Sposób obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia - stanowisko Lewiatana dot. projektu rozporządzenia Ministra Energii

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia z 4 lipca 2019 roku.

W ocenie Konfederacji Lewiatan projekt Rozporządzenia, bazując na wartościach średnich, wskaźnikach, wzorcach itp., nie uwzględnia indywidualnych warunków działania spółek obrotu. W naszej opinii kluczowym deficytem przyjętych przepisów ustawowych (także po nowelizacji), ale i proponowanych zapisów w rozporządzeniu, jest brak zastosowania indywidualnego sposobu rozliczania rekompensat na podstawie faktycznie utraconych przychodów przez każdą ze spółek obrotu. Przyjęte rozwiązania nie uwzględniają zróżnicowanej sytuacji kontraktowej każdej ze spółek i z dużym prawdopodobieństwem mogą negatywnie wpływać na decyzję o kontynuacji działalności większości sprzedawców energii elektrycznej na rynku. Biorąc pod uwagę niską rentowność sektora obrotu to ryzyko jest w naszej ocenie bardzo realne.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/261/134/DK/2019