Opinia Rady OZE dotycząca ustawy o odnawialnych źródłach energii

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan wystosowała list do Marka Ziółkowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Pan Marek Ziółkowski
Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej
Senat RP

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Rada OZE przy Konfederacji Pracodawców Lewiatan brała czynny udział w procesie konsultacji kolejnych projektów Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii („Ustawa").
Wiele z przedstawionych przez nas uwag zostało uwzględnionych. Niestety niektóre nasze poprawki nie zostały na dotychczasowym etapie prac uwzględnione, ze szkodą dla treści Ustawy i branży OZE. Z uwagi na fakt, że prace legislacyjne dotyczące Ustawy bardzo szybko zmierzają ku końcowi, chcemy wskazać na jedną, najistotniejszą w naszej ocenie kwestię, która powinna zostać jeszcze zmieniona w Ustawie. Jej uwzględnienie spowoduje, że Ustawa stanowić będzie istotny i pozytywny bodziec do rozwoju energetyki odnawialnej.

Rada OZE postuluje, aby do Ustawy wprowadzone zostały zapisy dotyczące odpowiednio sformułowanego okresu przejściowego. Poniżej zamieszczamy propozycję stosownej poprawki wraz z uzasadnieniem.
Art. 206a
1. Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 oraz art. 42 ust. 1, wytworzonej odpowiednio w mikroinstalacji albo w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy po dniu wejścia w życie art. 170 pkt. 5, ale przed dniem 1 kwietnia 2016 roku, przysługuje świadectwo pochodzenia tej energii na warunkach określonych w Ustawie.
2. Do energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, których mowa w ust. 1, zastosowanie mają postanowienia art. 42 i następnych Ustawy w zakresie obowiązku zakupu takiej energii przez sprzedawcę zobowiązanego.
3. Postanowienia art. 71 stosuje się do także do wytwórcy, o którym mowa w ust. 1.

Uzasadnienie:
Z projektu Ustawy wynika, że pierwsze aukcje zostaną przeprowadzone i rozstrzygnięte nie wcześniej niż w połowie roku 2016. Z uwagi zaś na fakt, że budowa instalacji, które wygrają aukcje rozpocznie się dopiero po zakończeniu aukcji, pierwsze instalacje OZE wybudowane w ramach systemu aukcyjnego rozpoczną pracę najwcześniej w roku 2018. Od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy (tj. wygrania aukcji) a jej zakończeniem mija bowiem zwykle (średnio) ok. 1,5 roku.

Z uwagi na wskazany powyżej czas budowy instalacji OZE, utrzymanie 1 stycznia 2016 jako granicznej daty wygaśnięcia prawa do kwalifikacji nowych projektów do systemu zielonych certyfikatów spowoduje (i częściowo już spowodowało) niemal całkowite zatrzymanie inwestycji w instalacje OZE z końcem 2014 roku. Rozpoczęcie bowiem teraz (na początku 2015 roku) budowy instalacji OZE wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, że taka instalacja nie otrzyma wsparcia w ramach systemu zielonych certyfikatów, gdyż zostanie zakończona po 1 stycznia 2016 roku, a jednocześnie nie będzie uprawniona do udziału w aukcji. Taki stan rzeczy skutkować też będzie brakiem finansowania (czy to bankowego, czy to korporacyjnego) dla takich inwestycji. Nie będą zatem podejmowane żadne nowe inwestycje w całym roku 2015 oraz w 2016 do momentu rozstrzygnięcia pierwszej aukcji. Efektem tego będzie powstanie luki inwestycyjnej - okresu, w którym wszelkie prace w zakresie inwestycji o OZE zostaną zahamowane. Wiele z tych inwestycji nigdy nie powstanie, gdyż w tym czasie wygasną pozwolenia, na których opiera się ich konstrukcja formalna (np. umowy przyłączeniowe).

Dlatego też, jako Rada OZE po raz kolejny wnosimy o wprowadzenie do Ustawy zapisu wprowadzającego okres przejściowy, który będzie obejmował minimalnie okres I kwartału 2016, jednak nie dłuższy niż okres I półrocza 2016 roku. Okres przejściowy winien obejmować instalacje, które uzyskały zapewnienie finansowania projektów, nie później niż do końca I półrocza 2015, a których rozpoczęcie prac jest zgodne z definicją „rozpoczęcia prac", o który mowa w Komunikacie Komisji w sprawie wytycznych pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014 -2020"( par. 1.3 pkt 44 Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej C 200/1). W ocenie Rady OZE, zastosowanie takiego rozwiązania może stanowić istotną przesłankę dla uznania tego rozwiązania jako zgodnego z Wytycznymi KE w przypadku ewentualnego wszczęcia procesu notyfikacji przez KE . Instalacje OZE wybudowane w okresie przejściowym uzyskają prawo do udziału w systemie zielonych certyfikatów. Wprowadzenie okresu przejściowego, w którym Rozdział IV Ustawy o OZE będzie już obowiązywać, ale możliwe będzie jeszcze uzyskanie prawa do udziału w systemie certyfikatowym, pozwoli na jak najszybsze uruchomienie i wdrożenie systemu aukcyjnego jeszcze w roku 2016, a jednocześnie umożliwi bezpieczne zakończenie trwających inwestycji w OZE. Dzięki temu Polska uzyska szansę na realizację zobowiązań w zakresie udziału OZE do roku 2020. Jednocześnie, w okresie tym nie wystąpi zjawisko równoległości funkcjonowania dwóch systemów wsparcia, gdyż żaden projekt, który uzyska wsparcie w wyniku wygranej aukcji w roku 2016 nie rozpocznie swojej produkcji przed końcem I półrocza 2016.

Z poważaniem,

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan