Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Projekty UE

 

 

Modelowe procedury współpracy Instytucji Rynku Pracy z pracodawcami

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt  „Modelowe procedury współpracy Instytucji Rynku Pracy z pracodawcami", zgodnie z umową POWR.02.04.00-00-0078/17, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.10.2017 r. - 30.09.2019 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem projektu jest wypracowanie 2 modelowych procedur dotyczących działań IRP w zakresie realizacji zadań związanych ze współpracą z pracodawcami i przedsiębiorcami.

Głównymi produktami projektu będą.

o    Procedura nr 1: dotycząca współpracy IRP z pracodawcami i przedsiębiorcami i wzajemnej wymiany informacji w zakresie możliwości wsparcia potrzeb pracodawcy.

o    Procedura nr 2: współpracy instytucji szkoleniowych z pracodawcami w obszarze trójstronnych umów oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) i wzajemnej wymiany informacji pomiędzy pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi.

Procedury zostaną wypracowane w formule partnerskiej przez instytucje o komplementarnych potencjałach i perspektywach (WiseEuropa - perspektywa badawcza, WUP Kraków - perspektywa IRP, Konfederacja Lewiatan - perspektywa pracodawców)

Głównym rezultatem projektu będzie wdrożenie procedur w 600 instytucjach: 100% PSZ, 100% OHP, 20 Agencje zatrudnienia (AZ), 20 instytucji szkoleniowych (IS)

Grupą docelową projektu są instytucje rynku pracy, bezpośredni użytkownicy obu procedur: PSZ, OHP, AZ, IS. W projekcie zaplanowano również konsultacje z pracodawcami, którzy będą końcowym adresatem procedur.

Wartość projektu: 1 879 608,00 PLN

 

 

Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie monitorowania zmian w prawie gospodarczym w Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt „Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie monitorowania zmian w prawie gospodarczym w Konfederacji Lewiatan", zgodnie z umową POWR.02.16.00-00-0010/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2017 r. - 28.02.2019 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Głównym celem projektu jest monitorowanie prawa gospodarczego na poziomie krajowym przy pomocy metod, technik i narzędzi przygotowanych w projekcie, w oparciu o informacje udostępnione on-line przez organy administracji rządowej.

Wsparcie instytucjonalne otrzymane w projekcie pozwoli na wypracowanie trwałych narzędzi wykorzystywanych w procesie monitorowania zmian w przepisach oraz przetestowanie modelowej sekwencji działań.

Główne rezultaty projektu:

·         Wdrożenie w KL modelu monitorowania zmian w przepisach prawa gospodarczego przygotowanego w projekcie

·         16 ekspertów KL, którzy prowadzili monitorowanie zmian w przepisach prawa z wykorzystaniem narzędzi standaryzujących prace ekspertów wypracowanych w projekcie

·         16 ekspertów KL, którzy prowadzili monitorowanie zmian w przepisach prawa z wykorzystaniem narzędzi służących poprawie komunikacji z członkami KL wypracowanych w projekcie

·         50 organizacji partnerów społecznych, w których zostanie upowszechniona wiedza nt. metodologii monitorowania zmian w przepisach prawa oraz narzędzi i technik możliwych do zastosowania w tym procesie

Główne zadania w projekcie:

·         Tworzenie lub modyfikacja narzędzi do realizacji monitoringu

·         Spotkanie informacyjne nt. modelu monitorowania zmian w przepisach oraz narzędzi w nim wykorzystywanych

·         Przygotowanie/pozyskanie danych na temat zmian w przepisach prawa gospodarczego

·         Kontrola zmian w przepisach prawa gospodarczego zgodnie z modelem przyjętym w projekcie

·         Ocena propozycji zmian w przepisach prawa gospodarczego monitorowanych w projekcie

·         Upowszechnienie metodologii monitorowania zmian w przepisach prawa wypracowanej w projekcie.

Wartość projektu: 532 956,25 PLN

 

 

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator przy Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator przy Konfederacji Lewiatan" zgodnie z umową nr POWR.02.17.00-00-0008/17-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.05.2017 r. - 31.10.2019 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3;

tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

  

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji
tel. (22) 55 99 967   

  

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynatora przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji, a także standaryzacja działania już istniejących 6 CAM.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są:

§  przedstawiciele sądownictwa (sędziowie, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w sądach powszechnych) - 60 os.,

§  przedstawiciele prokuratury (prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury) - 60 os.,

§  przedstawiciele środowiska mediatorów (mediatorzy i inni pracownicy centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych) - 60 os.,

§  mediatorzy prowadzących postępowania mediacyjne w sprawach gospodarczych w ramach sieci CAM, po 30 mediatorów z każdego z 16 CAM wojewódzkich - 480 os.

