Uwagi do projektu z dnia 27 kwietnia 2015 r. rozporządzenia w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

W zaproponowanym formularzu informacji podsumowującej VAT-27 w części C i D występuje kolumna z nazwą „Nastąpiła Zmiana danych".

W objaśnieniach do formularza VAT-27 nie ma opisu w jakich przypadkach należy zaznaczyć to pole, tzn. czy w przypadku zmiany danych adresowych/identyfikacyjnych nabywcy czy zmian liczbowych. W przypadku wystąpienia tylko zmian liczbowych kolumna ta jest niezasadna, ponieważ informacja podsumowująca VAT-27 korekta jest dedykowana do takich zmian. Być może ustawodawca wymaga wypełnienia kolumny w przypadku zmiany danych adresowych/identyfikacyjnych nabywcy, ale niestety  informacja taka nie zawsze jest dostępna dla Dostawcy.

Kolumna ta winna być usunięta ze wzoru deklaracji, ponieważ w sytuacji wystawienia faktury po upływie terminu, w jakim winna zostać wystawiona, podatnik wykaże przedmiotową transakcję poprzez korektę okresu, w którym dostawa/świadczenie miało miejsce. W tej sytuacji nie nastąpi zmiana danych, a jedynie dodanie pozycji. Reasumując wypełnianie kol. a jest zbędną, dodatkową czynnością manualną dla podatnika, który poprzez zaznaczenia kwadratu nr 2 wskazuje, iż powstały okoliczności do jej sporządzenia.

Rekomendujemy usunięcie kolumny z nazwą „Nastąpiła Zmiana Danych".

Ponadto zgodnie z objaśnieniem w kol. d należy wpisać łączną wartość dostaw towarów  lub świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy, tzn. ustawodawca nakazuje wpisać w danej korekcie informacji zagregowaną wartość transakcji biorąc pod uwagę wartości od faktury pierwotnej poprzez korekty n+/-, a tymczasem w korekcie deklaracji VAT-7 wykazywana będzie jedynie różnica na transakcji. Dla podatnika wystąpi dodatkowy nakład pracy i trudność w uzgodnieniu różnicy pomiędzy informacją podsumowującą a deklaracją VAT-7. Mechanizm sporządzania korekty informacji podsumowującej VAT-27 winien być zbliżony do VAT-UEK, tzn. było, winno być. Dodatkowo przy zaproponowanym rozwiązaniu podatnik będzie musiał opracować nowe narzędzia do raportowania transakcji narastająco.

 

Konfederacja Lewiatan KL/276/101/885/PP/2015