Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych
z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych
(numer z wykazu RD 383), dalej określonego „Projekt"

Wstęp

Zauważyć należy, iż mimo, że celem projektu, zgodnie z treścią jego uzasadnienia, jest jedynie wprowadzenie porządku terminologicznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia eIdAS,
w istocie projekt rozporządzenia zmierza do znaczącego ograniczenia zakresu możliwych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które mogą być stosowane przez Banki dla celów tworzenia dokumentów w formie elektronicznej określonej w art. 7 Prawa bankowego a równorzędnej formie pisemnej.

Zagadnienie I

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem §4 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października
2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji, dalej „Rozporządzenie" do utworzenia dokumentu dochodzi poprzez zapis danych i ich podpisanie: „Utworzenie dokumentu polega na zapisaniu sekwencji danych, związanych z jedną lub wieloma czynnościami bankowymi, na elektronicznym nośniku informacji i podpisaniu tych danych"

§4 Projektu brzmi: ,,Utworzenie i utrwalenie dokumentu następuje przez zapisanie w dokumencie danych związanych z jedną lub wieloma czynnościami bankowymi oraz jego opatrzenie podpisem elektronicznym".

Zgodnie z § 3 pkt 1 Rozporządzenia przez podpisanie należy rozumieć złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego albo złożenie podpisu elektronicznego lub dołączenie danych identyfikujących, zgodnie z umową stron, a w przypadku dokumentów wewnętrznych banku - zgodnie z jego uregulowaniami wewnętrznymi.

Na gruncie Rozporządzenia podpisanie dokumentu może nastąpić przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego, dołączeniu danych identyfikujących lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Jednakże zgodnie z § 3 pkt 1 Projektu ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podpisie elektronicznym należy przez to rozumieć kwalifikowany podpis elektroniczny albo inny zaawansowany podpis elektroniczny zgodny z umową stron, a w przypadku dokumentów wewnętrznych banku, zgodny z jego przepisami wewnętrznymi.

Wyłączona zatem zostanie możliwość utworzenia dokumentu w trybie art. 7 Prawa bankowego przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego lub przy użyciu danych identyfikujących zgodnie z umową stron lub wewnętrznymi uregulowaniami banku.

Proponowane rozwiązanie polegające na dopuszczeniu jako sposobu podpisania dokumentu - opatrzenia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest rozwiązaniem nieprzemyślanym. Prowadzi to bowiem do zrównania wymogów dla zachowania formy określonej w art. 7 Prawa bankowego z wymogami dla formy z art. 78(1) kodeksu cywilnego dla formy elektronicznej, która jest równoważna formie pisemnej. Regulacja projektu rozporządzenia w tym zakresie jest zatem niepotrzebna. Wskazać należy, że celem art. 7 Prawa bankowego jest usprawnienie obrotu bankowego poprzez zmniejszenie wymogów formalnych względem KC, a projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania sprzeczne z tym celem. Dopuszcza bowiem jedynie zaawansowany podpis elektroniczny (co odpowiada bezpiecznemu podpisowi elektronicznemu w aktualnym brzmieniu Rozporządzenia, zarazem usuwa inne sposobowi podpisywania dokumentów) oraz przewiduje sposób podpisania dokumentu powtarzający wymogi dotyczące formy elektronicznej z kodeksu cywilnego.

Powyższą zmianę w Projekcie, w stosunku do aktualnego brzmienia Rozporządzenia, należy zaopiniować negatywnie i postuluje się jej niewprowadzanie.

Zagadnienie II

Dodatkowo w Projekcie dojdzie do istotnej zmiany, polegającej na utożsamieniu dwóch odrębnych czynności w rozumieniu Rozporządzenia, to jest utworzenia i utrwalenia dokumentu wraz ze zmianą wymagań dotyczących tych procesów. Taka zmiana będzie wiązała się z koniecznością przeglądów procesów w bankach i oceny ich zgodności z nowymi wymogami.

Wobec powyższego proponowane vacatio legis jest zdecydowanie zbyt krótkie i postuluje się jego wydłużenie. Banki potrzebują czasu na zweryfikowanie działających procesów, które wykorzystują
art. 7 Prawa bankowego i ich ewentualne dostosowanie.

Podsumowanie

Projekt rozporządzenia należy ocenić negatywnie. Prowadzi do istotnego zagrożenia zasad obecnego obrotu, mimo braku uzasadnionych podstaw do wprowadzenia ograniczeń w Projekcie. Biorąc pod uwagę treść uzasadnienia i ocenę skutków regulacji, które odwołują się jedynie do zmian o charakterze terminologicznym, konstruując Projekt nie dostrzeżono poważnych konsekwencji wynikających z Projektu.

Konfederacja Lewiatan, KL/267/121/1280/AZ/2018

Pobierz stanowisko>>>