 

Planowane efekty:

§  utworzenie i funkcjonowanie CAM - K,

§  narzędzie informatyczne dla mediacji,

§  ogólnopolska infolinia - „znajdź mediatora",

§  podejmowanie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych,

§  bezpłatne szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości,

§  bezpłatne szkolenia dla mediatorów.

 

Wartość projektu 3 296 019,47 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 2 777 885,21 PL

***


 

Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z konsorcjum Konfederacji Lewiatan z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno -Prywatnego oraz konsorcjum Związku Miast Polskich ze Związkiem Powiatów Polskich realizuje projekt „Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce" zgodnie z porozumieniem nr POWR.02.18.00-00-0096/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.06.2016 r. - 30.11.2019 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Kontakt: telefon (22) 55 99 949, e-mail: izawadzka@konfederacjalewiatan.pl

   

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP).

Projekt oferuje pakiet bezpłatnych działań, takich jak:

 • szkolenia,
 • warsztaty,
 • wizyty i misje studyjne,
 • debaty,
 • wytyczne dotyczące realizacji projektów PPP,
 • specjalistyczny kwartalnik poświęcony PPP.

Wartość projektu 10 954 690,47 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 9 232 613,13 PLN

 

 ***

Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020

Konfederacja Lewiatan wraz z partnerem  Związkiem Pracodawców Usług Szkoleniowych i Rozwojowych realizuje projekt „Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020" w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne  w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Departament Informacji i Promocji.

Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2017-10-20

Obszar realizacji projektu: cała Polska

  

Biuro projektu Lidera: Konfederacja Lewiatan: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Kontakt: telefon 22 55 99 951, e-mail: mpietrzak@konfederacjalewiatan.

 

Biuro projektu Partnera: Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan, ul. W. Syrokomli 11/8, 30-102 Kraków

Kontakt: telefon (+48) 504 008 765, e-mail: e- mail: biuro@zpuris.org.pl

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest edukacja przedsiębiorców w zakresie pozyskania wsparcia i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności przedsiębiorców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w tym zakresie.

Cele szczegółowe to:

1)     prezentacja uczestnikom projektu oferty, form wsparcia oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych z  Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020;

2)     zwiększenie umiejętności planowania i realizacji przedsięwzięć wdrażanych przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 przez uczestników projektu;

3)     zwiększenie wiedzy w zakresie źródeł informacji o Funduszach Europejskich oraz umiejętności ich wykorzystania, w tym dobrych praktyk i przykładów sukcesu przedsiębiorców wprowadzających innowacyjne rozwiązania w swoich produktach i oferowanych usługach, a także przykłady udanej współpracy przedstawicieli nauki i firm.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa - potencjalni beneficjenci i beneficjenci Funduszy Europejskich, które posiadają:

·         niezbędną bazę świadomościową (tzn. są otwarte na pozyskiwanie Funduszy Europejskich i rozwój przedsiębiorstw przy udziale FE i posiadają przynajmniej podstawową wiedzę nt. FE),

·         chcą zwiększyć swoje doświadczenie i/lub posiadają i doświadczenie w ubieganiu się o wsparcie, w tym firmy, które korzystały lub ubiegały się o wsparcie unijne w 2007-2013.

Planowane efekty:

Główne wskaźniki i produkty:

·         realizacja 18 seminariów dla przedsiębiorców na terenie całego kraju, dla  ok. 540 przedsiębiorców,

·         realizacja 48 warsztatów dla przedsiębiorców na terenie całego kraju,  dla ok. 960 przedsiębiorców,

·         realizacja 8 webinariów dla przedsiębiorców przeprowadzonych na platformie internetowej projektu.

  

Dodatkowe efekty:

·         przełamanie barier  przedsiębiorców w zakresie rozwoju innowacyjności w Polsce,

·         zwiększenie świadomości i przekonanie przedsiębiorców, że innowacyjność jest kluczowym elementem sukcesu i przewagi  konkurencyjnej na rynku.

 

Wartość projektu 846 220,53 zł

Wartość dofinansowania: 803 908,53 zł

 


 

 ***

Akcelerator biznesu. Wsparcie rozwoju strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce.

Konfederacja Lewiatan jest partnerem projektu „Akcelerator biznesu. Wsparcie rozwoju strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce" nr POWER.02.02.00-00-073/16

w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest  Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, który realizuje projekt wraz z Partnerami:

-         Konfederacją Lewiatan

-         Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego

-         Radą OPZZ Województwa Małopolskiego

-         Grupą Doradczą Projekt

  

Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2018-08-31

Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie

  

Biuro projektu Lidera Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan: Kraków, ul. Kościuszki 43

Kontakt: telefon: (12) 29 40 603, e-mail: zarzad@pracodawcy.org.pl

  

Biuro projektu Partnera Konfederacji Lewiatan: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Kontakt: telefon (22) 55 99 951, e-mail: mpietrzak@konfederacjalewiatan.pl.

