Bezpodstawne rozporządzenie przyczyną bałaganu w przepisach dotyczących usług telekomunikacyjnych. Projekt wniosku PKPP do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący rozporządzenia Ministra Łączności o świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej.

Bezpodstawne rozporządzenie przyczyną bałaganu w przepisach dotyczących usług telekomunikacyjnych. Projekt wniosku PKPP do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący rozporządzenia Ministra Łączności o świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych przygotowuje wniosek do
Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją
przepisów rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r., o
świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej, które zostało
wydane na podstawie Ustawy o łączności. W ocenie PKPP rozporządzenie to
powinno być zastąpione przez
akt prawny, wydany na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo
Telekomunikacyjne.
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest, zdaniem PKPP, jak najbardziej
zasadny i konieczny, ponieważ organy administracji rządowej wydają decyzje
administracyjne na podstawie wspomnianego rozporządzenia, które w istocie
jest sprzeczne z zapisami Prawa Telekomunikacyjnego. Ich skutki z kolei
uderzają zarówno w operatorów telekomunikacyjnych, jak i abonentów.

Zapisy ustawy o łączności, dotyczące wydawania rozporządzeń są sprzeczne z
zasadami wydawania rozporządzeń określonymi w Konstytucji, a także z
Prawem Telekomunikacyjnym, obowiązującym od stycznia br. Tak więc
formalnie, rozporządzenie wydane przez ministra łączności straciło
podstawę prawną obowiązywania. Decyzje administracyjne, wydawane na jego
podstawie, także w roku 2001, choć są z nim zgodne, stoją w sprzeczności z
obowiązującym prawem. Jest to szczególnie widoczne w przypadku decyzji
dotyczących naliczania podatku VAT.

*
**

W ocenie PKPP wątpliwości budzi uregulowanie zasad fakturowania usług
operatorów międzystrefowych przez operatora strefowego oraz uprawnień
abonenta sieci stacjonarnej do wyboru operatora świadczącego usługi
międzystrefowe.

Uprawnionym do określania zasad opodatkowania jest minister właściwy do
spraw finansów publicznych, a więc - minister finansów. W przedmiotowej
sprawie kwestię tę rozstrzygnął minister łączności, wykraczając poza swoje
uprawnienia.

Według wprowadzonych przepisów administracyjnych, operator międzystrefowy
ma prawo do szczegółowego umieszczania swoich usług we własnym rachunku
lub w rachunku operatora strefowego.
Jest to sprzeczne z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym. Brak jest bowiem podstaw i uzasadnienia do wykazania w
fakturze podatnika (tj. operatora międzystrefowego) sprzedaży innego
podmiotu (tj. operatora strefowego). Wystawianie przez podatnika faktury,
na której widnieje sprzedaż innego podmiotu jest dopuszczalne jedynie w
sytuacji, gdy ten ostatni działa jako agent podatnika.
Sprawia to, że podatnik, który wystawi fakturę (w tym przypadku operator
międzystrefowy), na której znajdują się zobowiązania dotyczące innego
operatora, w tym z wykazanym podatkiem, musi zapłacić VAT, także od usług
wykonywanych przez innego podatnika.

Na podstawie tego samego Rozporządzenia uregulowane zostały kwestie wyboru
przez abonenta sposobu wyboru połączenia międzystrefowego. Według Prawa
Telekomunikacyjnego abonentowi przysługiwać winny trzy rodzaje połączeń
międzystrefowych: za pomocą prefiksu, z preselekcją oraz przez operatora
domyślnego. Tymczasem przepisy wydane na mocy rozporządzenia zawężają ten
wybór do dwóch rodzajów. Powodem tego jest wprowadzenie przez URT
obowiązku każdorazowego wybierania numeru dostępu, który sprawia, że w
praktyce wykluczona zostaje możliwość połączeń na zasadzie operatora
domyślnego.

Wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego jest zdaniem PKPP
konieczny, ponieważ organy administracji rządowej właściwe do
kształtowania rynku telekomunikacyjnego nie podejmują w związku z
uchwaleniem nowej ustawy - Prawo Telekomunikacyjne działań porządkujących
stan prawny. Zaniechanie działań legislacyjnych powoduje negatywne skutki
gospodarcze i finansowe dla operatorów telekomunikacyjnych.Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Warszawa, 10 października 2001r.