Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o rynku pracy z dnia 29 czerwca 2018 r. (nr UD366 w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów)

Konfederacja Lewiatan podziela opinię wyrażoną w uzasadnieniu do projektu, iż ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „wymaga zmian, tak aby nowe przepisy uwzględniały obecną sytuację społeczno-gospodarczą i odpowiadały na nowe wyzwania rynku pracy”. Analiza projektu ustawy o rynku pracy skłania jednak do sformułowania tezy, że nowy akt prawny nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Poza oczywistym, i zasługującym na uznanie, wysiłkiem polegającym na uporządkowaniu treści ustawy, nowy akt nie uwzględnia w wystarczającym stopniu najważniejszego wyzwania, jakie stoi przez polskim rynkiem pracy tj. niedopasowania ilościowego i jakościowego zasobów pracy do bieżących i przyszłych potrzeb polskiej gospodarki. Kwestie związane z przygotowaniem pracowników do wyzwań nowoczesnej gospodarki były wielokrotnie podnoszone w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która określa kierunki rozwoju naszego kraju.

Zapoznaj się z całością stanowiska>>>