  

Cel projektu:

Podstawowym celem realizowanego Projektu jest stworzenie dla 100 firm z sektora MMSP województwa małopolskiego Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa i merytoryczne wsparcie tych firm poprzez przygotowanie ich do podejmowania samodzielnych i racjonalnych wyborów w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem i budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie 100 przedsiębiorstw z województwa małopolskiego  (siedziba zgodnie z rejestrem, struktury organizacyjne, dostawcy lub odbiorcy w Małopolsce).

Struktura rekrutowanych firm:

 • 10 mikro przedsiębiorstw,
 • 20 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników,
 • 20 małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 26 pracowników,
 • 50 średnich przedsiębiorstw,

które nie posiadają dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, podpisanego przez kierownictwo firmy, który określałby cele i mierniki do osiągnięcia (np. strategia, plan rozwoju), jednocześnie deklarujące gotowość do wspierania rozwoju pracowników z wykorzystaniem podmiotowych systemów finansowania.


Planowane efekty:

1      dla 85 MMSP z województwa małopolskiego przygotowana zostanie analiza potrzeb rozwojowych i usługa doradztwa,

2      dla 85 MMSP z województwa małopolskiego przygotowane zostaną Plany Rozwoju Przedsiębiorstwa,

3      powstaną 2 raporty - zagregowane informacje o potrzebach rozwojowych MMSP należących do

grupy docelowej,

4      powstaną 2 raporty Analiza dostępności usług dla MMSP z województwa małopolskiego - analiza usług w RUR/poza RUR,

5      zorganizowane zostaną dwa wydarzenia prezentujące nioski z realizacji projektu w tym zdiagnozowane bariery rozwoju MMSP, zidentyfikowane problemy i sposoby ich przezwyciężenia.

6      powstanie raport o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych.

  

Wartość projektu 1 996 176,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 796 558,40 zł

 

***


ARCHIWUM zrealizowanych projektów:

Efektywność - Dialog - Rozwój

Projekt realizowany przez Lewiatan ma na celu wzmocnienie potencjału eksperckiego i organizacyjnego Konfederacji, a także wzmocnienia dialogu społecznego na szczeblu regionalnym i krajowym.

W drugiej połowie 2013 roku opracowano w ramach projektu raport otwarcia dla branży wydobywczej oraz sektora ochrony zdrowia. Przygotowano materiały informacyjne o wybranych związkach branżowych i przeprowadzono konsultacje z udziałem firm z branży wydobywczej, ochrony zdrowia i związków regionalnych. Zorganizowano spotkania konsultacyjne z przedstawicielami Pracodawców w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego i regionalnych Radach Zatrudnieniach. W spotkaniach brali udział eksperci Konfederacji Lewiatan, przedstawiciele Władz Lewiatana oraz eksperci zewnętrzni. Efektem prac było opracowanie stanowisk dotyczących barier w rozwoju przemysłu wydobywczego w Polsce, a także stanowiska dotyczące zarządzeń NFZ i rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia dotyczących opieki zdrowotnej w Polsce. Pracownicy Konfederacji w ramach projektu biorą udział w szkoleniach językowych i rozwijających umiejętności osobiste. Dzięki wsparciu środkami Unii Europejskiej Konfederacja zmodernizowała biuro i wprowadza nowoczesne rozwiązania informatyczne usprawniające pracę biura, konsultacje społeczne i komunikację z firmami członkowskimi oraz urzędami państwowymi. 

Okres realizacji: 01.07.2013 - 30.06.2015
Budżet projektu: 1 864 860,20

Osoba kontaktowa:
Paweł Kaczmarczyk
Koordynator Projektu
e-mail: pkaczmarczyk@konfederacjalewiatan.pl
tel. (+48 22) 55 99 956

 
 
 

Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020

Projekt realizowany jest w partnerstwie następujących reprezentatywnych partnerów społecznych: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, lidera projektu, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club Związku Pracodawców, Związku Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

Okres realizacji projektu 02.12.2013 - 30.06.2015.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału 6 reprezentatywnych partnerów społecznych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania funduszami w okresie 2014-2020 względem okresu 2007-2013. Potrzeba realizacji projektu wynika z niedostatecznego w ocenie partnerów zaangażowania ich programowanie, wdrażanie, monitoring i ewaluację wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013.
Głównym efektem projektu będzie Strategia realizacji zasady partnerstwa, której realizacja ma zwiększyć efektywność mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z administracji z partnerami spoza administracji (w szczególności z partnerami społecznymi) w obszarze funduszy europejskich.

