Druk książek

Termin składania ofert przedłużono do 24.06.2014 do godz. 17:00 

Konfederacja Lewiatan („Zamawiający”), w ramach projektu „Konkurencyjność arbitrażu” („Projekt”), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-029/11, przesyła zapytanie na redakcję techniczną, skład i druk publikacji. 

Pełna treść zapytania

Os. kontaktowa:

Anna Bujarska
Konfederacja Lewiatan
Ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
+48 22 55 99 952
abujarska@konfederacjalewiatan.pl