Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Projekty UE

Wdrożenie modelu rozwoju kompetencji przedstawicieli KL

Projekt „Wdrożenie modelu rozwoju kompetencji przedstawicieli KL” realizowany jest przez Konfederację Lewiatan, zgodnie z umową UDA- POWR.02.20.00-00-0008/18-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym jest podniesienie kompetencji 110 przedstawicieli Konfederacji Lewiatan, spośród 120 objętych wsparciem, zaangażowanych w prace Instytucji Dialogu Społecznego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz biorących udział w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

•    budowa profili kompetencji przedstawicieli Konfederacji Lewiatan (KL) w Instytucjach Dialogu Społecznego (IDS) (w projekcie powstaną 3 profile uwzględniające specyfikę 3 poziomów dialogu lub 3 kategorie przedstawicieli KL w IDS);

•    analiza kompetencji przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego;

•    wypracowanie mechanizmów wsparcia kompetencji przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego;

•    wypracowanie narzędzi weryfikacji aktywności przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego;

•    wdrożenie szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego (wiedza, umiejętności relacje).

Grupę docelową stanowią przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, którzy:

•    biorą udział w dialogu społecznym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz reprezentują Konfederację Lewiatan  lub regionalne/branżowe Organizacje Pracodawców zrzeszone w KL;

•    są przygotowywani do udziału w dialogu społecznym przez Konfederację Lewiatan lub regionalne/ branżowe Organizacje Pracodawców zrzeszone w KL.

Efektem działań projektowych będzie zwiększenie wśród przedstawicieli partnerów społecznych, kompetencji niezbędnych do udziału w dialogu społecznym, w obszarze rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.
 

Wartość projektu: 784 150,00 PLN (dofinansowanie projektu z UE: 760 625,49 PLN)

 

 

Równość w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach

Konfederacja Lewiatan jest partnerem projektu „Równość w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, który realizuje we współpracy z Fundacją Fundusz Współpracy (lider projektu), Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.01.00-00-0020/16. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.12.2016-31.07.2019 (udział Konfederacji Lewiatan: 01.09.2017-31.07.2019)

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem projektu jest promocja równych szans kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych i zwiększanie uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w firmach średnich, tzn. zatrudniających pomiędzy 50 a 249 osób.
Firmom o tej wielkości proponujemy bezpłatny udział w szkoleniach stacjonarnych oraz kursie e-learningowym, w ramach których otrzymują:

1. Skondensowaną, przygotowaną w przystępnej i ciekawej formie dawkę wiedzy, w tym także analizę przepisów prawa i obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,

2. Dobre praktyki, inspiracje, przykłady działań pomocne we wprowadzaniu zmian w firmie,

3. Rozwiązania gotowe do wykorzystania:

•    wzór regulaminu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
•    wyciąg z przepisów dotyczących równego traktowania;
•    ankietę do oceny miejsca pracy;
•    narzędzie do mierzenia luki płacowej;
•    pakiet plakatów promujących równość szans w miejscu pracy;
•    równościowy pakiet informacyjny dla (nowo)zatrudnionych osób zawierający informację o podstawowych prawach i obowiązkach związanych z niedyskryminacją i przeciwdziałaniem mobbinngowi.

4. Certyfikat udziału w szkoleniu dla osoby uczestniczącej,

5. Certyfikat udziału w szkoleniu dla firmy, potwierdzający jej zainteresowanie tematyką tworzenia miejsca pracy równych szans.
 

