List PKPP oraz PZPP Mediów i Reklamy do przewodniczącego Komisji Kultury w sprawie prac nad ustawą o radiofonii i telewizji

List PKPP oraz PZPP Mediów i Reklamy do przewodniczącego Komisji Kultury w sprawie prac nad ustawą o radiofonii i telewizji

Pan Jerzy WENDERLICH
Przewodniczący
Komisji Kultury i Środków Przekazu
Sejmu RPSzanowny Panie Przewodniczący!

Dziękując za przesłanie obecnej wersji projektu zmiany ustawy o
radiofonii i telewizji, raz jeszcze stanowczo protestujemy przeciwko
kontynuacji prac nad tym projektem w proponowanym brzmieniu. Kierowana
przez Pana Sejmowa Komisja Kultury od wielu miesięcy prowadzi prace nad tą
ustawą, lekceważąc głosy krytyki płynące zarówno ze świata mediów,
środowisk twórczych i ekspertów, jak i mając w pogardzie głos opinii
publicznej.
W przededniu wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej, wykorzystując
konieczność dostosowania naszego prawa medialnego do norm europejskich,
forsowane są rozwiązania ustawowe sprzeczne z zasadami wolności mediów w
demokratycznym państwie. Dzieje się to w sytuacji, gdy rządzący politycy
okazują jawną wrogość wobec niezależnych mediów i dziennikarzy. Posłowie
opozycji bojkotują prace komisji kultury, komisja Komisja śledcza ujawnia
fakty kompromitujące mechanizmy prac nad prawem medialnym, posłowie
opozycji bojkotują prace komisji kultury, zastrzeżenia do projektu
zgłaszają kompetentne urzędy i organizacje.
Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji od początku był zły. W
toku prac w Sejmowej Komisji Kultury nie udało się stworzyć forum
rzetelnej debaty nad stanem i perspektywami rozwoju rynku audiowizualnego
w Polsce. Zamiast tego zafunkcjonowała maszynka do głosowania, która
chcedążąca do ograniczenia wolności mediów. A Pan, Panie Przewodniczący,
zrobił zbyt mało, żeby było inaczej.

Szanowny Panie Przewodniczący!

Większość zasadnych krytycznych uwag do projektu została przez posłów
Komisji Kultury odrzucona. Wykreślono zapisy porządkujące sytuację na
rynku praw autorskich i pokrewnych, odrzucone zostały rozwiązania
zmierzające do uregulowania działalności reklamowej nadawców zgodnie z
zasadami uczciwej konkurencji. Pozostawiono kontrowersyjne brzmienie
przepisów antykoncentracyjnych, podtrzymano pomysł zawłaszczenia archiwów
przez telewizję państwową, wprowadzono drakońskie stawki opłat
koncesyjnych i przede wszystkim nie oszacowano, jakie skutki gospodarcze
mogą przynieść projektowane przepisy.
Opracowany przez Sejmową Komisję Kultury projekt nowelizacji ustawy o
radiofonii i telewizji jest sprzeczny z deklarowaną przez Pana Premiera
Leszka Millera wolą kompromisu z operatorami i nadawcami niepublicznymi.
Podtrzymujemy nasze stanowisko, że nowelizacja ustawy o radiofonii i
telewizji powinna zostać ograniczona do przepisów harmonizujących polskie
prawo z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej, tzn. do "małej
nowelizacji".. Duża nowelizacja natomiast powinna być poprzedzona debatą z
uczestnictwem zainteresowanych środowisk.
W załączeniu przekazujemy zestaw uwag i poprawek, któreych zostały
odrzucenie odrzucone na forum Komisji Kultury, uniemożliwiając naszą
akceptację tego projektu. W nawiązaniu do wcześniejszych deklaracji Pana
Przewodniczącego, prosimy o wyznaczenie terminu spotkania, w czasie
którego będziemy mogli obszerniej zaprezentować nasze stanowisko.Z poważaniem

Henryka Bochniarz, prezydent PKPP

Monika Bednarek, prezes zarządu Eurozet (Radio Zet)

Aleksander Myszka, prezes zarządu Telewizji Polsat

Wanda Rapaczyńska, prezes zarządu Agory

Maciej Sojka, prezes zarządu TVN 24

Marek Sowa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej

Piotr Walter, prezes zarządu TVN