Współudział ekspertów zewnętrznych w przygotowaniu opisów pięciu dobrych praktyk (prawnych, ekonomicznych)

Zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: pt. „Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce", nr porozumienia POWR.02.18.00-00-0096/16.

Szacowana wartość zamówienia dotyczy:
Przygotowania wkładu merytorycznego przez ekspertów zewnętrznych do opisu pięciu dobrych praktyk (case studies) dot. realizacji przypadków projektów PPP z Polski mających wpływ na rozwój rynku PPP w Polsce. Studia przypadków będą przedstawiały kulisy przygotowywanych projektów - uwzględniające zarówno korzyści, jak i zagrożenia związane z PPP.

Pełna treść zapytania

Załącznik 1


Termin dostarczenia oferty: 16 czerwca 2017 r.

Oferty należy dostarczyć na niżej podany adres:
e-mail: izawadzka@konfederacjalewiatan.pl

lub do siedziby Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Za termin złożenia oferty uznana będzie data wpływu do dnia 16.06.2017 r. do godziny 18:00.