Stanowisko Konfederacji Lewiatan do rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (druk nr 2637), dalej określonego ,,Projekt”

1) Projekt nie zawiera przepisów rangi ustawowej dotyczących zautomatyzowanego dostępu BIG do KRZ

Problem: Na gruncie projektu problematyczne wydają się przepisy określające sposób, w jaki BIG będą uzyskiwać dostęp do rejestru.

Zgodnie z projektowanym art. 12 ust. 1 Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o adresie, pod którym
w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych dostępny jest Krajowy Rejestr Zadłużonych. Treść przepisu wydaje się sugerować, że dostęp do rejestru dla wszystkich podmiotów, w tym BIG, będzie odbywał się poprzez stronę internetową. Istotne jest, aby w ustawie zapewnić BIG dostęp do KRZ w sposób zautomatyzowany. Takie rozwiązanie jest uzasadnione szczególną rolą BIG w systemie ostrzegania o nierzetelnych kontrahentach, co wymaga zapewnienia efektywnego dostępu do publicznych baz danych w sposób umożliwiający błyskawiczne
i masowe odpytywanie. Co prawda w projekcie jest delegacja dla MS do wydania rozporządzenia regulującego m.in. sposób przetwarzania i udostępniania danych zawartych
w Rejestrze (art. 13 projektu ustawy), jednakże kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta
w ustawie - również z uwagi na treść art. 51 ust. 5 Konstytucji, zgodnie z którym zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji przez władze publiczne określa ustawa.

W opinii Konfederacji Lewiatan, dostęp do danych w KRZ poprzez wyszukiwarkę internetową

w praktyce uniemożliwi przekazywanie klientom BIG danych z KRZ. Pragniemy wskazać, że wprowadzenie możliwości otrzymywania danych z KRZ w trybie online poprzez połączenie systemu, w którym prowadzony jest KRZ z systemem BIG, z którego korzystają klienci biur informacji gospodarczej, przełoży się na ilość pobrań danych z KRZ rzędu dziesiątek milionów rocznie. Wówczas informacje dostępne w rejestrze będą mogły być wykorzystywane na szeroką skalę przez przedsiębiorców/kredytodawców i będą w szerokim aspekcie wpływały na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

W związku z powyższym kluczowe jest zagadnienie podłączenia przez podmioty, które otrzymały zgodnie z przepisami dostęp do KRZ. podłączenie powinno nastąpić w trybie teletransmisji, w sposób jak najbardziej zautomatyzowany.

Rozwiązanie: Postulujemy dodanie w projektowanym art. 4 ustępu 3 w brzmieniu: ,,Dane

zawarte w rejestrze będą udostępniane bezpośrednio w formie teletransmisji biurom informacji

gospodarczej".

2) Zbyt mały zakres informacji gromadzonych w KRZ by w pełni zrealizować założenie
w postaci zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

Problem: Konfederacja Lewiatan pragnie zwrócić uwagę, iż zmiany wprowadzone Pakietem wierzycielskim realizują od dawna podnoszony postulat, by dane o egzekucjach administracyjnych i sądowych były zamieszczane w odpowiednich rejestrach, stanowiąc zarazem niezwykle istotne negatywne informacje gospodarcze, dotyczące bowiem nie tylko faktu posiadania zobowiązania, ale też niemożności jego przymusowego wyegzekwowania. Ma to doniosłe znaczenie w kontekście „zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego", o którym wspomina sam regulator w uzasadnieniu projektu, w tym także minimalizowania zatorów płatniczych na rynku. Projekt przewiduje zbyt mały zakres informacji gromadzonych w KRZ by w pełni zrealizować założenie w postaci zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

W opinii Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie postulowanych zmian w zakresie ujawniania informacji o postępowaniach egzekucyjnych, ujętych poniżej w ,,rozwiązanie" uczyni cel regulacji adekwatnym do rzeczywistości, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia pewności obrotu oraz likwidowania zatorów płatniczych.

Rozwiązanie: Postulujemy, by zakres informacji, przewidziany w projektowanym art. 2 ust. 1 pkt 3, obejmował nie tylko postępowania egzekucyjne umorzone ze względu na fakt, iż
z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, lecz uwzględniał wszelkie wszczęte postępowania egzekucyjne oraz te uznane za bezskuteczne w niżej wskazanym rozumieniu.

Po pierwsze, informacje o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych w KRZ, byłyby
z pewnością istotnym faktorem zabezpieczającym rynek przez złymi transakcjami, zapobiegając zatorom płatniczym i wpływając pozytywnie na dynamikę obrotu transakcyjnego na rynku.

Po drugie natomiast, egzekucje „bezskuteczne" winny być rozumiane jako takie, które nie doprowadzają do osiągnięcia celu, jakim jest wyegzekwowanie świadczenia.

W związku z powyższym postulujemy, by projekt wprowadził definicję bezskutecznej egzekucji analogiczną do tej zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którą:

bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą".

KL/264/120/AZ/2018

Pobierz stanowisko>>>