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Lelińska
e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 918

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy

Projekt realizowany przez Ministerstwo Gospodarki przy współudziale partnerów: Konfederacji Lewiatan, Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Juridica", Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Okres realizacji projektu: 01.05.2014 - 31.10.2015
Budżet projektu: 10 256 520,64 zł.

Celem projektu jest upowszechnienie pozasądowych metod rozstrzygania sporów w sprawach gospodarczych, skrócenie czasu ich rozstrzygania oraz obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców przy rozwiązywaniu konfliktów.

W wyniku działań projektowych powstanie 6 centrów arbitrażu i mediacji w Warszawie, Białymstoku Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, które przedsiębiorcom będą świadczyły usługi na preferencyjnych warunkach. Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dla przedsiębiorców i prawników z zakresu ADR oraz szereg działań promujących ofertę centrów.

Osoba kontaktowa:
Dyrektor Mazowieckiego Centrum Arbitrażu i Mediacji - Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
tel. 22 55 99 967


 

 

Konkurencyjność arbitrażu

Sąd Arbitrażowy Lewiatan realizuje kolejny projekt promujący arbitraż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Konkurencyjność Arbitrażu". Projekt ma na celu wzmocnienie konkurencyjności arbitrażu względem sądownictwa powszechnego w ramach trzech płaszczyzn oddziaływania.

Pierwsza z nich to płaszczyzna wiedzy, w ramach której przewidziana jest organizacja szkoleń dla pełnomocników, arbitrów oraz pozwalających zdobyć umiejętności trenerskie. Druga - to płaszczyzna legislacyjna, w ramach której odbędą się konferencje arbitrażowe, konsultacje, powstaną publikacje naukowe, mające na celu wypracowanie nowych rozwiązań legislacyjnych pożądanych z punktu widzenia użytkowników arbitrażu. Trzecia płaszczyzna to możliwość zastosowania nowych rozwiązań technicznych usprawniających prowadzenie postępowań.

Wzajemne oddziaływanie tych trzech aspektów podniesie konkurencyjność arbitrażu względem sądownictwa powszechnego i przyczyni się do sprawniejszego rozwiązywania sporów w stosunkach gospodarczych. Szczegółowe informacje na temat organizowanych przedsięwzięć będą pojawiać się na stronie internetowej Sądu http://www.sadarbitrazowy.org.pl/

Okres realizacji: 01.12.2012 - 30.11.2014
Budżet projektu: 1 633 171,20 zł

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Różalska-Kucal
Koordynator projektu
e-mail: arozalska@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 972

 

 

Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR

Od 1 maja 2011 r. PKPP Lewiatan wraz z partnerem Deloitte Advisory Sp. z o.o. realizuje ww. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy numer na podstawie umowy UDA-POKL 02.01.02-00-008/10.
Głównym celem projektu jest promocja wśród przedsiębiorców sposobów planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami jako aspektu kluczowego dla właściwej realizacji działań społecznie odpowiedzialnych i budowania kapitału społecznego na poziomie firmy.

Projekt stanowi kontynuację projektu Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach realizowanego przez PKPP Lewiatan, ZZ Solidarność oraz firmę Deloittte od kwietnia 2009 r. do końca września 2010 r.
W projekcie wypracowane, przetestowane i spopularyzowane zostaną narzędzia planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami, jako elementu niezbędnego do efektywnej realizacji działań CSR. Wartością dodaną projektu jest opracowanie narzędzi i zestawu DP do samodzielnego, bezpłatnego wykorzystania w mapowaniu interesariuszy, planowaniu i prowadzeniu dialogu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Usługi w tym zakresie są dostępne na rynku, ale ich cena jest bardzo wysoka, co stanowi barierę korzystania z nich dla większości firm.
Projekt trwa do końca lutego 2014.

Budżet projektu to: 3 148 192,50 zł.

http://www.odpowiedzialnafirma.pl/Diversity Index

Projekt „Diversity Index" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez PKPP Lewiatan w partnerstwie Agencją Rozwoju Innowacji Sp. z o.o.
Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem zaangażowania w obszar promowania równych szans w miejscu pracy. Głównym tematem projektu jest zarządzanie różnorodnością -nowoczesne podejście do właściwego wykorzystywania potencjału pracowników dzięki dostrzeganiu i docenianiu różnorodnych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, predyspozycji, stylów pracy - różnic (i podobieństw) tkwiących w ludziach wynikających z ich płci, wieku, (nie)pełnosprawności, rasy, pochodzenia etnicznego, itp. Pracownikom, którzy na co dzień realizują zadania w różnorodnych zespołach, w których indywidualne kwalifikacje i talenty są dostrzegane oraz doceniane, towarzyszy świadomość, że różnice traktowane są jako wartość, a nie przeszkoda. Zwiększa to ich satysfakcję z pracy, poczucie bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za swoje miejsce pracy, pozwala angażować się w działania z większą odwagą, energią, mniej schematycznie, pobudza do pełniejszego i bardziej śmiałego wykorzystywania wiedzy, doświadczeń.
Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie wskaźnika badającego różnorodność w miejscu pracy oraz praktycznego, przyjaznego użytkownikom narzędzia audytowego do samodzielnego wykorzystania przez przedsiębiorców. Działania te uzupełnione będą o szeroką akcję informacyjną i konkursy dla firm.

