ZAPYTANIE DOTYCZĄCE CENY Nr 2/2018/Monitorowanie

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE CENY
Nr 2/2018/Monitorowanie


Zapytanie o cenę w ramach procedury rozeznania rynku dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie monitorowania zmian w prawie gospodarczym w Konfederacji Lewiatan POWR.02.16.00-00-0010/16-00, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania rozeznania rynku wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


1.    Zamawiający:
Konfederacja Lewiatan
00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3
NIP: 526 23 53 400
REGON: 014859361
Fax: (22) 55 99 910
Telefon: (22) 55 99 900
www.konfederacjalewiatan.pl

2.    Opis przedmiotu zamówienia:
Zleceniodawca w ramach swojej głównej działalności opracowuje opinie do projektów legislacyjnych.
W procesie opracowywania opinii do „Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” Zleceniodawca zidentyfikował potrzebę zamówienia dodatkowej, zewnętrznej  analizy prawnej, w związku z pojawieniem się na RCL kolejnej wersji projektu ustawy – z dnia 5 września 2018r. Niniejsze zamówienie dotyczy przygotowania powyższej analizy prawnej.
Narzędzia realizacji zamówienia: analiza przepisów prawnych; analiza orzecznictwa; analiza doktryny: komentarzy, glos; analiza porównawcza studiów przypadku lub benchmarków w zakresie instytucji prawnych właściwych dla analizowanych przepisów.

3.    Zakres analizy:
Wszechstronna analiza Projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (wersja z dnia 5 września 2018 r.) na tle obowiązującego prawa krajowego oraz UE w zakresie skutków i ryzyk, jakie niesie dla funkcjonowania podmiotów zbiorowych.

4.    Minimalne wymogi dotyczące wykonawcy:

a)    wykształcenie wyższe prawnicze – stopień profesora/doktora nauk prawnych, tytuł radcy prawnego lub adwokata;
b)    co najmniej 2 opracowania (analizy lub opinie prawne) dotyczące zagadnień odpowiedzialności karnej pracowników za przestępstwa gospodarcze, lub
c)    udzielenie pomocy prawnej, co najmniej 3 klientom (przedsiębiorcom) w postępowaniach karnych gospodarczych prowadzonych przeciwko ich pracownikom w związku z ich działalnością zawodową w okresie, co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem oferty
W przypadku zlecenia wykonania usługi osobie prawnej, wymogi opisane w punkcie a oraz b lub c dotyczą bezpośrednio autora analizy (personelu Wykonawcy delegowanego do realizacji usługi)
5.    Termin realizacji zamówienia:
Nie dłużej niż 7 dni od przekazania wybranego projektu legislacyjnego do analizy. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania harmonogramu realizacji umowy, ustalonego wspólnie z Zamawiającym w zakresie terminu świadczenia usługi.

6.    Cena:
W formularzu ofertowym należy zadeklarować cenę netto i brutto. Rozliczenie odbędzie się na podstawie protokołów odbioru.

7.    Wymagania dotyczące przygotowania odpowiedzi na zapytanie o cenę:

a)    Odpowiedź należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” przekazanym przez Zleceniodawcę.
b)    Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać elektronicznie na adres: mchmielewska@konfederacjalewiatan.pl , w terminie: 11 października 2018 r.

Pobierz zapytanie >>