Wartość projektu: 1 489 680,00 PLN

Kontakt w Konfederacji Lewiatan: Małgorzata Lelińska, tel. 22 55 99 918, e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl

Więcej informacji: https://rownoscwbiznesie.info/

 

 

 

Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym "Z" Medyczno-Społecznym do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Projekt  „Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym "Z" MEDYCZNO-SPOŁECZNYM do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania" realizowany jest przez Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan i TEB Edukacja Sp. z o. o. zgodnie z umową UDA-POWR.02.15.00-3005/17-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze Z Medyczno-Społecznym do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kosztochłonności kształcenia w 19 zawodach, opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz opracowanie zasad jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie kosztochłonności realizacji kształcenia w 19 zawodach znajdujących się w obszarze Z
 2. Opracowanie modelowych programów PNZ dla grup zawodów ujętych w obszarze Z
 3. Opracowanie zasad jakości kształcenia praktycznego wraz z narzędziami weryfikacji realizowanego u pracodawców dla 3 branż ujętych w obszarze Z
 4. Pilotaż rozwiązań wypracowanych w projekcie dla 3 wybranych zawodów z 3 branż ujętych w obszarze Z
 5. Rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego

Grupę docelową projektu stanowią szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i placówki ogólnodostępne prowadzące kształcenie zaw.: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zaw. z obszaru całej Polski prowadzące kształcenie w zawodach przypisanych przez IP MEN do obszaru Z Medyczno-Społecznego.


Wartość projektu: 2 643 949,54 PLN
 

 

Mistrzowie zawodu - praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej

Projekt „Mistrzowie zawodu - praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej " realizowany jest przez Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan w partnerstwie z TEB Edukacja Sp. z o. o. i Konfederacją Lewiatan, zgodnie z umową UDA-POWR.02.15.00-00-1005/18-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2018 r. - 29.02.2020 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży ekonomiczno-administracyjnej poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie wstępnej wersji modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla branży ekonomiczno-administracyjnej
 2. Opracowanie zasad jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy wraz z narzędziem do weryfikacji
 3. Pilotaż modelu i opracowanie wersji finalnej modelu oraz treści nauczania do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy
 4. Rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego

Grupę docelową projektu stanowią szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i placówki ogólnodostępne prowadzące kształcenie zaw.: technika, szkoły policealne, centra kształcenia praktycznego., centra kształcenia zawodowego i ustawicznego z obszaru całej Polski prowadzące kształcenie w zawodach w branży ekonomiczno-administracyjnej na poziomie kwalifikacji technika.

Wartość projektu: 659 740,75 PLN
 

 

Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej

Konfederacja Lewiatan w partnerstwie z Instytutem Analiz Rynku Pracy sp. z o.o. i Związkiem Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" realizuje projekt  „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej", zgodnie z umową UDA-POWR.02.15.00-00-1013/18-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2018 r. - 29.02.2020 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie wstępnej wersji modelowych programów praktycznej nauki
 2. Pilotaż i opracowanie ostatecznej wersji modelowych programów praktycznej nauki zawodu
 3. Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji
 4. Opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach oraz rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego

Grupę docelową projektu stanowią szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i placówki ogólnodostępne prowadzące kształcenie zawodowe: technika, szkoły policealne, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego z całej Polski prowadzące kształcenie w zawodach w branży spedycyjno-logistycznej.

Wartość projektu: 502 687,50 PLN
 
 

 

 

 

Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej

Konfederacja Lewiatan w partnerstwie z Instytutem Analiz Rynku Pracy i Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan realizuje projekt  „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej", zgodnie z umową UDA-POWR.02.15.00-00-1010/18-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2018 r. - 29.02.2020 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców, ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie wstępnej wersji modelowych programów praktycznej nauki
 2. Pilotaż i opracowanie ostatecznej wersji modelowych programów praktycznej nauki zawodu
 3. Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji
 4. Opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach oraz rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego

Grupą docelową projektu są szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i placówki ogólnodostępne prowadzące kształcenie zawodowe: technika, szkoły policealne, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego z obszaru całej Polski prowadzące kształcenie w zawodach w branży odzieżowo-tekstylnej.

