Rozeznanie rynku 1010/1/2019: Opiekun pilotażu ze strony firm

Data publikacji 4/01/2019

Konfederacja Lewiatan, w ramach projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teklstylno-odzieżowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18, wniosek POWER.02.15.00-00-1010/18, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej Opiekuna pilotażu ze strony firm

I. Postanowienia ogólne

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

II. Przedmiot rozeznania rynku

Przedmiotem niniejszego zapytania o cenę jest wyłonienie kandydata na wykonanie zadania - Opiekuna pilotażu ze strony firm. Realizacja zadania będzie odbywać się na podstawie podpisanej umowy zlecenia - umowa cywilnoprawna. Rozliczenie będzie następowało na podstawie liczby przepracowanych w okresie godzin oraz zaproponowanej (lub wynegocjowanej) stawki godzinowej. Płatności za usługi będą dokonywane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonanej usługi i podpisaniu protokołu jej odbioru.

III. Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania rynku

Usługa Opiekuna pilotażu ze strony firmy będzie realizowana w następujących miastach:

• Sosnowiec
• Radom
• Białystok

W ofercie należy wskazać miejsce lub miejsca, które wybrał oferent.

Do obowiązków Opiekuna pilotażu ze strony firmy będzie należeć:

1. wdrażanie opracowanego modelu w firmie podczas pilotażu,
2. prawidłowe przeprowadzenie pilotażu,
3. wsparcie pracowników zaangażowanych w proces kształcenia,
4. zgłaszanie uwag na temat modelu/postępów pilotażu,
5. koordynowanie prowadzenia zajęć podczas pilotażu,
6. zbieranie informacji na temat elementów pilotażu od wszystkich pracowników zaangażowanych
w proces kształcenia,
7. wdrażanie opracowanych zasad jakości kształcenia praktycznego wraz z projektowanym narzędziem weryfikacji,
8. bezpośredni kontakt z dyrektorem szkoły, opiekunem pilotażu ze strony szkoły i uczniami szkoły,
9. kontakt z reprezentantem realizatora projektu,
10. bieżące reagowanie na zaistniałe sytuacje,
11. raportowanie w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę,
12. spisywanie pojawiających się pytań i przekazanie ich do reprezentanta przedstawiciela projektu,
13. spisywanie pojawiających się uwag do systemu prawa oświatowego,
14. uczestnictwo w szkoleniu dla Opiekunów pilotażu oraz w spotkaniach sieciujących szkoły uczestniczące w pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej.

IV. Termin realizacji zamówienia

Od daty podpisania umowy, która przewidywana jest na luty 2019 r, w wymiarze ok.20 godz./miesięcznie do 30.06.2019

V. Warunki udziału

1) Osoba zatrudniona w firmie z branży tekstylno-odzieżowej posiadająca co najmniej roczne doświadczenie związane z organizacją praktycznej nauki zawodu, praktyk lub staży zawodowych dla uczniów szkół branżowych, techników bądź studentów.

VI. Oferta

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać całkowitą kwotę brutto za usługę.

Ofertę złożyć można osobiście w biurze projektu: Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, drogą pocztową lub e-mail na adres: rjurko@konfederacjalewiatan.pl ,
w terminie do dnia 18.01.2019r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 55 99 951 w dni robocze w godzinach od 9.00-16.00.

Konfederacja Lewiatan informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.