70 milionów dla start-upów – wsparcie z funduszy kapitału zalążkowego

6 grudnia 2006 PARP uruchomił działanie, w którym o dofinansowanie mogą ubiegać się fundusze kapitału zalążkowego posiadające osobowość prawną (np. spółki akcyjne, spółki z o.o.) lub fundusze będące jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej (np. spółki komandytowe). Konkurs potrwa do 9 lutego 2007. Do rozdysponowania jest 70 mln PLN.

Środki za pośrednictwem funduszy zalążkowych mają szansę trafić do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju. To właśnie te firmy, m.in. w związku z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, mają największy problem z pozyskaniem finansowania zewnętrznego dla swoich projektów. Pieniądze unijne, poprzez wzmocnienie funduszy kapitału zalążkowego, mogą pomóc w częściowym rozwiązaniu tego problemu. Kontynuacja tego typu działań jest także przewidziana w programie Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Niestety, działanie 1.2.3, z powodu problemów formalnych zostało uruchomione bardzo późno. Fundusze, które zdecydują się o ubieganie o wsparcie unijne, muszą zakończyć projekty do końca czerwca 2008 r. (formalny koniec okresu kwalifikowalności kosztów). MRR bierze jednak pod uwagę możliwość wydłużenia okresu kwalifikowalności dla poszczególnych projektów, jeśli okaże się to niezbędne dla ich realizacji. Także środki przeznaczone na jego realizację są znacznie mniejsze niż początkowo planowane. Dofinansowanie funduszy kapitału zalążkowego w okresie 2004-2006 miało być swego rodzaju eksperymentem, którego wyniki zostaną wykorzystane w okresie 2007-2013. Z powodu opóźnień, potencjał działania 1.2.3 zostanie wykorzystany tylko częściowo, niemniej jednak większa dostępność funduszy typu seed i start-up jest kluczowa dla tworzenia i rozwoju innowacyjnych MŚP.

Więcej nt. procedury konkursowej na stronie: www.parp.gov.pl