Uwagi dot. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Konfederacja Lewiatan przekazała uwagi dot. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

W art. 1 pkt 1 projektu koniecznym wydaje się przyjęcie innej numeracji dodawanej jednostki redakcyjnej w art. 96 z uwagi na fakt, że ust. 1a już istnieje - został dodany na mocy nowelizacji z 20 lipca 2018 r.

W art. 2 pkt 1 lit. b projektu - rozważenia wymaga zasadność dokonywanej zmiany z uwagi na obecne brzmienie tego punktu w ustawie; dodatkowo wracamy uwagę na niezgodność z Zasadami Techniki Prawodawczej w zakresie wskazania publikatora - został on już wskazany w pkt 32b lit. a zmienianego ustępu.

W zakresie e-skierowań (art. 2 pkt 2 projektu - dodawany art. 19a ust. 2 pkt 3) wątpliwości budzi zasadność wprowadzanej kategoryzacji świadczeniodawców (6 różnych typów) i niezbędność przedmiotowej zmiany w kontekście efektywności i zasadności udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W naszej ocenie jest to nadmierne obciążanie podmiotów leczniczych wprowadzaniem do systemu zbędnych informacji.
Wątpliwości budzi również zmiana proponowana w art. 2 pkt 7 projektu - w tym zakresie zostało wystosowane wspólne stanowisko reprezentatywnych organizacji, w tym również Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/350/161/DB/2018

Pobierz stanowisko >>