Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów zmianie uległ zakres danych podlegających zgłoszeniu do rejestru (zmiany art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 6 ust. 3 pkt 1i 2 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy). Zmiana ta dotyczy wyłącznie poszerzenia katalogu danych przekazywanych przez przewoźnika w zgłoszeniu lub uzupełnieniu o numer lokalizatora albo numer urządzenia. Tymczasem we wzorze dokumentu zastępującego zgłoszenie, stanowiącym załącznik do projektu przedmiotowego rozporządzenia ministra finansów, zostały dodane, oprócz pól umożliwiających wpisanie numeru lokalizatora albo numeru urządzenia przekazującego, dane geolokalizacyjne środka transportu dodatkowe pola na wskazanie województwa i współrzędnych geograficznych miejsca załadunku towaru, dostarczenia towaru, rozpoczęcia i zakończenia przewozu na terytorium RP. W ślad za projektem rozporządzenia wraz z załącznikiem rozbudowany został w sposób analogiczny katalog danych w formularzach udostępnionych za pośrednictwem portalu PUESC.

Konieczność wskazania danych województwa i współrzędnych geograficznych miejsca załadunku towaru, dostarczenia towaru, rozpoczęcia i zakończenia przewozu na terytorium RP nie wynika w żadnej mierze z dyspozycji zawartej w treści art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy. Dane te, w szczególności dane współrzędnych geograficznych stanowią osobną kategorię, nie mieszczącą się w zakresie pojęcia „dane adresowe miejsca" lub „miejsce", która winna zostać wprost wskazana w ustawie.

W naszej ocenie działanie projektodawcy wykracza poza zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000, 1039 i 1539).
Za nieuprawnione należy uznać nałożenie na przewoźników w drodze rozporządzenia obowiązku przekazywania danych wykraczających poza katalog danych określonych w art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 6 ust. 3 pkt 1i 2 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy.

Konfederacja Lewiatan, KL/319/148/1611/DG/2018


Pobierz stanowisko >>