Stanowisko Konfederacji Lewiatan w projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

I.                    Uwagi szczegółowe do projektu rozporządzenia

Lp.

Dotyczy
(§, ust., pkt)

Obecny zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie / uwagi

1

§ 2 pkt 1

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)  sieć zasilająca - sieć lub instalacja w budynku, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000), sieć trakcyjną tramwajową lub trolejbusową, do której podłączona jest bezpośrednio stacja ładowania lub punkt ładowania stanowiący element infrastruktury drogowego transportu publicznego;

2)  interfejs użytkownika - urządzenie służące do komunikacji pomiędzy użytkownikiem pojazdu a punktem ładowania pozwalające użytkownikowi pojazdu na otrzymywanie informacji dotyczących ładowania oraz na dostarczenie informacji lub sygnału wejściowego do elektronicznego systemu sterowania punktem ładowania;

3)  tryb ładowania - sposób ładowania pojazdu z rozróżnieniem na rodzaj prądu elektrycznego, znamionowe parametry ładowania oraz poziom zabezpieczeń i systemu kontroli ładowania;       

4)  eksploatujący - operator ogólnodostępnej stacji ładowania lub podmiot eksploatujący stację ładowania inną niż ogólnodostępna lub podmiot eksploatujący punkt ładowania stanowiący element infrastruktury drogowego transportu publicznego;

5)         pojazd - pojazd elektryczny lub pojazd hybrydowy.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)  sieć zasilająca - sieć lub instalacja w budynku, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000),  instalacji służącej zasileniu sieci trakcyjnej - o ile możliwa jest realizacja wydzielonego opomiarowania, do której podłączona jest bezpośrednio stacja ładowania lub punkt ładowania stanowiący element infrastruktury drogowego transportu publicznego;

2)  interfejs użytkownika - urządzenie służące do komunikacji pomiędzy użytkownikiem pojazdu a punktem ładowania pozwalające użytkownikowi pojazdu, udostępniające informację dotyczące ładowania oraz na dostarczenie informacji lub sygnału wejściowego do elektronicznego systemu sterowania punktem ładowania;

3)  tryb ładowania - sposób ładowania pojazdu z rozróżnieniem na rodzaj prądu elektrycznego, znamionowe parametry ładowania oraz poziom zabezpieczeń i systemu kontroli ładowania;       

4)  eksploatujący - operator ogólnodostępnej stacji ładowania lub podmiot eksploatujący stację ładowania inną niż ogólnodostępna lub podmiot eksploatujący punkt ładowania stanowiący element infrastruktury drogowego transportu publicznego;

5)  pojazd - pojazd elektryczny lub pojazd hybrydowy z funkcją ładowania z sieci zewnętrznej.

·      Jeżeli stacje ładowania miałyby być podłączone do sieci trakcyjnej to występuje znaczne utrudnienie w bilansie pomiarowym - sieci trakcyjne są zazwyczaj rozliczane na granicy z OSD. Należałoby wtedy wykonywać bilansowania podliczników w stacjach ładowania. Proponujemy usunięcie zapisu o sieci trakcyjnej a pozostawienie "instalacji służącej zasileniu sieci trakcyjnej - o ile możliwa jest realizacja wydzielonego opomiarowania"

 

 

 

 

 

·      Proponujemy zmienić na "udostepniające informację", na otrzymywanie klient musi wyrazić zgodę, jeżeli jej nie wyda wtedy operator stacji nie wypełni zobowiązania udostępnienie informacji i skorzystanie z niej jest dobrowolne dla użytkownika.

·      Proponujemy zmienić: pojazd hybrydowy z funkcją ładowania z sieci zewnętrznej.

2

§ 4

§ 4.      Eksploatujący zapewnia aby urządzenia były wyposażone w zamontowaną na nich w sposób trwały tabliczkę znamionową, na której umieszczone są, co najmniej, następujące informacje:

....

§ 4.      Producent zapewnia trwałe zamontowanie tabliczki znamionowej na urządzeniach, na której umieszczone są, co najmniej, następujące informacje:

...

Producent powinien być zobowiązany do trwałego wyposażenia - eksploatujący może zapewnić czytelność.

3

§ 5

§ 5.      Przyłącze punktu ładowania w miejscu przyłączenia wyposaża się  w urządzenia realizujące ochronę przeciwporażeniową, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.  1202), a w szczególności w:

....

§ 5.      Punkt ładowania wyposaża się  w urządzenia realizujące ochronę przeciwporażeniową, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.  1202), a w szczególności w:

....