Wartość projektu: 557 562,50 PLN

 

 

 

Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej

Konfederacja Lewiatan w partnerstwie z TEB Edukacja Sp. z o.o. realizuje projekt  „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej", zgodnie z umową UDA-POWR.02.15.00-00-1020/18-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2018 r. - 29.02.2020 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Opracowanie wstępnej wersji modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej
 2. Opracowanie zasad jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy wraz z  narzędziem do weryfikacji
 3. Pilotaż modelu i opracowanie wersji finalnej modelu oraz treści nauczania do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy
 4. Rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego

Grupę docelową projektu stanowią szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i placówki ogólnodostępne prowadzące kształcenie zawodowe: technika, szkoły policealne, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego z obszaru całej Polski prowadzące kształcenie w zawodach w branży teleinformatycznej na poziomie kwalifikacji technika.

Wartość projektu: 542 750,00 PLN

 

 


 

 

 

Modelowe procedury współpracy Instytucji Rynku Pracy z pracodawcami

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt  „Modelowe procedury współpracy Instytucji Rynku Pracy z pracodawcami", zgodnie z umową POWR.02.04.00-00-0078/17, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.10.2017 r. - 30.09.2019 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem projektu jest wypracowanie 2 modelowych procedur dotyczących działań IRP w zakresie realizacji zadań związanych ze współpracą z pracodawcami i przedsiębiorcami.

Głównymi produktami projektu będą.

o    Procedura nr 1: dotycząca współpracy IRP z pracodawcami i przedsiębiorcami i wzajemnej wymiany informacji w zakresie możliwości wsparcia potrzeb pracodawcy.

o    Procedura nr 2: współpracy instytucji szkoleniowych z pracodawcami w obszarze trójstronnych umów oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) i wzajemnej wymiany informacji pomiędzy pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi.

Procedury zostaną wypracowane w formule partnerskiej przez instytucje o komplementarnych potencjałach i perspektywach (WiseEuropa - perspektywa badawcza, WUP Kraków - perspektywa IRP, Konfederacja Lewiatan - perspektywa pracodawców)

Głównym rezultatem projektu będzie wdrożenie procedur w 600 instytucjach: 100% PSZ, 100% OHP, 20 Agencje zatrudnienia (AZ), 20 instytucji szkoleniowych (IS)

Grupą docelową projektu są instytucje rynku pracy, bezpośredni użytkownicy obu procedur: PSZ, OHP, AZ, IS. W projekcie zaplanowano również konsultacje z pracodawcami, którzy będą końcowym adresatem procedur.

Wartość projektu: 1 879 608,00 PLN

 

 

Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie monitorowania zmian w prawie gospodarczym w Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt „Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie monitorowania zmian w prawie gospodarczym w Konfederacji Lewiatan", zgodnie z umową POWR.02.16.00-00-0010/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2017 r. - 28.02.2019 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Głównym celem projektu jest monitorowanie prawa gospodarczego na poziomie krajowym przy pomocy metod, technik i narzędzi przygotowanych w projekcie, w oparciu o informacje udostępnione on-line przez organy administracji rządowej.

Wsparcie instytucjonalne otrzymane w projekcie pozwoli na wypracowanie trwałych narzędzi wykorzystywanych w procesie monitorowania zmian w przepisach oraz przetestowanie modelowej sekwencji działań.

Główne rezultaty projektu:

·         Wdrożenie w KL modelu monitorowania zmian w przepisach prawa gospodarczego przygotowanego w projekcie

·         16 ekspertów KL, którzy prowadzili monitorowanie zmian w przepisach prawa z wykorzystaniem narzędzi standaryzujących prace ekspertów wypracowanych w projekcie

·         16 ekspertów KL, którzy prowadzili monitorowanie zmian w przepisach prawa z wykorzystaniem narzędzi służących poprawie komunikacji z członkami KL wypracowanych w projekcie

·         50 organizacji partnerów społecznych, w których zostanie upowszechniona wiedza nt. metodologii monitorowania zmian w przepisach prawa oraz narzędzi i technik możliwych do zastosowania w tym procesie