Okres realizacji: 01.06.2011 - 31.05.2014
Budżet projektu: 3 727 51,24 zł

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Lelińska
e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 918              

Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce

PKPP Lewiatan prowadziła projekt pt. "Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach PO IG oraz budżetu państwa, Priorytet 3 - Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 - Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP.

Dobry pomysł oraz gotowość do współpracy z Aniołem Biznesu to za mało, by doprowadzić do transakcji. Obie strony - pomysłodawca i inwestor - muszą mieć jeszcze rzetelną wiedzę jak prowadzić transakcje kapitałowe o charakterze udziałowym. Wychodząc na przeciw tej potrzebie prowadzimy szereg szkoleń, budujemy w ramach projektu forum wymiany doświadczeń oraz wdrażamy na polskim rynku światowe wzorce w zakresie funkcjonowania sieci Aniołów Biznesu.

Celem projektu jest szerokie rozpropagowanie idei Aniołów Biznesu oraz przygotowanie przedsiębiorców i inwestorów do transakcji kapitałowych o charakterze udziałowym, wymianę doświadczeń inwestorów oraz implementacja na rynku polskim światowych wzorców w zakresie funkcjonowania sieci Aniołów Biznesu.

Na realizację celu głównego projektu składają się cele szczegółowe, takie jak: aktywizacja rynku Aniołów Biznesu, przygotowanie przedsiębiorców i inwestorów do transakcji kapitałowych o charakterze udziałowym, wymiana doświadczeń inwestorów oraz implementacja na rynku polskim światowych wzorców w zakresie funkcjonowania sieci Aniołów Biznesu.

Projekt trwa do 31.03.2014 r.
Kwota projektu: 14 842 265 zł

Informacje na temat bieżących wydarzeń znajdziesz na www.lba.pl

Osoba kontaktowa:
Jacek Adamski
e-mail: jadamski@lba.pl

 

  

Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010 - 2012

Lewiatan realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010 - 2012" (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-03/10).

Celem projektu jest pozyskanie danych o MŚP, ocena ich perspektyw rozwojowych i barier, które potencjał rozwojowy mogą blokować. Przewidziane w projekcie monitorowanie zmian w sektorze MŚP stanowi kontynuację dotychczas prowadzonych przez PKPP Lewiatan badań.

W ramach projektu, na przestrzeni 3 lat, zostaną przeprowadzone trzy edycje reprezentatywnych badań sektora MŚP w Polsce.
Otrzymane wyniki przyczynią się m.in. do:
• nabycia wiedzy przed PKPP Lewiatan nt. kondycji sektora MŚP oraz uzyskanie reprezentatywnej opinii MŚP,
• zdiagnozowania różnic pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MŚP zarządzanymi przez kobiety oraz mężczyzn
• uzyskania rekomendacji dla PKPP Lewiatan, o tym w jaki sposób wspierać MSP w danym regionie.
Efektem badań będzie opracowany po każdej edycji raport ogólny oraz dodatkowo dwa subraporty: wg wielkości przedsiębiorstw oraz w podziale na sekcje gospodarki.
Wyniki i rekomendacje każdej edycji badań będą upowszechnienie zarówno wśród decydentów, przedstawicieli administracji, partnerów społecznych, jak i wśród przedsiębiorców podczas planowanych ogólnopolskich i regionalnych konferencji.

Projekt trwa do: 31 grudnia 2013 r.
Kwota projektu: 1 671 384,00 PLN

Osoba kontaktowa:
Maria Pietrzak
tel. 22 55 99 952
e-mail: mpietrzak@konfederacjalewiatan.pl

 

 

Wzmocnienie potencjału Związku Pracodawców Branży Infrastruktury

W marcu 2012 r. PKPP Lewiatan rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest wzmocnienie potencjału Związku Pracodawców Branży Infrastruktury. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego realizację zaplanowano do sierpnia 2013 roku.

Inicjatywa ma na celu wzmocnienie reprezentacji, ekspertyzy i kompetencji - kluczowej dla gospodarki - branży Infrastruktury. Integracja działań branży, w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych, pozwoli na rzeczową analizę problemów wspólnych dla tych sektorów, da perspektywę skutecznego wpływu na warunki, w których branża funkcjonuje, w tym możliwość przedstawiania inicjatyw modernizujących i nowelizacji nieadekwatnych do jej potrzeb przepisów. Liczymy, że te cele uda się osiągnąć dzięki konsultacjom i dialogowi realizowanemu z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej.

