Nierozwiązywalność układów zbiorowych pracy sprzeczna z Konstytucją. PKPP o wyroku trybunału Konstytucyjnego dotyczącym rozwiązywalnosci ukladów zbiorowych.

Nierozwiązywalność układów zbiorowych pracy sprzeczna z Konstytucją. PKPP o wyroku trybunału Konstytucyjnego dotyczącym rozwiązywalnosci ukladów zbiorowych.

Trybunał Konstytucyjny 18 listopada 2002 roku rozpatrzył wniosek Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych w sprawie niezgodności z Konstytucją
przepisów Kodeksu pracy dotyczących niewypowiadalności układów zbiorowych
pracy.

Trybunał podzielił w całej rozciągłości zarzuty PKPP wobec art. 241 (7)
par. 4 Kodeksu pracy stanowiącego, że faktycznie bez zgody związków
zawodowych, pracodawcy nie mogli skutecznie wypowiadać układów zbiorowych
pracy, a układy zawarte na czas określony, mimo wypowiedzenia,
obowiązywały do czasu zawarcia nowego układu. Raz zawarte układy były więc
praktycznie wieczyste i nierozwiązywalne.

To jawne pogwałcenie zasady dobrowolności zawierania i rozwiązywania
układów zbiorowych (wolność układowa), gwarantowanej przez Konstytucję RP
w art. 59 ust. 2. Zmiany regulacji zapisanych w układach są najczęściej
konieczne ze względu na kondycję finansową przedsiębiorstwa, czy też całej
branży, a nie po to, aby przedsiębiorcy mogli swobodnie ograniczać prawa
pracowników.

Według Konfederacji, powyższy przepis jest w gruncie rzeczy nie tylko
sprzeczny z Konstytucją, ale również zniechęcał partnerów społecznych do
zawierania układów, a tym samym ograniczał możliwości dialogu społecznego.
Ponadto zablokowanie możliwości wycofania się lub renegocjacji niektórych
zapisów układów zbiorowych pracy w zmieniających się warunkach
gospodarczych, co zdaniem Konfederacji, które podzielił Trybunał,
naruszało wyrażoną w art. 20 Konstytucji zasadę wolności działalności
gospodarczej, przyczyniało się do kumulacji problemów wielu
przedsiębiorstw, których efektem mogły być zwolnienia grupowe i wzrost
bezrobocia. Przepis ten hamował także możliwość restrukturyzacji
nieefektywnych branż polskiej gospodarki. PKPP podnosiła konieczność
zmian w tym zakresie w trakcie negocjacji nad nowelizacja Kodeksu pracy, a
propozycje te akceptowane były przez Rząd RP. Cieszymy się, że Trybunał
Konstytucyjny podzielił zdanie pracodawców i stwierdził niezgodność z
Konstytucją przepisu, który był źródłem wielu problemów dla polskich
przedsiębiorstw. Trybunał stwierdził ponadto niezgodność tego przepisu z
międzynarodowymi umowami wiążącymi Polskę.