią obowiązującego obecnie przepisu zmienianego rozporządzenie ws. maksymalnych norm ubytków (Załącznik nr 4 - pkt II.3) dotyczącego rozliczania ubytków powstających w czasie transportu paliw ciekłych rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym - wskazane byłoby jej doprecyzowanie.

Przywołany przepis stanowi bowiem, że: „ubytki ... rozlicza się narastająco za okresy roczne, łącznie dla wszystkich wysłanych w tym okresie paliw ciekłych uwzględniając sumę stwierdzonych nadwyżek, bez względu na odbiorcę i rodzaj paliwa ciekłego."

Jak rozumiemy, intencja projektodawcy jest taka, aby również wprowadzany przepis umożliwiał łączne rozliczenie ewentualnych ubytków i nadwyżek w okresie rocznym, bez względu na dostawcę (ubytki powstające w czasie przyjęcia do magazynu) i odbiorcę (ubytki powstające w czasie wydania z magazynu) łącznie z ubytkami magazynowymi i przeładunkowymi.

Jak również rozumiemy, intencją projektodawcy było, aby rozliczenie ubytków następowało w ramach danego kodu CN (zgodnie z dotychczasową praktyką organów podatkowych). 

W celu uniknięcia obu powyższych wątpliwości, proponowalibyśmy doprecyzowanie zapisu § 5 ust. 1 zdanie ostatnie, poprzez dodanie końcowych słów:

„ [...] zwanych dalej „paliwami ciekłymi", powstające w czasie ich przyjęcia do magazynu, magazynowania, przeładunku w składzie podatkowym oraz wydania z magazynu rozlicza się narastająco za okresy roczne, łącznie dla paliw ciekłych objętych poszczególnymi kodami CN, uwzględniając sumę stwierdzonych nadwyżek, bez względu na dostawcę i odbiorcę tych paliw."

 

1.4.                  Doprecyzowanie brzmienia zapisu o rozliczeniu ubytków alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów.

Z powodów wskazanych powyżej, w naszej ocenie, zasadne jest również doprecyzowanie brzmienia projektowanego zapisu odnoszącego się do zasad rozliczania ubytków alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów (projektowany ust. 3a do załącznika nr 1 części IX
do rozporządzenia).

Zgodnie z projektem: „3a.  Ubytki alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów, których normy ustalono w ust. 1 - 3, rozlicza się narastająco za okresy kwartalne, oddzielnie dla wyrobów skażonych i nieskażonych." 

W naszej ocenie, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, zasadne jest doprecyzowanie, iż takie rozliczenie powinno być dokonywane „ [...] bez względu na dostawcę i odbiorcę
tych wyrobów."

 

1.5.                  Doprecyzowanie okresu, do którego stosuje się nowe zasady rozliczania paliw ciekłych - wprowadzenie przepisów przejściowych.

Zwracamy również uwagę, iż nowe zasady rozliczania ubytków paliw ciekłych odnoszą się do rozliczenia „rocznego", podczas gdy ich projektowane wejście w życie to 1 lipca 2015 r. 

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, wskazane byłoby wprowadzenie przepisu przejściowego, precyzującego iż nowe zasady mają zastosowanie do rozliczenia ubytków za cały 2015 r. (a nie np. za okres od lipca do grudnia). 

 

2.       Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych.

W naszej ocenie zaproponowane nowe brzmienie tego rozporządzenia należy ocenić pozytywnie, ponieważ również ta zmiana stanowić będzie istotne zmniejszenie obciążeń o charakterze stricte administracyjnym dla podmiotów dokonujących obrotu paliwami ciekłymi.  Poniżej prezentujemy uwagi do projektu, których głównym celem jest doprecyzowanie przedstawionych propozycji nowych zapisów.

 

2.1.                  Uwzględnienie w projekcie norm ubytków tzw. olejów smarowych.

Jak już wskazano powyżej, sam projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym rozszerza definicję ubytków wyrobów akcyzowych również na straty tzw. olejów smarowych - litera d) do art. 2 ust. 1 pkt 20. 