Główne zadania w projekcie:

·         Tworzenie lub modyfikacja narzędzi do realizacji monitoringu

·         Spotkanie informacyjne nt. modelu monitorowania zmian w przepisach oraz narzędzi w nim wykorzystywanych

·         Przygotowanie/pozyskanie danych na temat zmian w przepisach prawa gospodarczego

·         Kontrola zmian w przepisach prawa gospodarczego zgodnie z modelem przyjętym w projekcie

·         Ocena propozycji zmian w przepisach prawa gospodarczego monitorowanych w projekcie

·         Upowszechnienie metodologii monitorowania zmian w przepisach prawa wypracowanej w projekcie.

Wartość projektu: 532 956,25 PLN

 

 

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator przy Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator przy Konfederacji Lewiatan" zgodnie z umową nr POWR.02.17.00-00-0008/17-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.05.2017 r. - 31.10.2019 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan

Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3;

tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

  

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji
tel. (22) 55 99 967   

  

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynatora przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji, a także standaryzacja działania już istniejących 6 CAM.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są:

§  przedstawiciele sądownictwa (sędziowie, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w sądach powszechnych) - 60 os.,

§  przedstawiciele prokuratury (prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury) - 60 os.,

§  przedstawiciele środowiska mediatorów (mediatorzy i inni pracownicy centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych) - 60 os.,

§  mediatorzy prowadzących postępowania mediacyjne w sprawach gospodarczych w ramach sieci CAM, po 30 mediatorów z każdego z 16 CAM wojewódzkich - 480 os.

 

Planowane efekty:

§  utworzenie i funkcjonowanie CAM - K,

§  narzędzie informatyczne dla mediacji,

§  ogólnopolska infolinia - „znajdź mediatora",

§  podejmowanie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych,

§  bezpłatne szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości,

§  bezpłatne szkolenia dla mediatorów.

 

Wartość projektu 3 296 019,47 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 2 777 885,21 PL

***


 

Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z konsorcjum Konfederacji Lewiatan z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno -Prywatnego oraz konsorcjum Związku Miast Polskich ze Związkiem Powiatów Polskich realizuje projekt „Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce" zgodnie z porozumieniem nr POWR.02.18.00-00-0096/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.06.2016 r. - 30.11.2019 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Kontakt: telefon (22) 55 99 949, e-mail: izawadzka@konfederacjalewiatan.pl

   

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP).

Projekt oferuje pakiet bezpłatnych działań, takich jak:

 • szkolenia,
 • warsztaty,
 • wizyty i misje studyjne,
 • debaty,
 • wytyczne dotyczące realizacji projektów PPP,
 • specjalistyczny kwartalnik poświęcony PPP.

Wartość projektu 10 954 690,47 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 9 232 613,13 PLN

 

 ***

Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020

Konfederacja Lewiatan wraz z partnerem  Związkiem Pracodawców Usług Szkoleniowych i Rozwojowych realizuje projekt „Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020" w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne  w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Departament Informacji i Promocji.

Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2017-10-20

Obszar realizacji projektu: cała Polska

  

Biuro projektu Lidera: Konfederacja Lewiatan: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Kontakt: telefon 22 55 99 951, e-mail: mpietrzak@konfederacjalewiatan.

 

Biuro projektu Partnera: Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan, ul. W. Syrokomli 11/8, 30-102 Kraków

Kontakt: telefon (+48) 504 008 765, e-mail: e- mail: biuro@zpuris.org.pl

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest edukacja przedsiębiorców w zakresie pozyskania wsparcia i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności przedsiębiorców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w tym zakresie.