Założenia projektu i jego harmonogram podzielono na obszary, które obejmują m.in. działania z zakresu komunikacji (których celem będzie wymiana opinii i nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, ekspertami i podmiotami publicznymi działającymi w obszarze infrastruktury) oraz działania z zakresu diagnozy problemów i ekspertyzy (zaangażowani zostaną eksperci merytoryczni
i legislatorzy Lewiatana oraz eksperci zewnętrzni, w tym również zagraniczni).

Zwieńczeniem projektu będzie przygotowanie i upowszechnienie Katalogu Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych, który powstanie przy wsparciu niemieckich i polskich ekspertów, a także na bazie prowadzonych podczas jego tworzenia konsultacji z przedstawicielami firm branżowych i przedstawicieli administracji publicznej.

Projekt trwa do 31.08.2013 roku.
Kwota projektu: 869 382,00 zł

Informacje na temat bieżących wydarzeń znajdziesz na www.zpbi.pl

Osoba kontaktowa:
Paweł Kaczmarczyk
tel. 22 55 99 956
e-mail: pkaczmarczyk@konfederacjalewiatan.pl

 

Poprawa wizerunku przedsiębiorców

Projekt „Poprawa wizerunku przedsiębiorców" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców, poprzez zwiększenie umiejętności i gotowości współpracy administracji z przedsiębiorcami, wzrost wiedzy na temat wpływu przedsiębiorców na gospodarkę i społeczności lokalne oraz zmniejszenie odsetka osób negatywnie oceniających przedsiębiorców.

Na początku projektu zostaną zorganizowane w całym kraju konsultacje z 800 przedsiębiorcami i przedstawicielami administracji, których celem jest zidentyfikowanie barier we współpracy firm z administracja, przykładów wspólnych projektów, stanu świadomości wizerunkowej biznesu, sposobu postrzegania przedsiębiorców oraz obszarów potencjalnej zmiany. Następnie w każdym województwie zostaną zorganizowane konkursy, których celem jest wybór liderów lokalnego biznesu. Osób, którym udało się odnieść sukces biznesowy, równocześnie działając na rzecz społeczności lokalnej i jako odpowiedzialny pracodawca. Równolegle opracowane zostaną rozbudowane dane statystyczne, które pokażą w zrozumiałej i dostępnej formie jaki jest wkład finansowany przedsiębiorców w rozwój każdego województwa. Na temat każdego województwa zostanie przygotowany raport prezentujący zebrane dane oraz wybranych w konkursach liderów biznesu. Dane statystyczne i wybrani nagrodzeni zostaną wykorzystani do szerokiej, ogólnopolskiej kampanii reklamowej, promującej pozytywny wizerunek przedsiębiorców. Dla poprawy współpracy środowiska biznesu z administracją wydany zostanie poradnik oraz zostaną zorganizowane warsztaty dla administracji. Na zakończenie projektu zaplanowano w każdym województwie konferencję finałową, która pozwoli na prezentację wyników badań, efektów kampanii oraz spotkań z administracją.

Okres realizacji: 01.08.2011 - 31.07.2013
Budżet projektu: 3 808 880 zł

Osoba kontaktowa:
Kuba Giedrojć
e-mail: kgiedrojc@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 903

 Modelowe rozwiązania Flexicurity

Od 1 czerwca 2010 roku PKPP Lewiatan prowadzi projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki) pt. „Modelowe rozwiązania Flexicurity" (UDA-POKL?) . Projekt trwać będzie dwa lata i zakończy się 31.05.2012 roku.

Flexicurity to nowoczesny model rynku pracy, który skutecznie łączy dwa jego aspekty - elastyczność i bezpieczeństwo. Dzięki temu pracodawcy i pracownicy mogą łącznie realizować swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia. Ta idea zrodziła się w łonie Unii Europejskiej, została zapisana w Strategii Lizbońskiej, dokumencie zakładającym uczynienie z gospodarki UE jedną z najbardziej konkurencyjnych na świecie.

Polska dotąd nie zdążyła rozpocząć prac nad modyfikacją swojego rynku pracy, który w obecnym kształcie nie przystaje do potrzeb nowoczesnej gospodarki. W związku z niewielkim zainteresowaniem rządu w kwestii wdrożenia tego aspektu Strategii Lizbońskiej, PKPP Lewiatan, jako partner społeczny postanowił zainicjować prace nad polskim modelem Flexicurity.

W ramach projektu powstaną eksperckie propozycje systemowych zmian prawnych. Jednocześnie przygotowana zostanie ocena skutków regulacji, która pozwoli dokładnie zdefiniować ekonomiczne oraz społeczne koszty i korzyści płynące ze zmian. Gotowe propozycje zostaną przedstawione rządowi i partnerom społecznym, jako podstawa polskiego modelu Flexicurity i poddane publicznej dyskusji.

