Stanowisko w sprawie niepłatnego pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego

Stanowisko w sprawie niepłatnego pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego

Wyrażamy zaniepokojenie zapowiedzią premiera Leszka Millera dotyczącą
zniesienia niepłatnego pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Rząd, choć
deklaruje walkę z bezrobociem, wpłynie w ten sposób na podniesienie
kosztów pracy i utrudni tworzenie nowych miejsc pracy - twierdzi Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych.
Przepis ten jest stosunkowo świeżej daty. Znalazł się w Kodeksie Pracy w
ramach nowelizacji z 26 lipca 2002 r., wynegocjowanej przez PKPP i ZRP z
OPZZ przy aktywnym udziale reprezentantów rządu Leszka Millera. Obowiązuje
od 1 stycznia 2003 r. Nie rozumiemy, dlaczego ledwo po kilku miesiącach
strona związkowa i rządowa chcą się wycofać z ustaleń zmierzających do
poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Konieczność
finansowania pierwszych 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku jest wszak
poważnym obciążeniem dla firm, zwłaszcza małych i średnich.
Przepis o niepłatnym pierwszym dniu zwolnienia nie dotyczy zwolnień
dłuższych, ponad 6 dni i przez to może wydać się nielogiczny. Warto
przypomnieć jednak, że odstępstwo to zostało dopisane w ramach poprawek
poselskich wbrew opiniom pracodawców. Ponadto z informacji ZUS nie wynika,
by wpłynęło ono na zwiększenie liczba dłuższych zwolnień.
Nasze zaniepokojenie budzi zapowiedź pilnego skierowania poprawki rządu
bezpośrednio do Sejmu, z pominięciem Komisji Trójstronnej i procedur
dialogu społecznego. To Komisja powinna stać się miejscem dyskusji o
funkcjonowaniu przepisów Kodeksu Pracy. To w niej powinno dochodzić do
zbliżenia stanowisk partnerów społecznych: związków, pracodawców i rządu.
Jeśli więc przepis budzi niepokój związków, to właśnie w Komisji należy
podjąć rozmowy o ewentualnym innym rozwiązaniu. PKPP uważa, że ze względu
na konkurencyjność polskiej gospodarki powinno ono zmierzać do dalszej
obniżki kosztów pracy związanych z absencją chorobową.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Warszawa, 5 maja 2003 r.