Największe organizacje przedsiębiorców protestują wobec 27 procentowej stawki podatku CIT

Największe organizacje przedsiębiorców protestują wobec 27 procentowej stawki podatku CIT

Dwanaście największych organizacji przedsiębiorców, a wśród nich
Konfederacja (m. in.: KPP, BCC, KIG, PRB, Stowarzyszenie Menedżerów w
Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego) wystąpiło z apelem o wycofanie się
przez rząd z projektu nowelizacji ustawy o podatku CIT, która obniżałaby
podatek w przyszłym roku o jeden procent, zamiast zakładanych w obecnej
ustawie - czterech.
Sygnatariusze apelu spotkali się z premierem Leszkiem Millerem oraz
ministrem finansów, Grzegorzem Kołodko.  
 Przedsiębiorcy przedstawili najważniejsze argumenty przeciw projektowanej
ustawie:
 Decyzja o zmianie ustawy  i wycofaniu się z czteroprocentowej obniżki
CIT-u jest dowodem na nieprzewidywalność polityki gospodarczej,
prowadzonej przez rząd. Nie tylko zniechęca to potencjalnych inwestorów,
obserwujących polski rynek, ale także radykalnie zmienia sytuację
funkcjonujących przedsiębiorstw, które zmuszone są do weryfikacji swych
przyszłorocznych planów inwestycyjnych i ich budżetów.
Przedsiębiorcy podkreślają, że wprowadzenie zmiany to kolejny krok ku
obniżeniu konkurencyjności polskiej gospodarki wobec gospodarek, z którymi
bezpośrednio konkurujemy: stawki na Węgrzech i w Czechach są niższe. 
Zdaniem największych organizacji zrzeszających tysiące firm działających w
Polsce, wyższa stawka CIT, przy braku rozwiązań podatkowych i prawnych,
zmniejszających obciążenia pracodawców (głównie - pozapłacowe koszty
zatrudnienia), pogarszają się warunki pozwalające zachować firmom i tak w
większości bardzo ograniczoną płynność finansową.
Utrzymanie wysokiej stawki CIT, z której budżet państwa zyska dodatkowe
1,5 mld złotych, przy wprowadzeniu mechanizmów pomocy publicznej dla
zadłużonych przedsiębiorstw to w efekcie transfer pieniędzy z tych
stosunkowo dobrze prosperujących, do nierentownych bądź źle zarządzanych.
Nie jest prawdą, zdaniem organizacji przedsiębiorców, że brak obniżki
podatku CIT będzie zrekompensowany wprowadzeniem przyśpieszonej
amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych, na co powołuje się rząd w
uzasadnieniu ustawy. Bilans kosztów i korzyści wprowadzenia obu ustaw jest
dla przedsiębiorców niekorzystny. Koszty wyższego podatku CIT to 1,5 mld.
Złotych, korzyści z przyśpieszonej amortyzacji szacowane są na około o,5
mld złotych.
Dlatego też wspomniane organizacje postulują wycofanie się rządu z tej
propozycji.