Rewolucja w leasingu. PKPP o nowelizacji ustaw podatkowych, regulującej zasady leasingu

Rewolucja w leasingu. PKPP o nowelizacji ustaw podatkowych, regulującej zasady leasingu

1 października 2001 r. wchodzi w życie tzw. ustawa leasingowa nowelizująca
trzy ustawy podatkowe (PIT,CIT,VAT), która zawiera istotne zmiany w
podejściu do leasingu polegające na umożliwieniu finansowania kontraktów
przez odsprzedawanie bankom przyszłych rat leasingowych. Wprowadzono też,
długo oczekiwaną, możliwość leasingu samochodów osobowych w leasingu
operacyjnym wraz z korzyściami podatkowymi dla leasingobiorców. Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych aktywnie uczestniczyła w pracach nad
tą ustawą ze świadomością jej znaczenia dla sektora małych i średnich
przedsiębiorstw oraz rozwoju instytucji finansowych. Dotychczas Polska
była jedynym krajem w Europie gdzie nie było korzystnych rozwiązań
podatkowych dotyczących leasingu samochodów osobowych. Od 1993 roku
leasing samochodów osobowych miał miejsce jedynie poprzez przerobienie
samochodu osobowego na ciężarowy, co skutecznie ograniczyło rynek pojazdów
do leasingu oraz zainteresowanie nim klientów.
Zarówno parlament, jak i Prezydent RP wykazali zrozumienie dla potrzeb
przedsiębiorców wprowadzając rozwiązania, które będą sprzyjać ożywieniu
gospodarczemu i spowodują korzystne skutki budżetowe.

Różnice w leasingu samochodów osobowych przed i po nowelizacji

Przed nowelizacją
W aspekcie podatku dochodowego i VAT mieliśmy do czynienia z
ˇLeasingiem operacyjnym
ˇLeasingiem kapitałowym



Na czym polegał leasing operacyjny

Źródło: EFL SA

Skutki dla przedsiębiorstw:
-firma leasingowa kupując samochód osobowy nie mogła odliczyć od
jego ceny VAT, więc do kalkulacji harmonogramu leasingowego przyjmuje się
wartość brutto,
-dodatkowo firma leasingowa doliczała do każdego czynszu
leasingowego VAT w wysokości 22%. Tak więc samochód w leasingu operacyjnym
był dwukrotnie "oVAT-owany", przez co jest o 22% droższy.
-leasingobiorca nie mógł również odliczyć VAT-u od czynszu
leasingowego.
-jedynym kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy przy
użytkowaniu samochodu osobowego był koszt związany z rzeczywistym
przebiegiem samochodu, czyli tak zwana "kilometrówka".
-produkt z punktu widzenia leasingobiorcy był więc bardzo
nieopłacalny.

Na czym polegał leasing kapitałowy



Źródło: EFL S.A.



Skutki dla przedsiębiorstw:
-leasingodawca stawał się właścicielem samochodu do momentu wpłaty
ostatniej raty.
-po zapłaceniu ostatniego czynszu własność pojazdu automatycznie
była przenoszona na leasingobiorcę.
-Firma leasingowa dokonując zakupu pojazdu odliczała podatek VAT -
wartość netto pojazdu była podstawą wyliczania czynszów leasingowych
-odsetki od czynszów leasingowych stanowiły koszt uzyskania
przychodu
-leasingobiorca nie miał prawa odliczania podatku VAT- od części
kapitałowej zwiększa podstawę amortyzacji
-Vat płatny był w okresach miesięcznych a nie jednorazowo wraz z
wpłatą początkową.
-podstawą dla leasingobiorcy zaliczenia w środki trwałe samochodu
była umowa leasingowa, amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następującym
po miesiącu, w którym oddany został samochód do użytkowania.
-maksymalną kwotą amortyzacji samochodu osobowego była
równowartość 10 tys. EURO przeliczane według kursu sprzedaży NBP z dnia
przekazania pojazdu do użytkowania.
-ubezpieczenie stanowiło koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie
do wartości 10 tys. EURO .

