Nadal problemy z rozliczaniem projektów

Na VII posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprezentowano wyniki realizacji działań skierowanych do MSP w ramach kilku programów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Europejskiej, Związku Banków Polskich, partnerów społeczno-gospodarczych oraz samorządów.

26 września w siedzibie PKPP Lewiatan odbyło się VII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Na posiedzeniu zaprezentowano wyniki realizacji działań skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja. W większości działań skierowanych do sektora nabory wniosków już się zakończyły a działania są skupione wokół prawidłowego i szybkiego rozliczenia przyznanych dotacji.

Wyniki realizacji poszczególnych działań skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw są zróżnicowane w poszczególnych województwach. W ramach ZPORR działanie dla mikroprzedsiębiorstw najlepiej jest realizowane w województwie podkarpackim i śląskim. Poziom płatności w każdym z tych regionów wynosi ponad 6 mln PLN. Tymczasem w całym kraju poziom płatności dla mikroprzedsiębiorstw z działania 3.4 ZPORR wynosi ok. 40 mln PLN. Najmniej płatności dla mikroprzedsiębiorstw zostało dotychczas zrealizowanych w województwie łódzkim. Natomiast poziom realizacji i płatności w działaniu 2.3 z SPO WKP dotyczące wsparcia na inwestycje dla sektora MSP jest w tym województwie jest jednym z lepszych w kraju. Według Ministerstwa przyczyną tak zróżnicowanych wyników mogą być źle wyznaczone kryteria ubiegania się o dotacje w działaniu 3.4 na poziomie regionalnym. Jednak aby uzyskać dokładniejsze informacje potrzebne są dodatkowe analizy i badania.

Kolejnym tematem posiedzenia były problemy podczas rozliczeń projektów finansowych ze środków funduszy strukturalnych. Mimo przyjętych uproszczeń oraz akcji informacyjnych i szkoleń większość wniosków przedsiębiorców, które trafia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wymaga dodatkowych uzupełnień. W dalszym ciągu pojawia się wiele błędów zarówno we wnioskach o płatność składanych przez przedsiębiorstwa, jak i sprawozdaniach z realizacji projektu. Dodatkowym problemem jest rozwiązywanie umów przez beneficjentów.

Najczęstszymi powodami rozwiązania umowy są:
- Niepełna realizacja zakresu rzeczowego projektu;
- Niezłożenie sprawozdania końcowego po upływie terminu realizacji;
- Konflikt interesów przy wyborze dostawcy, np. dostawca, który jest ze spółką powiązany kapitałowo

Więcej informacji na temat problemów, które powstają podczas rozliczenia przyznanych dotacji znajdą Państwo w prezentacjach.
Lewiatan_prezentacja_21_09_2006_PARP.ppt
Monitoring-_Dz__3_4_stan_na_31_sierpnia_20061.ppt
PREZENTACJA_Rolnictwo.ppt
Podk_MSP_stan_wdrazania.ppt