Cele szczegółowe to:

1)     prezentacja uczestnikom projektu oferty, form wsparcia oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych z  Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020;

2)     zwiększenie umiejętności planowania i realizacji przedsięwzięć wdrażanych przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 przez uczestników projektu;

3)     zwiększenie wiedzy w zakresie źródeł informacji o Funduszach Europejskich oraz umiejętności ich wykorzystania, w tym dobrych praktyk i przykładów sukcesu przedsiębiorców wprowadzających innowacyjne rozwiązania w swoich produktach i oferowanych usługach, a także przykłady udanej współpracy przedstawicieli nauki i firm.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa - potencjalni beneficjenci i beneficjenci Funduszy Europejskich, które posiadają:

·         niezbędną bazę świadomościową (tzn. są otwarte na pozyskiwanie Funduszy Europejskich i rozwój przedsiębiorstw przy udziale FE i posiadają przynajmniej podstawową wiedzę nt. FE),

·         chcą zwiększyć swoje doświadczenie i/lub posiadają i doświadczenie w ubieganiu się o wsparcie, w tym firmy, które korzystały lub ubiegały się o wsparcie unijne w 2007-2013.

Planowane efekty:

Główne wskaźniki i produkty:

·         realizacja 18 seminariów dla przedsiębiorców na terenie całego kraju, dla  ok. 540 przedsiębiorców,

·         realizacja 48 warsztatów dla przedsiębiorców na terenie całego kraju,  dla ok. 960 przedsiębiorców,

·         realizacja 8 webinariów dla przedsiębiorców przeprowadzonych na platformie internetowej projektu.

  

Dodatkowe efekty:

·         przełamanie barier  przedsiębiorców w zakresie rozwoju innowacyjności w Polsce,

·         zwiększenie świadomości i przekonanie przedsiębiorców, że innowacyjność jest kluczowym elementem sukcesu i przewagi  konkurencyjnej na rynku.

 

Wartość projektu 846 220,53 zł

Wartość dofinansowania: 803 908,53 zł

 


 

 ***

Akcelerator biznesu. Wsparcie rozwoju strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce.

Konfederacja Lewiatan jest partnerem projektu „Akcelerator biznesu. Wsparcie rozwoju strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce" nr POWER.02.02.00-00-073/16

w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest  Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, który realizuje projekt wraz z Partnerami:

-         Konfederacją Lewiatan

-         Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego

-         Radą OPZZ Województwa Małopolskiego

-         Grupą Doradczą Projekt

  

Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2018-08-31

Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie

  

Biuro projektu Lidera Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan: Kraków, ul. Kościuszki 43

Kontakt: telefon: (12) 29 40 603, e-mail: zarzad@pracodawcy.org.pl

  

Biuro projektu Partnera Konfederacji Lewiatan: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Kontakt: telefon (22) 55 99 951, e-mail: mpietrzak@konfederacjalewiatan.pl.

  

Cel projektu:

Podstawowym celem realizowanego Projektu jest stworzenie dla 100 firm z sektora MMSP województwa małopolskiego Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa i merytoryczne wsparcie tych firm poprzez przygotowanie ich do podejmowania samodzielnych i racjonalnych wyborów w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem i budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie 100 przedsiębiorstw z województwa małopolskiego  (siedziba zgodnie z rejestrem, struktury organizacyjne, dostawcy lub odbiorcy w Małopolsce).

Struktura rekrutowanych firm:

 • 10 mikro przedsiębiorstw,
 • 20 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników,
 • 20 małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 26 pracowników,
 • 50 średnich przedsiębiorstw,

które nie posiadają dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, podpisanego przez kierownictwo firmy, który określałby cele i mierniki do osiągnięcia (np. strategia, plan rozwoju), jednocześnie deklarujące gotowość do wspierania rozwoju pracowników z wykorzystaniem podmiotowych systemów finansowania.


