Uzupełnienie stanowiska KL wobec projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

W ujęciu ekonomicznym należy zauważyć, iż obecnie sytuacja finansowa TFI jest relatywnie korzystna, ponieważ podmioty funkcjonują w warunkach po kilkuletnim okresie dobrej koniunktury na rynkach finansowych, w szczególności na rynku akcji. Nie można jednak wykluczyć, że w ciągu najbliższych lat rynek akcji wejdzie w okres dekoniunktury co bezpośrednio przełoży się na pogorszenie sytuacji finansowej podmiotów funkcjonujących na rynku TFI.  
Ponadto, w ciągu najbliższych dwóch lat instytucje finansowe, w tym towarzystwa funduszy inwestycyjnych, będę musiały ponieść istotne nakłady finansowe na przygotowanie infrastruktury do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Oprócz inwestycji w infrastrukturę techniczną TFI poniosą również koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników wdrożenia systemu akwizycji klientów.  Przygotowanie PPK będzie inwestycja długoterminową z okresem zwrotu powyżej 4 lat.
Nakładanie na Towarzystwa dodatkowych ograniczeń w postaci istotnego obniżenia przychodów
z tytułu opłaty od zarządzania istotnie osłabi kondycję finansową TFI w czasie gdy Towarzystwa będą realizować programy inwestycyjne związane z implementacją PPK.

Konfederacja Lewiatan, KL/355/162/AZ/2018

Pobierz stanowisko >>