Wzorce umów w rządowym projekcie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

W związku z posiedzeniem Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich w dniu 20 lipca br. przekazaliśmy stanowisko Konfederacji Lewiatan zawierające propozycję zmiany art. 29 ust. 2 pkt 2 projektu.

Propozycja brzmienia:

2. we wzorcach umów sprzedaży lub innych umów zawieranych z konsumentami, o ile przedsiębiorca takie stosuje."

Uzasadnienie:

W opinii Konfederacji Lewiatan treść normatywna przepisu wymaga dostosowania do treści art. 384 Kodeksu cywilnego. Wskazać należy, że Kodeks cywilny posługuje się pojęciem „wzorca umownego", którym są w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin. Pojęcie wzorca umownego jest więc pojęciem znaczeniowo szerszym.