Planowane efekty:

1      dla 85 MMSP z województwa małopolskiego przygotowana zostanie analiza potrzeb rozwojowych i usługa doradztwa,

2      dla 85 MMSP z województwa małopolskiego przygotowane zostaną Plany Rozwoju Przedsiębiorstwa,

3      powstaną 2 raporty - zagregowane informacje o potrzebach rozwojowych MMSP należących do

grupy docelowej,

4      powstaną 2 raporty Analiza dostępności usług dla MMSP z województwa małopolskiego - analiza usług w RUR/poza RUR,

5      zorganizowane zostaną dwa wydarzenia prezentujące nioski z realizacji projektu w tym zdiagnozowane bariery rozwoju MMSP, zidentyfikowane problemy i sposoby ich przezwyciężenia.

6      powstanie raport o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych.

  

Wartość projektu 1 996 176,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 796 558,40 zł

 

***


ARCHIWUM zrealizowanych projektów:

Efektywność - Dialog - Rozwój

Projekt realizowany przez Lewiatan ma na celu wzmocnienie potencjału eksperckiego i organizacyjnego Konfederacji, a także wzmocnienia dialogu społecznego na szczeblu regionalnym i krajowym.

W drugiej połowie 2013 roku opracowano w ramach projektu raport otwarcia dla branży wydobywczej oraz sektora ochrony zdrowia. Przygotowano materiały informacyjne o wybranych związkach branżowych i przeprowadzono konsultacje z udziałem firm z branży wydobywczej, ochrony zdrowia i związków regionalnych. Zorganizowano spotkania konsultacyjne z przedstawicielami Pracodawców w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego i regionalnych Radach Zatrudnieniach. W spotkaniach brali udział eksperci Konfederacji Lewiatan, przedstawiciele Władz Lewiatana oraz eksperci zewnętrzni. Efektem prac było opracowanie stanowisk dotyczących barier w rozwoju przemysłu wydobywczego w Polsce, a także stanowiska dotyczące zarządzeń NFZ i rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia dotyczących opieki zdrowotnej w Polsce. Pracownicy Konfederacji w ramach projektu biorą udział w szkoleniach językowych i rozwijających umiejętności osobiste. Dzięki wsparciu środkami Unii Europejskiej Konfederacja zmodernizowała biuro i wprowadza nowoczesne rozwiązania informatyczne usprawniające pracę biura, konsultacje społeczne i komunikację z firmami członkowskimi oraz urzędami państwowymi. 

Okres realizacji: 01.07.2013 - 30.06.2015
Budżet projektu: 1 864 860,20

Osoba kontaktowa:
Paweł Kaczmarczyk
Koordynator Projektu
e-mail: pkaczmarczyk@konfederacjalewiatan.pl
tel. (+48 22) 55 99 956

 
 
 

Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020

Projekt realizowany jest w partnerstwie następujących reprezentatywnych partnerów społecznych: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, lidera projektu, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club Związku Pracodawców, Związku Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

Okres realizacji projektu 02.12.2013 - 30.06.2015.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału 6 reprezentatywnych partnerów społecznych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania funduszami w okresie 2014-2020 względem okresu 2007-2013. Potrzeba realizacji projektu wynika z niedostatecznego w ocenie partnerów zaangażowania ich programowanie, wdrażanie, monitoring i ewaluację wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013.
Głównym efektem projektu będzie Strategia realizacji zasady partnerstwa, której realizacja ma zwiększyć efektywność mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z administracji z partnerami spoza administracji (w szczególności z partnerami społecznymi) w obszarze funduszy europejskich.

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Lelińska
e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 918

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy

Projekt realizowany przez Ministerstwo Gospodarki przy współudziale partnerów: Konfederacji Lewiatan, Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Juridica", Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Okres realizacji projektu: 01.05.2014 - 31.10.2015
Budżet projektu: 10 256 520,64 zł.

Celem projektu jest upowszechnienie pozasądowych metod rozstrzygania sporów w sprawach gospodarczych, skrócenie czasu ich rozstrzygania oraz obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców przy rozwiązywaniu konfliktów.

