Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo ogólnogospodarcze

 • 2016-08-24 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Uwagi dodatkowe do projektu ułatwiania dochodzenia wierzytelności

  Uwagi do propozycji zmian w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (art. 1 projektu) w odniesieniu do zmian art. 6471 KC

  Diagnozując aktualny stan prawny i faktyczny, projektodawcy wskazali w uzasadnieniu, że konieczne jest wyjaśnienie licznych problemów interpretacyjnych, które powstały w orzecznictwie i doktrynie, dotyczących m.in. zakresu odpowiedzialności inwestora oraz formy wyrażenia zgody przez inwestora na zawarcie umów podwykonawczych.

 • 2016-08-22 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności - uwagi

  Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia kierunek zmian zaproponowany w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Projektowane rozwiązania, zmierzające do ułatwienia dochodzenia wierzytelności, są niezwykle istotne dla przedsiębiorców. Jak słusznie wskazano w uzasadnieniu, jednym z istotnych czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa jest bowiem poziom wypłacalności (tzw. płynności), zależny w dużej mierze od regulowania w terminie zobowiązań kontrahentów przedsiębiorcy, a nieterminowe płatności dłużników są jedną z głównych barier rozwoju i stanowią znaczące utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • 2016-08-22 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Wprowadzenie nowych zapisów ustawy o rachunkowości spowoduje utrudnienia w inwentaryzacji

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (dot. projektu w wersji z dnia 1 sierpnia 2016 r.)

 • 2016-08-12 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Geoblokowanie geograficzne - uwagi Lewiatana

  Konfederacja Lewiatan przekazała Ministerstwu Rozwoju uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności.

 • 2016-08-12 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Konieczny kompleksowy przegląd obowiązujących przepisów wymuszających formę pisemną

  Cyfryzacja obrotu gospodarczego jest równie istotna, jak cyfryzacja usług publicznych, zapowiadana jako jeden z kluczowych planów administracji publicznej. Do tej pory, z różnym skutkiem, podejmowano próby przejścia od komunikacji papierowej do cyfrowej, jednakże były to próby obejmujące jedynie wycinek działalności[1]. Nie podejmowano natomiast działań kompleksowo zmierzających do zupełnej zmiany filozofii w relacjach Klient-Dostawca usług. Z tego względu z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Paperless / Cashless Poland - Od papierowej do cyfrowej Polski oraz fakt, że stanowi ona istotny element rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju[2].

 • 2016-08-08 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

  Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia kierunek zmian zaproponowany projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Jest to pierwsza regulacja ograniczającą nadmierny rygoryzm administracyjny, zwłaszcza rygoryzm i automatyzm administracyjnych kar pieniężnych. Projektowane rozwiązania prawne są wiec niezwykle istotne dla przedsiębiorców.

 • 2016-08-04 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Europejskie fundusze VC - zmiany mogą bardzo dobrze wpisać się w realizację strategii w tym obszarze

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu stanowiska Rządu do Wniosku PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 ws. europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 ws. europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej


 • 2016-08-02 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Uwagi dotyczące zmian w prawie krajowym koniecznych w związku z przyjęciem rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych

  Należy zauważyć, że w rozporządzeniu zaszły zmiany, które wpływają na podstawy przetwarzania danych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające.

 • 2016-07-22 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Nie ma uzasadnienia do wprowadzania dodatkowego wymogu dla badań biegłego rewidenta

  Przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan ws. projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

 • 2016-07-19 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Wzorce umów w rządowym projekcie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

  W związku z posiedzeniem Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich w dniu 20 lipca br. przekazaliśmy stanowisko Konfederacji Lewiatan zawierające propozycję zmiany art. 29 ust. 2 pkt 2 projektu.

Przejdź do archiwum