Możliwość wprowadzenia zmian w życie zależna jest od poziomu ich społecznej akceptacji. Z tego względu projektowi będzie towarzyszył szereg inicjatyw informacyjnych. Podjęte działania będą koncentrowały się na szerzeniu wiedzy o idei Flexicurity oraz o możliwościach, jakie daje jej wdrożenie. Odbiorcą tych działań będzie społeczeństwo, które we Flexicurity powinno zauważyć swoją szanse. Ponadto odrębne działania komunikacyjne będą kierowane do dysydentów i liderów opinii, jak również do przedsiębiorców.

Projekt trwa do 31.05.2012 r.
Kwota projektu: 3 520 804 zł

www.polskieflexicurity.pl

 

 

Media 3.0

to projekt koordynowany przez Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne z Nowego Sącza. Celem projektu jest wspieranie pomysłowych i energicznych ludzi w tworzeniu innowacyjnych, przełomowych i rewolucyjnych technologii, w szczególności animacji i grafiki 3D, Internetu, e-learningu oraz technologii mobilnych oraz telekomunikacji. PKPP Lewiatan odpowiada za promocję działań projektowych w grupie przedsiębiorców. PKPP Lewiatan jest partnerem projektu.

www.milionnastart.pl 

Świadomy podatnik

Na podstawie umowy nr umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan realizuje projekt Świadomy Podatnik.

Celem projektu jest podniesienie świadomości podatkowej w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach projektu finansowane jest:

 • Przeprowadzenie 16 konferencji regionalnych promujących świadome zachowania w obszarze stosowania przepisów podatkowych (planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym);
 • Wykonanie 100 analiz przypadków i interwencji w zakresie problemów przedsiębiorców ze stosowaniem przepisów podatkowych;
 • Przeprowadzenie 3 rocznie konsultacji projektów aktów prawnych w specjalnej formule dedykowane dla MMŚP.

Koordynatorem projekt jest Przewodniczacy Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.
Projekt trwa do 28.02.2013 r.
Kwota projektu: 2 659 781 zł

Więcej o projekcie na stronie www.radapodatkowa.pl

 

 

Rozwój kluczowych kompetencji PKPP Lewiatan

Projekt „Rozwój kluczowych kompetencji PKPP Lewiatan" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest kontynuacją i trzecim z kolei projektem mający na celu profesjonalizację działań HR poprzez wdrożenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi oraz programu rozwoju kompetencji. Projekt ma charakter szkoleniowy. Przewiduje wsparcie w obszarach: zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji - rozszerzenie systemu ocen, wdrożenie programu szkoleń.

W ramach rozszerzenia systemu ocen zostanie m.in. opracowana i wdrożona ocena menedżerów metodą 360 stopni, a rozwój kluczowych kompetencji zakłada realizację szkoleń rozszerzających kompetencje pracowników zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi deficytami. Zrealizowane zadania zostaną podsumowane z końcem projektu, zostaną również wyciągnięte wnioski i określone priorytety na przyszłość.

Okres realizacji: 01.09.2011 - 28.02.2013
Budżet projektu: 634 900,00 zł

 

 

Wdrożenie strategii rozwoju PKPP Lewiatan

Od 1 września 2009 roku PKPP Lewiatan realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego) pt. „Wdrożenie strategii rozwoju PKPP Lewiatan" (UDA-POKL.05.05.02-00-042/09-00). Projekt będzie trwał 2 lata i zakończy się 31 sierpnia 2011 roku.

Negatywnym wyróżnikiem dialogu społecznego w Polsce jest mała aktywność społeczna pracodawców, przejawiająca się ograniczonym uczestnictwem w konsultacjach organizowanych przez organizacje pracodawców oraz niewielkim zainteresowaniem ich bieżącymi działaniami.

W związku z tym Lewiatan wypracował strategię, która ma podnieść chęć zrzeszania się i aktywność członków. Celem projektu jest wdrożenie trzech głównych filarów strategii rozwoju organizacji, zaakceptowanej przez Zarząd PKPP Lewiatan w lutym tego roku. Są to:
* wzmocnienie konsultacji poprzez efektywne pozyskiwanie, organizację i prezentację stanowisk w dwóch wymiarach dialogu społecznego: branżowym i europejskim,
* poprawa jakości i właściwe ukierunkowanie informacji poprzez wprowadzenie nowych i modernizacja dotychczasowych narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
* profesjonalizacja działań HR organizacji poprzez wdrożenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz programu rozwoju kompetencji.

