Prezydium Trójstronnej Komisji o nowelizacji ustawy o PDOF, dotyczącej diet i opłat za wyjazdy służbowe.

Prezydium Trójstronnej Komisji o nowelizacji ustawy o PDOF, dotyczącej diet i opłat za wyjazdy służbowe.

W posiedzeniu, na zaproszenie Prezydium, w spotkaniu wzięła udział
wiceminister w ministerstwie finansów, Irena Ożóg. Przedstawiła stanowisko
ministerstwa, w sprawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych, dotyczących kosztów podróży służbowej. PKPP proponowała
dokonanie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
przynajmniej nie pogarszających sytuacji finansowej organizacji
społecznych. W tym sensie zmiana ta dotyczyłaby diet i innych należności
wypłacanych członkom organów tych organizacji oraz wyłącznie "innych
należności" (w znaczeniu zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania bez diet)
wypłacanych ekspertom zatrudnionym przez organizacje społeczne na
podstawie umów cywilno-prawnych. Proponowaliśmy zatem aby został dodany w
art. 21 ust. 1 dodatkowy pkt 16a o treści następującej:

"Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów przejazdu oraz noclegów,
otrzymywane przez członków organów związków zawodowych,
społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji
pracodawców i partii politycznych, wykonujących czynności związane z
celami statutowymi tych organizacji, z wyłączeniem działalności
gospodarczej - do wysokości określonej w pkt 16, a także kwoty stanowiące
zwrot kosztów przejazdu oraz noclegów, otrzymywane przez osoby wykonujące
na rzecz tych organizacji usługi, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. b
związane z celami statutowymi tych organizacji, z wyłączeniem działalności
gospodarczej."
Po długiej dyskusji zaakceptowana została I część proponowanego zapisu:

"Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów przejazdu oraz noclegów,
otrzymywane przez członków organów związków zawodowych,
społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb przemysłowo handlowych,
organizacji pracodawców, wykonujących czynności związane z celami
statutowymi tych organizacji, z wyłączeniem działalności gospodarczej - do
wysokości określonej w pkt 16"

Ministerstwo Finansów przedstawi swoje propozycje, ustosunkowując się do
propozycji organizacji społecznych na kolejnym posiedzeniu Prezydium w
dniu 13 grudnia br.