W wyniku działań projektowych powstanie 6 centrów arbitrażu i mediacji w Warszawie, Białymstoku Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, które przedsiębiorcom będą świadczyły usługi na preferencyjnych warunkach. Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dla przedsiębiorców i prawników z zakresu ADR oraz szereg działań promujących ofertę centrów.

Osoba kontaktowa:
Dyrektor Mazowieckiego Centrum Arbitrażu i Mediacji - Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
tel. 22 55 99 967


 

 

Konkurencyjność arbitrażu

Sąd Arbitrażowy Lewiatan realizuje kolejny projekt promujący arbitraż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Konkurencyjność Arbitrażu". Projekt ma na celu wzmocnienie konkurencyjności arbitrażu względem sądownictwa powszechnego w ramach trzech płaszczyzn oddziaływania.

Pierwsza z nich to płaszczyzna wiedzy, w ramach której przewidziana jest organizacja szkoleń dla pełnomocników, arbitrów oraz pozwalających zdobyć umiejętności trenerskie. Druga - to płaszczyzna legislacyjna, w ramach której odbędą się konferencje arbitrażowe, konsultacje, powstaną publikacje naukowe, mające na celu wypracowanie nowych rozwiązań legislacyjnych pożądanych z punktu widzenia użytkowników arbitrażu. Trzecia płaszczyzna to możliwość zastosowania nowych rozwiązań technicznych usprawniających prowadzenie postępowań.

Wzajemne oddziaływanie tych trzech aspektów podniesie konkurencyjność arbitrażu względem sądownictwa powszechnego i przyczyni się do sprawniejszego rozwiązywania sporów w stosunkach gospodarczych. Szczegółowe informacje na temat organizowanych przedsięwzięć będą pojawiać się na stronie internetowej Sądu http://www.sadarbitrazowy.org.pl/

Okres realizacji: 01.12.2012 - 30.11.2014
Budżet projektu: 1 633 171,20 zł

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Różalska-Kucal
Koordynator projektu
e-mail: arozalska@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 972

 

 

Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR

Od 1 maja 2011 r. PKPP Lewiatan wraz z partnerem Deloitte Advisory Sp. z o.o. realizuje ww. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy numer na podstawie umowy UDA-POKL 02.01.02-00-008/10.
Głównym celem projektu jest promocja wśród przedsiębiorców sposobów planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami jako aspektu kluczowego dla właściwej realizacji działań społecznie odpowiedzialnych i budowania kapitału społecznego na poziomie firmy.

Projekt stanowi kontynuację projektu Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach realizowanego przez PKPP Lewiatan, ZZ Solidarność oraz firmę Deloittte od kwietnia 2009 r. do końca września 2010 r.
W projekcie wypracowane, przetestowane i spopularyzowane zostaną narzędzia planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami, jako elementu niezbędnego do efektywnej realizacji działań CSR. Wartością dodaną projektu jest opracowanie narzędzi i zestawu DP do samodzielnego, bezpłatnego wykorzystania w mapowaniu interesariuszy, planowaniu i prowadzeniu dialogu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Usługi w tym zakresie są dostępne na rynku, ale ich cena jest bardzo wysoka, co stanowi barierę korzystania z nich dla większości firm.
Projekt trwa do końca lutego 2014.

Budżet projektu to: 3 148 192,50 zł.

