Uwagi do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Projektowana ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dokonuje transpozycji do polskiego prawa szeregu regulacji wynikających z aktów prawa europejskiego, które w praktyce są już realizowane w ramach funkcjonowania w Polsce systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w kwestiach związanych z III okresem rozliczeniowym (2013-2020).

Są to m.in.:

-         rachunki w rejestrze Unii,

-         zasady przydzielania instalacjom uprawnień na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej
oraz na produkcję energii elektrycznej,

-         uwzględnianie w przydziale międzysektorowych współczynników różnicujących,

-         aukcje uprawnień,

-         zatwierdzanie w zezwoleniach planów monitorowania emisji, weryfikacja treści zezwoleń i planów monitorowania,

-         zasady monitorowania i raportowania o emisji, 

-         przydziały uprawnień z rezerwy dla instalacji nowych, tych w których po 30 czerwca 2011 r. nastąpiło znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej (tylko w ramach KŚW dla produkcji innej niż produkcja energii elektrycznej),

-         zasady zmiany przydzielonej liczby uprawnień (znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnej, częściowe lub całkowite zaprzestanie działalności),

-         wykorzystanie jednostek ERU i CER.

 

Poniżej przedstawiamy uwagi do projektu ustawy, których uwzględnienie, ułatwi w naszym przekonaniu proces rozliczania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach krajowego planu inwestycyjnego.

  

Rozdział 6 Art.32 ust. 9:  

jest:

„9. Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego podmiot realizujący to zadanie przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności, chyba że poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności sporządza minister właściwy do spraw środowiska."

propozycja:

„9. Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego podmiot realizujący to zadanie przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności, chyba że poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności sporządza minister właściwy do spraw środowiska.

9a. Za moment zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego uznaje się moment wystawienia protokołu przekazania instalacji do eksploatacji.

Uzasadnienie: Przepis art. 32 ust. 9 wymaga doprecyzowania o wskazanie konkretnie jak należy rozumieć moment „zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego". Dodatkowe wyjaśnienie w tym zakresie powinno znaleźć się w ustawie, gdyż w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji zadania będzie sporządzane poświadczenie dotrzymania wskaźników zgodności. Jako termin rozstrzygający proponuje się moment wystawienia protokołu przekazania instalacji do eksploatacji.

Rozdział 6 Art.32 ust. 12

jest:

„12. Poświadczenie osiągnięcia każdego z zatwierdzonych wskaźników zgodności w zakresie emisyjności, redukcji emisyjności oraz zastosowanego paliwa sporządza się po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego."

propozycja:

„12. Poświadczenie osiągnięcia każdego z zatwierdzonych wskaźników zgodności w zakresie emisyjności, redukcji emisyjności oraz zastosowanego paliwa sporządza się po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego. Do sporządzenia osiągnięcia wskaźnika lub wskaźników zgodności można wykorzystać wyniki pomiarów dokonanych na potrzeby weryfikacji realizacji zadania inwestycyjnego."

Uzasadnienie: Zmiana w powyższym artykule uzasadniona jest potrzebą doprecyzowania momentu wykonania pomiarów na potrzeby weryfikacji realizacji zadań inwestycyjnych i tym samym monitorowania osiągnięcia wskaźnika zgodności. 

Rozdział 6 Art.33 - ust. 1 do 3

jest:

„Art. 33. 1. Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w krajowym planie inwestycyjnym, stanowiących roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.13), podlega kontroli przez organy nadzoru budowlanego.

2. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne składa wniosek o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, nie rzadziej niż raz w okresie sprawozdawczym.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i jest prowadzona na zasadach określonych w przepisach tej ustawy."

propozycja:

„Art. 33. 1. Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w krajowym planie inwestycyjnym, stanowiących roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.13)), podlega kontroli przez organy nadzoru budowlanego.

1a. W przypadku zadań inwestycyjnych polegających na realizacji robót budowlanych, które nie wymagały uprzedniego uzyskania decyzji na budowę ani dokonania zgłoszenia w organach administracji architektoniczno - budowlanej, przeprowadzenie kontroli  przez organy nadzoru budowlanego nie jest wymagane.

2. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne składa wniosek o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, nie rzadziej niż raz w okresie sprawozdawczym.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i jest prowadzona na zasadach określonych w przepisach tej ustawy."

Uzasadnienie: Zmiana w powyższym zakresie wydaje się uzasadniona, gdyż należy uwzględnić w ustawie, że dla wykonywanych zadań inwestycyjnych polegających na realizacji robót budowlanych, które nie wymagały uprzedniego uzyskania decyzji na budowę ani dokonania zgłoszenia w organach administracji architektoniczno - budowlanej, przeprowadzenie inspekcji nie jest wymagane.

Regulacja ta budzi wątpliwości w odniesieniu do zadań inwestycyjnych, które w praktyce nie podlegają nadzorowi organów nadzoru budowlanego (np. zadania modernizacyjne). Nie jest jasne  jaki sposób organy nadzoru budowlanego miałyby przeprowadzać kontrolę realizacji takich zadań. Ponadto, należy uwzględnić, że z powyższego obowiązku powinny zostać wyłączone zadania inwestycyjne, które zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Rozdział 5 Art.25

propozycja - dodaje się ust. 5:

„5. Wartość uprawnień do emisji wydanych instalacjom na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej (w tym na produkcję ciepła) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale nie stanowi wartości pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Prowadzący instalację, któremu wydano uprawnienia do emisji na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, nie jest beneficjentem pomocy publicznej. "

Uzasadnienie: Zmiana w powyższym zakresie wydaje się uzasadniona, gdyż brak w ustawie jasnego wskazania, że wartość bezpłatnych uprawnień wydanych w ramach KŚW na produkcję ciepła nie stanowi wartości pomocy publicznej (w przeciwieństwie do wartości uprawnień wydanych w celu zbilansowania z nakładami inwestycyjnymi w ramach zadań KPI).

Rozdział 6 Art. 40

Propozycja:

„W przypadku gdy podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym nie osiągnął zatwierdzonego wskaźnika zgodności określonego w decyzji, o której mowa wart. 32 ust. 8, beneficjent pomocy publicznej zwraca równowartość uprawnień do emisji wydanych w związku z realizacją tego zadania adekwatną do poziomu nieosiągniętego wskaźnika zgodności na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie zwrotu równowartości uprawnień do emisji i określającej kwoty podlegają zwrotowi"

Uzasadnienie: Według artykułu 40, w przypadku, gdy inwestor, w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego nie osiągnie zatwierdzonego wskaźnika zgodności, automatycznie traci prawo do wydanych bezpłatnych uprawnień do emisji, które podlegają zwrotowi na zasadach określonych w Art. 39. W ustawie należy przewidzieć możliwość oceny stopnia zawinienia inwestora, dla nie osiągniecia wybranego wskaźnika zgodności oraz korekty ilości przydzielonych bezpłatnych uprawnień do emisji, adekwatnie do różnicy pomiędzy deklarowanym wskaźnikiem (zatwierdzonym), a osiągniętym wskaźnikiem zgodności.

 

  

Konfederacja Lewiatan, 21 kwietnia 2015 r.

KL/241/88/DK/2015