Podobnie zatem jak przy zmianie rozporządzenia ws. maksymalnych norm ubytków - również w nowym  norm ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zasadne wydaje się uwzględnienie wysokości norm dla olejów smarowych.  Zgodnie z logiką systemu akcyzy, tam gdzie straty stanowią ubytki opodatkowane akcyzą, tam powinny być przewidziane również przepisy ustanawiające normy dopuszczalnych ubytków takich wyrobów. 

W ocenie Konfederacji Lewiatan, najprostszym sposobem wprowadzenia tej modyfikacji byłoby zastosowanie do olejów smarowych tej samej wysokości norm, które w omawianym projekcie przewidziano dla wyrobów określanych jako „paliwa ciekłe". 

Modyfikacja taka mogłaby polegać przykładowo na dodaniu do treści rozporządzenia zapisu, o odpowiednim stosowaniu również do tych wyrobów przepisów rozporządzenia dotyczących „paliw ciekłych".

 

2.2.             Uwzględnienie w projekcie norm ubytków wyrobów z zerową stawką akcyzy, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy

Zwracamy również uwagę, iż podobne argumenty przemawiają za uregulowaniem kwestii norm ubytków dla wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (których straty objęte będą definicją ubytków na mocy art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. e) znowelizowanej ustawy).2.3.          Uwzględnienie w projekcie norm ubytków LPG.

Z podobnych powodów, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, w ocenie Konfederacji Lewiatan, zasadne jest uwzględnienie w projekcie również norm ubytków gazów propan i butan (oraz ich mieszanin) w stanie skroplonym, tj. tzw. LPG - pozostałych węglowodorów gazowych o kodach CN 2711 1211 do 2711 1900.

Najprostszym sposobem osiągnięcia tego celu wydaje się również objęcie również tych wyrobów pojęciem „paliw ciekłych" w rozumieniu komentowanego projektu. 

 

2.4.             Uwzględnienie w projekcie norm dla transportu żeglugowego również innymi
niż    statki morskie jednostkami pływającymi

W przedłożonym projekcie doprecyzowuje się zasadę, iż w przypadku transportu paliw ciekłych statkami morskimi, zastosowanie powinny znaleźć normy ubytków analogiczne do tych stosowanych dla transportu cysternami kolejowymi (a nie np. dla innych naczyń). 

Doprecyzowanie to należy ocenić pozytywnie, jako odpowiadające dotychczasowej praktyce i oczekiwaniom przedsiębiorców z branży paliwowej.  W naszej ocenie warto wskazać właśnie na doprecyzowujący charakter tejże zmiany.

Dodatkowo pragniemy również zwrócić uwagę, iż analogiczne argumenty przemawiają za tym, aby nowego brzmienia rozporządzenia nie zawężać wyłącznie do statków morskich, ale podobnie jak stanowią przepisy ustawy o podatku akcyzowym, odnosić je również do innych jednostek pływających (tak by jednoznacznie obejmowało ono również np. przemieszczenia po wodach wewnętrznych). 

W naszej ocenie, modyfikacja taka mogłaby polegać przykładowo na dodaniu do projektowanego § 6 ust. 1 pkt 3 słów: „ Normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przemieszczania paliw ciekłych wynoszą dla: 3) statków morskich i innych jednostek pływających - 0,5% ilości wysłanej;"

 

3.       Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 27 kwietnia 2015 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

Zaproponowane zmiany oceniamy jednoznacznie pozytywnie, jako zmniejszające zakres zbędnych obowiązków o charakterze administracyjnym. Sygnalizujemy jedynie, iż w celu uniknięcia wątpliwości, w samym uzasadnieniu do projektowanej zmiany wskazane byłoby doprecyzowanie, iż przewidziany obowiązek powiadomienia o planowanym niszczeniu (projektowany § 40 ust. 1), który ma zostać zrealizowany „przed dniem planowanego terminu zniszczenia" oznacza, iż wystarczające jest dokonanie powiadomienia do końca dnia poprzedzającego dzień planowanego niszczenia.

  

Konfederacja Lewiatan

KL/285/103/1328/1386/1387/PP/2015