Po nowelizacji przepisów:
Leasing operacyjny

LEASING OPERACYJNYPRZYCHODYKOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODUPODATEK VAT
LEASINGODAWCAopłaty leasingoweodpisy amortyzacyjne do wartości nie większej niż 10
000 EURO do końca 2001 roku oraz 20 000 EURO w latach natępnychnależny; podatek
zapłacony przy nabyciu samochodu - do odliczenia
LEASINGOBIORCAbrak- opłaty leasingowe,
- koszty eksploatacyjne
- koszty ubezpieczenia ograniczone do części składki od wartości pojazdu
nie przewyższającej 10.000 EURO do końca 2001 oraz 20.000 w latach
następnychnależny, bez prawa odliczenia, zwiększa wartość raty leasingowej
stanowiącej koszt uzyskania przychodu

Źródło: EFL S.A.

Skutki dla przedsiębiorstw:
- cały czynsz leasingowy łącznie z podatkiem VAT stanowi koszt uzyskania
przychodu
- leasing operacyjny na pojazdy osobowe jest tańszy o 22%, ponieważ Firma
Leasingowa odliczy przy zakupie samochodu VAT; tak więc wartością ofertowa
będzie wartość netto pojazdu
- wszystkie wydatki eksploatacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu
- kosztem uzyskania przychodu są również wydatki na ubezpieczenie pojazdu
do wysokości 10 tys. EUR a po 1-01-2002 r 20tys. EUR w proporcji do
wartości pojazdu ( EUR przeliczone na złote według kursu średniego EUR
ogłoszonego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia)
- koniec z "kilometrowką" - leasingobiorca nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji przebiegu kilometrów.
- podatek VAT naliczony przy zakupie paliwa w całości powiększa koszty
uzyskania przychodu

Korzyści dla firm
1. Leasingobiorca sam decyduje o własnej polityce kosztowej poprzez :
- określenie wysokości wpłaty początkowej
- określenie rodzaju harmonogramu spłat / równomierny , degresywny /
- określenie długości trwania umowy leasingowej
- ewentualne włączenie kosztu ubezpieczenia do czynszu leasingowego
2. Finansowanie inwestycji ze środków firmy leasingowej.
3. Obniżenie wartości pojazdu o cenę "kratki " i jej montażu / do 3,5 tys.
Zł./

Korzyści podatkowe związane z podatkiem VAT
1. Wyeliminowanie podwójnego podatku VAT, tj. naliczanie czynszów
leasingowych od wartości brutto pojazdu - podstawą wyliczania opłat
leasingowych jest wartość netto.
2. Miesięczne naliczanie i zapłata podatku VAT przez leasingobiorcę.
3. VAT w całości stanowi koszt uzyskania przychodu.

Korzyści podatkowe związane z podatkiem dochodowym
1.Wszystkie opłaty leasingowe (czynsz inicjalny, czynsze miesięczne)
stanowią koszt uzyskania przychodu.
2. Wydatki eksploatacyjne samochodu stanowią koszt uzyskania przychodu.
3. Ubezpieczenie stanowi koszt uzyskania przychodu w:
- pełnej wysokości jeżeli zawarte jest w czynszach leasingowych
- do równowartości 10 tys. EUR w przypadku zawarcia umowy leasingowej do
31.12.01
- do równowartości 20 tys. EUR w przypadku zawarcia umowy leasingowej po
1.01.02

Pozostałe zalety:
1. Nie ma konieczności montowania kratki grodziowej.
2. Odejście od tzw." kilometrówki" - ewidencji przebiegu poajzdu.
3. Rejestracja samochodów na 5 osób - zamiast na dwie lub cztery osoby.
4. Eliminacja wad "societek" - związanych z przepisami celnymi, przepisami
o ruchu drogowym oraz podejściem organów skarbowych.

