Arkusz informacyjny dla deponentów - opinia do rozporządzenia

W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie arkusza informacyjnego dla deponentów w wersji uwzględniającej ustalenia z konferencji uzgodnieniowej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych uwag.

W opinii Konfederacji Lewiatan w dalszym ciągu niejasne jest informacyjne zastrzeżenie nr 3 zawarte
w informacjach dodatkowych, odnoszące się do kwestii limitu ochrony wspólnych rachunków, cyt.:
„(...) Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jakiegokolwiek podobnego ugrupowania niemającego osobowości prawnej, są do celów obliczenia górnego limitu 100 000 euro sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta".

Nie zrozumiałe jest w szczególności użycie w odniesieniu do depozytów spółki osobowej, stowarzyszenia lub jakiegokolwiek podobnego ugrupowania niemającego osobowości prawnej sformułowania „są.....sumowane". Trudno bowiem mówić w tym kontekście o jakimkolwiek sumowaniu depozytów.

Mając na względzie powyższe, postulujemy w miejsce zacytowanego wyżej zastrzeżenia, wprowadzenie następującego zapisu:

Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jakiegokolwiek podobnego ugrupowania niemającego osobowości prawnej są chronione do górnego limitu 100 000 euro".