Nasze działania w projekcie ukierunkowane są na zwiększenie odsetka pracodawców uczestniczących w konsultacjach oraz poprawienie przydatności informacji udostępnianych przez Konfederację. W ramach projektu przewidziano realizację szeregu zadań, w tym. m.in. rozwój dialogu branżowego i europejskiego, wdrożenie komunikacji on-line z członkami grup docelowych, wdrożenie systemu zarządzania relacjami z członkami, system zarządzania zasobami ludzkimi i plan rozwoju kompetencji.

Projekt trwa do sierpnia 2011 roku.
Kwota projektu: 1 863 806 zł 

Osoba kontaktowa:
Maria Pietrzak
tel. (22) 55 99 952
e-mail: mpietrzak@konfederacjalewiatan.pl

 

Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych

Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan rozpoczął 16 listopada 2009 roku nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu była mec. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, arbiter i wiceprezes Sądu.

Projekt miał na celu popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia postępowań arbitrażowych oraz wykorzystania arbitrażu w relacjach gospodarczych wśród przedsiębiorców oraz prawników. Planowana kampania informacyjna objęła swym zasięgiem 2 tys. aktywnych członków PKPP Lewiatan.

W ramach projektu zorganizowano:

1. Konferencję międzynarodową „Dispute Resolution in M&A Transactions: Tactics, Challenges, Defences".
2. Szkolenia dla przedstawicieli prawnych przedsiębiorstw (tzw. in-house lawyers).
3. Szkolenia dla kandydatek na arbitrów.
4. Cykl prezentacji dla firm członkowskich związków regionalnych i branżowych PKPP Lewiatan.
Projekt trwał do maja 2011 roku.
Kwota projektu: 1 651 500,00 zł

Osoba kontaktowa:
Elżbieta Gryc-Kornatka
Sekretarz Generalny Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan
tel. (22) 55 99 971
www.sadarbitrazowy.org.pl

 

 

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców

PKPP Lewiatan realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki) pt. „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców". Projekt zakończył się w roku 2011.

Realizowany projekt przewidywał analizę sytuacji w czterech branżach, w których problemy z dopasowaniem podaży do popytu kwalifikacji pracowników są wyraźnie dostrzegalne. Są to: branża energetyczna, budowlana, odzieżowa i IT. Dzięki realizacji projektu otrzymaliśmy informacje o deficytach systemu kształcenia kwalifikacji i przesłankach systemowych powodujących niedopasowanie kwalifikacji pracowników do wymagań rynku. Dokonana analiza pozwoliła również odpowiedzieć na pytania jakich kwalifikacji poszukują pracodawcy w danej branży i jakich kwalifikacji brak pracownikom starającym się o pracę. W trakcie badań wypracowano też rozwiązania, dzięki którym pracodawcy będą mogli brać udział w kształtowaniu programów nauczania.

Efektem badań są raporty, zawierające rekomendacje zmian w systemie kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego (lifelong learning). Upowszechnienie i wprowadzenie w życie powstałych rekomendacji pomoże zlikwidować lukę między kwalifikacjami posiadanymi przez pracowników i tymi poszukiwanymi przez pracodawców.

W ramach projektu powstały również publikacje dotyczące dobrych praktyk kształcenia ustawicznego w miejscu pracy i dobrych praktyk w kontaktach pracodawców z instytucjami edukacyjnymi. Opisane rozwiązania, najlepsze praktyki w zakresie tworzenia efektywnych powiązań pomiędzy tymi instytucjami a biznesem, promowane będą wśród przedsiębiorców, szkół wyższych, zawodowych i branżowych instytucji szkoleniowych.

Na podstawie badań z projektu i dobrych praktyk przygotowane zostały rekomendacje dotyczące systemu kształcenia, w tym udziału pracodawców w opracowywaniu programów nauczania. Pozwoli to na aktywne prezentowanie rozwiązań popieranych przez biznes.

Projekt trwa do lutego 2011 r.
Kwota projektu: 1 713 432 zł

 

Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach

to projekt realizowany przez PKPP Lewiatan wspólnie z KK NSZZ Solidarność i firmą Deloitte. Jego celem było aktywne wpływanie na rozwój CSR (ang. Corporate Social Responsibility) w Polsce.

W projekcie opracowano narzędzia, które pomogą firmom w Polsce zaplanować, wdrożyć i samodzielnie ocenić przyjętą przez nie strategię w zakresie społecznej odpowiedzialności. Zespół projektowy chciał pokazać firmom, jak koncepcja CSR może przełożyć się na ich przewagi konkurencyjne oraz w jaki sposób można ją powiązać bezpośrednio ze strategią biznesową.

Jednym z głównych zadań projektowych było wypracowanie metodyki, którą będą mogły stosować firmy planujące lub już realizujące Dobre Praktyki CSR. Poddano uważnej analizie to, co dziś firmy robią w Polsce w ramach CSR i na tej podstawie proponujemy ca

 •