http://www.odpowiedzialnafirma.pl/Diversity Index

Projekt „Diversity Index" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez PKPP Lewiatan w partnerstwie Agencją Rozwoju Innowacji Sp. z o.o.
Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem zaangażowania w obszar promowania równych szans w miejscu pracy. Głównym tematem projektu jest zarządzanie różnorodnością -nowoczesne podejście do właściwego wykorzystywania potencjału pracowników dzięki dostrzeganiu i docenianiu różnorodnych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, predyspozycji, stylów pracy - różnic (i podobieństw) tkwiących w ludziach wynikających z ich płci, wieku, (nie)pełnosprawności, rasy, pochodzenia etnicznego, itp. Pracownikom, którzy na co dzień realizują zadania w różnorodnych zespołach, w których indywidualne kwalifikacje i talenty są dostrzegane oraz doceniane, towarzyszy świadomość, że różnice traktowane są jako wartość, a nie przeszkoda. Zwiększa to ich satysfakcję z pracy, poczucie bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za swoje miejsce pracy, pozwala angażować się w działania z większą odwagą, energią, mniej schematycznie, pobudza do pełniejszego i bardziej śmiałego wykorzystywania wiedzy, doświadczeń.
Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie wskaźnika badającego różnorodność w miejscu pracy oraz praktycznego, przyjaznego użytkownikom narzędzia audytowego do samodzielnego wykorzystania przez przedsiębiorców. Działania te uzupełnione będą o szeroką akcję informacyjną i konkursy dla firm.

Okres realizacji: 01.06.2011 - 31.05.2014
Budżet projektu: 3 727 51,24 zł

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Lelińska
e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 918              

Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce

PKPP Lewiatan prowadziła projekt pt. "Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach PO IG oraz budżetu państwa, Priorytet 3 - Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 - Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP.

Dobry pomysł oraz gotowość do współpracy z Aniołem Biznesu to za mało, by doprowadzić do transakcji. Obie strony - pomysłodawca i inwestor - muszą mieć jeszcze rzetelną wiedzę jak prowadzić transakcje kapitałowe o charakterze udziałowym. Wychodząc na przeciw tej potrzebie prowadzimy szereg szkoleń, budujemy w ramach projektu forum wymiany doświadczeń oraz wdrażamy na polskim rynku światowe wzorce w zakresie funkcjonowania sieci Aniołów Biznesu.

Celem projektu jest szerokie rozpropagowanie idei Aniołów Biznesu oraz przygotowanie przedsiębiorców i inwestorów do transakcji kapitałowych o charakterze udziałowym, wymianę doświadczeń inwestorów oraz implementacja na rynku polskim światowych wzorców w zakresie funkcjonowania sieci Aniołów Biznesu.

Na realizację celu głównego projektu składają się cele szczegółowe, takie jak: aktywizacja rynku Aniołów Biznesu, przygotowanie przedsiębiorców i inwestorów do transakcji kapitałowych o charakterze udziałowym, wymiana doświadczeń inwestorów oraz implementacja na rynku polskim światowych wzorców w zakresie funkcjonowania sieci Aniołów Biznesu.

Projekt trwa do 31.03.2014 r.
Kwota projektu: 14 842 265 zł

Informacje na temat bieżących wydarzeń znajdziesz na www.lba.pl

Osoba kontaktowa:
Jacek Adamski
e-mail: jadamski@lba.pl

 

  

Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010 - 2012

Lewiatan realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010 - 2012" (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-03/10).

Celem projektu jest pozyskanie danych o MŚP, ocena ich perspektyw rozwojowych i barier, które potencjał rozwojowy mogą blokować. Przewidziane w projekcie monitorowanie zmian w sektorze MŚP stanowi kontynuację dotychczas prowadzonych przez PKPP Lewiatan badań.

W ramach projektu, na przestrzeni 3 lat, zostaną przeprowadzone trzy edycje reprezentatywnych badań sektora MŚP w Polsce.
Otrzymane wyniki przyczynią się m.in. do:
• nabycia wiedzy przed PKPP Lewiatan nt. kondycji sektora MŚP oraz uzyskanie reprezentatywnej opinii MŚP,
• zdiagnozowania różnic pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MŚP zarządzanymi przez kobiety oraz mężczyzn
• uzyskania rekomendacji dla PKPP Lewiatan, o tym w jaki sposób wspierać MSP w danym regionie.
Efektem badań będzie opracowany po każdej edycji raport ogólny oraz dodatkowo dwa subraporty: wg wielkości przedsiębiorstw oraz w podziale na sekcje gospodarki.
Wyniki i rekomendacje każdej edycji badań będą upowszechnienie za

 •