Propozycje Prezydium PKPP przepisów dotyczących reprezentatywności organizacji związkowych i organizacji pracodawców dotyczące zaostrzenia warunków dla uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej.

Propozycje Prezydium PKPP przepisów dotyczących reprezentatywności organizacji związkowych i organizacji pracodawców dotyczące zaostrzenia warunków dla uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej.

Art. 6 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
3. Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się również
ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje)
związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe
(konfederacje) zrzeszające, z zastrzeżeniem ust. 4, co najmniej pięćset
tysięcy pracowników.
4. Organizacja związkowa ubiegająca się o uznanie jej za reprezentatywną
organizację związkową przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w
ust. 3. nie uwzględnia pracowników zrzeszonych w tych spośród jej
organizacji członkowskich, które są lub w okresie roku przed złożeniem
wniosku o stwierdzenie reprezentatywności były zrzeszone w
reprezentatywnej organizacji związkowej mającej przedstawicieli w składzie
Komisji.
W art. 7 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
Organizacja pracodawców ubiegająca się o uznanie jej za reprezentatywną
organizację pracodawców przy ustalaniu liczby pracowników, której mowa w
ust. 3. nie uwzględnia pracowników zatrudnionych przez tych spośród
zrzeszanych pracodawców, którzy są lub w okresie roku przed złożeniem
wniosku o stwierdzenie reprezentatywności byli zrzeszeni w
reprezentatywnej organizacji pracodawców mającej przedstawicieli w skł
adzie Komisji.