Skutki dla rynku motoryzacji
Mając na uwadze aktualny popyt na rynku pojazdów jak również ilości
sprzedawanych pojazdów, które na dzień dzisiejszy nie były przedmiotem
leasingu należy stwierdzić, że:
- w sposób zdecydowany zwiększy się gama pojazdów różnych marek o modele
sedan, (np. Fiat Siena, Marea, Nissan Almera, Primera, Opel Astra Clasic,
Astra II, Vectrea, Omega, Alfa Romeo 156, 166,)
- pojazdy, które w chwili obecnej były dostępne jako samochody 2 osobowe z
"kratką" będą dostępne wersji osobowej na 4 lub 5 osób (np. Fiat
Seicento, Fiat Punto, Toyota Yaris, Daewoo Matiz)
- firmy zainteresowane nabywaniem pojazdów osobowych dla członków kadry
będą mocniej rozpatrywać leasing.

Co jeszcze trzeba zrobić?
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług,
oprócz pozytywnych i długo oczekiwanych przez rynek zmian, dotyczących
przede wszystkim uporządkowania zasad opodatkowania stron umowy
leasingowej i dostosowania ich w dużej mierze do oczekiwań uczestników
obrotu oraz złagodzenia restrykcyjnej polityki w zakresie opodatkowania
leasingu samochodów osobowych, niesie ze sobą także pewne niekorzystne
skutki. W największym stopniu dotkną one tych przedsiębiorców, którzy w
prowadzonej działalności wykorzystują środki trwałe o niskich stawkach
amortyzacji. Są to najczęściej przedmioty trudnozbywalne, których wartość
rynkowa maleje szybciej niż wartość księgowa, przez co firmy leasingowe i
banki niechętnie podejmują się ich finansowania.
W trakcie prac nad zmianami w ustawach podatkowych Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych postulowała rozwiązanie tych problemów, nie
znalazły one jednak odzwierciedlenia w tekście nowej ustawy.
Proponowaliśmy przyjęcie zasady, by do ustalenia ceny sprzedaży przedmiotu
umowy po jej zakończeniu przyjmować stawkę nie niższą niż 20 %, bez
względu na stawkę normatywną, o ile korzystającym w umowie jest podatnik z
grupy MŚP. Pozwoliłoby to na ustalenie tej ceny na poziomie zbliżonym do
wartości rynkowej, a co za tym idzie obniżyło ryzyko finansującego i w
konsekwencji doprowadziło do obniżenia kosztów finansowania. Nieprzyjęcie
tego postulatu powoduje, że cena po jakiej firma leasingowa może sprzedać
np. urządzenie grzewcze lub maszynę do robot drogowych po trzech latach
umowy wynosi aż 50 % ich wartości. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na
pogorszenie sytuacji w tym segmencie rynku jest fakt, że korzystne skutki
podatkowe związane z leasingiem operacyjnym dotyczą wyłącznie umów
zawartych na okres nie krótszy niż 40 % normatywnego okresu amortyzacji
ich przedmiotu. Tak więc umowa leasingu operacyjnego wspomnianych już
urządzeń grzewczych musi trwać przynajmniej 69 miesięcy, a jeśli leasing
dotyczyłby klimatyzatora albo lady chłodniczej to nie mniej niż 48
miesięcy! Podobne wnioski można wyciągnąć w przypadku nieruchomości dla
których 40% normatywnego okresu amortyzacji oznacza, aż 10 lat.
Te przepisy ustawy, które dotyczą przedmiotów o niskiej stawce amortyzacji
będą wymagały zmiany tak, aby stworzyć małym i średnim przedsiębiorstwom
korzystniejsze warunki inwestowania.
Nadal też Konfederacja postuluje, aby dokonano zmian w sposobach płatności
podatku VAT przez leasingodawców.

Warszawa,28 września 2001 r.