Miejsce przyłączenia może być w złączu kablowym lub nawet w trójniku gdzie nie ma możliwości zastosowania zabezpieczenia. Stąd proponujemy: "punkt ładowania wyposaża się  w urządzenia realizujące ochronę przeciwporażeniową, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994"

4

§ 7

§ 7. W przypadku awarii urządzenia lub w przypadku przekroczenia terminów wykonania pomiarów elektrycznych wymienionych w § 13 ust. 3 urządzenie wyłącza się z eksploatacji, oraz:

1)         oznacza w sposób jednoznacznie wskazujący na wyłączenie urządzenia z eksploatacji;

2)         odłącza od sieci zasilającej;

3)         odłącza zainstalowane w urządzeniu źródła energii elektrycznej, o ile występują.

§ 7. W przypadku awarii urządzenia lub w przypadku przekroczenia terminów wykonania pomiarów elektrycznych wymienionych w § 13 ust. 3 urządzenie wyłącza się z eksploatacji, oraz:

1)         oznacza w sposób jednoznacznie wskazujący na wyłączenie urządzenia z eksploatacji;

2)         operator systemu dystrybucyjnego na wniosek eksploatującego punkt ładowania wstrzymuje dostarczania energii do punktu ładowania;

3)         odłącza zainstalowane w urządzeniu źródła energii elektrycznej, o ile występują.

Brak doprecyzowania kto odpowiada za odłączenie oraz w jakim terminie, jak również kto ponosi koszty ponownego przywrócenia zasilania. Odłączenie w rozumieniu IRiESD do ponownego załączenia wymaga nowych warunków Proponujemy dodać: "OSD na wniosek eksploatującego punkt ładowania wstrzymuje dostarczanie energii do punktu ładowania".

5

§ 9

§ 9. Stosowanie przedłużaczy przewodu ładowania jest niedopuszczalne.

§ 9. Stosowanie przedłużaczy przewodu ładowania jest niedopuszczalne z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW zainstalowanych w miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach mieszkalnych.

Proponujemy dopisać: z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW zainstalowanych w miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach mieszkalnych.

6

§ 12 ust. 1 pkt 2)

§ 12. 1.            Na stacji ładowania  umieszcza się:

........

2) w widocznym miejscu, dane kontaktowe eksploatującego.

 

Nie określa się dostępności eksploatującego. Dodatkowo proponujemy dodać czasy dostępu i możliwość zgłaszania awarii 24/7.

7

§ 13 ust. 2

§ 13.

.....      

2.         W ramach przeglądów serwisowych sprawdza się, czy urządzenie i wszystkie elementy jego wyposażenia znajdują się w stanie pozwalającym na ich użycie.

 

Proponujemy doprecyzowanie § 13 ust. 2 lub powołanie na wytyczne producenta.

 

8

§ 14 ust. 2

§ 14.

 .....

2. Naprawa urządzenia polega wyłącznie na przywróceniu tego urządzenia do stanu pierwotnego, bez wprowadzania zmian parametrów technicznych lub konstrukcyjnych, z wyłączeniem prac polegających jedynie na wymianie części lub podzespołów urządzenia na takie same.

§ 14.

 .....

2. Naprawa urządzenia polega wyłącznie na przywróceniu tego urządzenia do stanu pierwotnego, bez wprowadzania zmian parametrów technicznych lub konstrukcyjnych, z wyłączeniem prac polegających jedynie na wymianie części lub podzespołów urządzenia na spełniające wymagania producenta.

Proponujemy zmianę zapisu na: "spełniające wymagania producenta".

 

9

§ 18 ust. 1 pkt 4)

§ 18. 1. Badania, o których mowa w § 17 polegają na:

.......

4) wyrywkowych pomiarach, próbach funkcjonalnych lub próbach obciążeniowych, przeprowadzanych w przypadku, gdy o potrzebie ich przeprowadzenia zdecyduje inspektor UDT przeprowadzający dane badanie.

 

Jeżeli wynagrodzenie inspektora UDT ma zależeć od czasu to nie powinno być uznaniowości co do zakresu badań.

10

§ 21

§ 21. Badania, o których mowa w § 17 UDT, wykonuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o ich przeprowadzenie.

§ 21. Badania, o których mowa w § 17 UDT, wykonuje w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku o ich przeprowadzenie.

Czas badania 30 dni jest bardzo długi biorąc pod uwagę szybki czas wykonywanego odbioru, który sprowadzać będzie się w praktyce do kilkuminutowej inspekcji. Wydłużenie czasu do 30 dni znacznie opóźni oddawanie stacji ładowania do użytku. Proponujemy 7 dni roboczych.

11

 

Po § 22. nowy zapis.

 

 

§ 22'. Badania, o których mowa w § 17 w zakresie punktów ładowania o normlanej mocy z wyłączeniem miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu oraz urządzenie umożliwiające ładowanie autobusu zeroemisyjnego mogą zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne po uprzednim uzyskaniu przez eksploatującego pozytywnej opinii o której mowa w art. 15 ust 1. lub wpisaniu przedsiębiorstwa produkującego dany typ punktu ładowania na listę Wykazu uprawnionych zakładów poblokowanej przez Prezesa UDT

 

Obecne urządzenia instalowane w strefie publicznej nie podlegają badaniom UDT (bankomaty, parkometry, szafy sterowania oświetleniem). Podobnie dla małych stacji ładowania z wyłączeniem stacji oferujących wymianę akumulatorów powinny być objęte normalnym trybem postępowania odbiorowego tj. przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych np. służby OSD. Art. 17 ust 1. daje Ministrowi Energii możliwość zastosowania tego typu ograniczeń „- (...) biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości rozwiązań technicznych, bezpieczeństwa użytkowników, dostępu dla osób niepełnosprawnych, zakres badania przeprowadzanego przez UDT oraz rodzaj przedmiotu tego badania."

Jednocześnie Art. 17. ust. 2. w brzmieniu: (...)- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości rozwiązań technicznych, bezpieczeństwa podczas wymiany i przechowywania akumulatorów służących do napędu pojazdów, zakres badania przeprowadzanego przez UDT oraz rodzaj przedmiotu badania, pozostawia Ministrowi możliwość segmentacji słupków w zakresie ich podziału na te wyposażone w urządzenia do wymiany akumulatorów jak i te nie wyposażone.

Kontrola UDT jest w pełni zasadna w zakresie urządzeń posiadających elementy przenoszące, ruchome, hydrauliczne itd..., nie znajdujemy uzasadnienia w zakresie rozszerzenia tych badań na elementy infrastruktury energetycznej. Należy również wskazać, iż OSD jako działający lokalnie na danym obszarze, posiadający odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie mógłby przeprowadzać badania w sposób sprawny i transparentny.

12

§ 24 pkt 4

§ 24. Opis techniczny, o którym mowa w § 23 pkt 1, zawiera:

.............

4) parametry elektryczne wejściowe:

    a)     moc przyłączeniową,

    b)     napięcie znamionowe sieci zasilającej,

    c)     częstotliwość sieci zasilającej,

    d)     układ sieci zasilającej;

§ 24. Opis techniczny, o którym mowa w § 23 pkt 1, zawiera:

.............

4) parametry elektryczne wejściowe:

    a)     moc przyłączeniową,

    b)     napięcie znamionowe sieci zasilającej,

    c)     układ sieci zasilającej;

Proponujemy usunięcie w § 24 pkt 4 litery c. Częstotliwość jest w Polsce ustandaryzowana.

 

13

§ 27 pkt 2 i 3

§ 27.    Wysokość opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 oraz art. 16 ust. 5 ustawy jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 i 2371), obowiązującego w dniu złożenia wniosku, i wynosi:

1) 20% tego wynagrodzenia za przeprowadzenie badania technicznego urządzenia przed oddaniem do eksploatacji stacji ładowania lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;

2) 4% tego wynagrodzenia za każdą godzinę badania technicznego urządzenia po naprawie lub modernizacji stacji ładowania lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, jednakże nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;

3) 4% tego wynagrodzenia za każdą godzinę opracowania opinii w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji ładowania z wymaganiami technicznymi określonymi w art. 13 ustawy oraz w przepisach niniejszego rozporządzenia, jednakże nie więcej niż 100% tego wynagrodzenia.

 

·    Kto będzie weryfikował liczbę godzin? Takie zapisy mogą powodować, że wysokość opłat będzie ustalana na poziomie maksymalnym. Dlatego proponujemy wprowadzenie opłat stałych/ryczałtowych.

·    Brak uzasadnienia dla tak wysokich kosztów przeprowadzenia badania technicznego. Stacja ładowania to małogabarytowe urządzenie, o niewielkim stopniu skomplikowania w porównaniu do innych urządzeń badanych przez UDT.


Konfederacja Lewiatan, KL/293/134/DG/2018

Pismo przewodnie>>>

Pobierz stanowisko>>>