Uwagi Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu w sprawie projektu ustawy o pracy na statkach rybackich (UC 109).

Odnośnie art. 10 ust. 3 pkt. 5 lit. c, d, e, pkt 6, 7, 8, 10 oraz 11

Proponujemy, aby wprowadzić możliwość alternatywnego wskazania odpowiednich postanowień przepisów prawa zakładowego, tj. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania lub zakładowego układu zbiorowego pracy, zamiast powtarzania tych postanowień
w rybackiej umowie o pracę.

Pozwoli to na skrócenie treści umowy oraz uniknięcie powtarzania w niej postanowień regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania czy zakładowego zbiorowego układu pracy, tym bardziej, iż pracownik powinien być poinformowany o treści ww. aktów prawa zakładowego.

Odnośnie art. 17 ust. 2

Proponujemy wprowadzenie możliwości zastąpienia dodatku morskiego tzw. partem, tj. premią, której wysokość jest uzależniona od wartości złowionej ryby. Jest to tym bardziej uzasadnione, iż part funkcjonuje w praktyce i przewidziany jest niejednokrotnie w przepisach prawa zakładowego podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością w zakresie rybołówstwa.

Odnośnie art. 19 ust. 3

W zdaniu drugim in fine proponujemy wykreślenie wyrazów „oraz jego przyczyny".

Z uwagi na możliwą dużą rotację członków załóg kutrów rybackich, zwłaszcza w przypadku ich przenoszenia pomiędzy jednostkami, obowiązek wskazywania każdorazowo przyczyny skreślenia rybka z listy załogi wiązać się będzie z nadmierną uciążliwością dla pracodawcy (znaczna część armatorów posiada po kilka jednostek rybackich i wówczas przenoszenie poszczególnych członków załóg pomiędzy jednostkami, z uwagi na urlopy, chorobowe, awarie, planowe remonty kutrów, itp., jest zjawiskiem naturalnym, przy czym odbywa się to bez żadnej szkody dla pracowników, a wręcz jest w ich interesie).

Odnośnie art. 21 ust. 1

Proponujemy po wyrazach „12 miesięcy" dodanie wyrazów „z zastrzeżeniem ust. 2.

Naszym zdaniem, ustęp 2 art. 21 powinien mieć następujące brzmienie:

„W okresie prowadzenia połowów lub innej działalności związanej bezpośrednio
z rybołówstwem czas pracy na statku rybackim może być przedłużony do 14 godzin na dobę
i 72 godzin na tydzień".

Proponowane brzmienie czasu pracy rybaków wynika ze względów wiążących się ze specyfiką pracy rybaków oraz względami praktycznymi. Proponowane brzmienie przepisów art. 21 może spowodować poważne problemy praktyczne dla armatorów, wiążące się z brakiem możliwości prowadzenia działalności połowowej przez kutry rybackie.

Odnośnie art. 23 ust. 2

Proponujemy wykreślenie wyrazów „lub połowu" w tym przepisie.

Zmiana ta jest uzasadniona tym, iż wprowadzenie możliwości pracy w nadgodzinach
przy połowach spowoduje nadużywanie w praktyce przepisu art. 23 ust. 1 dotyczącego możliwości zlecania pracy w godzinach nadliczbowych przez kierowników jednostek (szyprów), którzy mogą wpisywać wszystkie godziny pracy przy połowach, jako godziny nadliczbowe.

Konfederacja Lewiatan, KL/296/135/RL/2018

Warszawa, 8 sierpnia 2018 r.

Pobierz stanowisko>>>