Rozeznanie rynku - analizy ekonomiczne

Zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie monitorowania zmian w prawie gospodarczym w Konfederacji Lewiatan POWR.02.16.00-00-0010/16-00, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zleceniodawca w ramach swojej głównej działalności opracowuje opinie do projektów legislacyjnych.
W procesie opracowywania opinii do 5 lub 6 projektów legislacyjnych Zleceniodawca zakłada, że:
a) w przypadku 4 projektów legislacyjnych konieczne będzie przygotowanie ekonomicznej analizy skutków projektowanych przepisów (analiza podstawowa)
b) w przypadku 1 lub 2 projektów legislacyjnych konieczne będzie ponowne oszacowanie ekonomicznych skutków projektowanych przepisów, w związku ze zmianami wprowadzonymi do powyższego projektu w toku prowadzonych przez projektodawcę konsultacji publicznych/społecznych (analiza uzupełniająca).

Narzędzia realizacji zamówienia: analiza ekonomiczna, statystyczna, modelowanie ekonometryczne, analiza porównawcza studiów przypadku lub benchmarków w zakresie instytucji ekonomicznych właściwych dla analizowanych przepisów.

Pełna treść zapytania>>>
Formularz ofertowy>>>

Termin dostarczenia oferty: 28 sierpnia 2018 r.
Odpowiedź należy sporządzić na „Formularzu ofertowym" przekazanym przez Zleceniodawcę.
Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać elektronicznie na adres: mchmielewska@konfederacjalewiatan.pl , w terminie: do 28 sierpnia 2018 r.