Konsultacja modelowej procedury współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami w ramach pośrednictwa pracy w zakresie zgodności z metodyką service design thinking

Zapytanie o cenę usługi konsultacji modelowej procedury współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami w ramach pośrednictwa pracy w zakresie zgodności z metodyką service design thinking (projektowanie zorientowane na potrzeby klienta), obejmującej następujące działania:

- współpraca przy wypracowaniu unikatowej wartości projektowanej usługi dla klienta z uwzględnieniem m.in. zidentyfikowanych problematycznych touchpointów, person oraz zgromadzonego materiału badawczego (około 25 godzin);

- konsultacje opisu procedury w zakresie zgodności z metodą projektowania usług zorientowanych na użytkownika;

- wsparcie przy wprowadzaniu poprawek do projektowanej usługi, wynikających z recenzji (dwukrotnej) ekspertów;

- wsparcie w przygotowaniu scenariusza warsztatów testujących projektowaną usługę, a następnie w uwzględnieniu ich wyników do finalnej wersji projektu usługi;

- wsparcie w przygotowaniu podręcznika stanowiącego opis projektowanej usługi w zakresie zachowania zgodności z metodyką service design thinking.

Wykonawcy udostępniony zostanie zebrany materiał badawczy, stanowiący podstawę dalszych prac, w postaci raportów z badań ilościowych i jakościowych (w tym materiał źródłowy) oraz opracowaniem stanowiącym efekt dwudniowego warsztatu facylitacyjnego z użytkownikami.

W ramach współpracy, Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie uczestniczył w pracach projektowych (spotkania) na terenie Warszawy. Pokrycie ew. kosztów noclegu i dojazdu leży po stronie Wykonawcy. Terminy spotkań do ustalenia. Spotkania będą trwały co najmniej 5 dni roboczych (8 godzin).

Czas trwania projektu styczeń - sierpień 2019

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na zaprojektowaniu propozycji wartości dla użytkownika, w oparciu o metodykę service design thinking. Dla potwierdzenia spełnienia tego wymagania jest wystarczające złożenia oświadczenia (na formularzu oferty) zawierającego nazwę usługi / projektu i nazwę podmiotu zamawiającego oraz datę realizacji zlecenia. Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie wykazanych usług.

Proszę o podanie ceny netto i brutto.

Oferty należy składać na załączonym formularzu.

Termin składania oferty - 11 stycznia 2019, na adres mailowy mfedorczuk@konfederacjalewiatan.pl

W razie pytań, uprzejmie proszę o kontakt mailowy.