Warunki rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier

Propozycja dodania w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier (Dz.U. z 2012 poz. 312) § 14a.

 

§ 14a. 1. Przepisy rozporządzenia, w zakresie i na zasadach wskazanych w ust. 4, stosuje się także do wykorzystywanych w loterii promocyjnej, loterii audiotekstowej, loterii fantowej, grze bingo fantowej lub zakładach wzajemnych urządzeń mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, które spełniają funkcję pomocniczą, nie mają charakteru autonomicznego i nie są przeznaczone wyłącznie lub przede wszystkim do prowadzenia gry lub zakładów wzajemnych.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do urządzeń, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1)      wykorzystywane urządzenie ma wpływ na przebieg i wynik gry lub zakładów wzajemnych,

2)      w zezwoleniu na urządzenie gry lub zakładów wzajemnych udzielono podmiotowi urządzającemu grę lub zakłady wzajemne informacji o obowiązku rejestracji urządzenia wskazanego w złożonym wniosku lub dołączonych do niego dokumentach.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera uzasadnienie kwalifikacji urządzenia wskazanego w złożonym wniosku lub dołączonych do niego dokumentach w świetle kryteriów zawartych w ust. 1 i 2 pkt 1.

4. Do urządzeń, o których mowa w ust. 1:

1)      nie stosuje się przepisów § 1 ust. 2 pkt 3 lit. f, pkt 5, ust. 3 pkt 5, 8, 11, 13 i 14, § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d i e, pkt 2 i ust. 2, § 8, 9, 10, 11 ust. 2 rozporządzenia,

2)      pozostałe przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio".

 

Do rozporządzenia zmieniającego:

„Do loterii promocyjnych, loterii audiotekstowych, loterii fantowych, gry bingo fantowe lub zakładów wzajemnych urządzanych na podstawie zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe"

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana uwzględnia dotychczasową praktykę Organów oraz wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie urządzeń do gry wykorzystywanych w ramach loterii promocyjnych i audiotekstowych (m.in. poprzez odwołanie do informacji dotyczących wykorzystywanych urządzeń do gry zamieszczanych w zezwoleniach wydawanych przez Dyrektorów Izb Celnych). Pozwala uwzględnić w działaniach organów specyfikę ustawowo wskazanego katalogu gier hazardowych wyodrębnionego przez ustawodawcę w art. 23 ust. 3 ustawy o grach hazardowych.

Według zgłoszonej propozycji istnieje możliwość objęcia rejestracją szerokiego zakresu urządzeń, jeżeli organy celne uznają, że wymaga tego, w danej grze interes uczestników. Jednocześnie ze względu na szerokie zakreślenie katalogu urządzeń podlegających rejestracji (szersze niż obecnie), istotnym elementem nowego rozwiązania jest zamieszczenie stosownej informacji o obowiązku rejestracji w decyzji udzielającej zezwolenia na urządzanie danej gry. Takie rozwiązanie pozwala na szeroką ochronę praw uczestników, a jednocześnie zapewnia organizatorowi pewność co do ciążących na nim obowiązków.

Ponieważ w dotychczasowej formie przepisy Rozporządzenia nie mogą zostać w pełni odniesione do urządzeń do gier wykorzystywanych w loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych, loteriach fantowych, grze bingo fantowym lub zakładach wzajemnych, dodatkowego uregulowania wymaga określenie, jakie przepisy powinny w tym wypadku znaleźć zastosowanie i w jakim zakresie. Propozycja nowelizacji zawiera odpowiednie rozwiązania również i w tym zakresie.

Zgłoszona propozycja określa również zasady zastosowania nowych przepisów do urządzeń wykorzystanych w grach urządzanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Rozwiązanie takie gwarantuje pewność i przewidywalność prawa, wyznaczając możliwą do jednoznacznego zidentyfikowania cezurę czasową dla nowych obowiązków.

 

Konfederacja Lewiatan KL/307/113/KK/PP/2015