List prezydent PKPP, Henryki Bochniarz do ministra finansów, Marka Belki, w sprawie nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.639).

List prezydent PKPP, Henryki Bochniarz do ministra finansów, Marka Belki, w sprawie nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.639).

Warszawa, 8 listopada 2001 r.Pan
Prof. Marek BELKA
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Finansów

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych pragnie poinformować, że w
związku z trudną sytuacją panującą w gospodarce zwróciła się do Klubów
Poselskich z prośba, o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
przesunięcie o rok wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.639).
Postulowana zmiana konieczna jest do przeprowadzenia jeszcze w tym roku,
ponieważ w innym przypadku całość regulacji zgodnie z dotychczasowym
brzmieniem ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2002 r.
W naszej ocenie wprowadzenie powołanej ustawy w życie, z dniem 1 stycznia
2002 r., jest niekorzystne zarówno ze względu na zły stan gospodarki, jak
również trudną sytuację budżetową. Pragniemy podkreślić, iż zobowiązania
międzynarodowe Polski oraz proces integracji z Unią Europejską nie stoją
na przeszkodzie wprowadzeniu postulowanej zmiany. Przesunięcie wejścia w
życie regulacji będzie też korzystne dla budżetu centralnego.
Zwracamy się do Pana Premiera o poparcie przedstawianej inicjatywy na
forum Rządu. Wyrażam przekonanie, iż proponowana przez Konfederację zmiana
zbieżna jest z intencjami Rządu, dla którego walka z recesją gospodarczą i
przywrócenie równowagi budżetowej są celami nadrzędnymi.

Henryka Bochniarz
Prezydent
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych