Zielona księga prawa pracy zbyt jednolita

Lewiatan jest zaniepokojony zapisami „Zielonej księgi prawa pracy”, którą Komisja Europejska zaprezentuje w październiku. Zaproponowana unifikacja unijnego rynku pracy jest zbyt duża.

Obecnie w Unii Europejskiej funkcjonuje 25 – a wkrótce 27 – modeli rynków pracy. Jesteśmy świadomi, że państwa Unii Europejskiej muszą podjąć reformy, których celem będzie poprawa sytuacji na tych rynkach. Jednak zdecydowanie uważamy, że regulacje rynku pracy, muszą pozostać w kompetencji państw członkowskich. Każdy kraj powinien sam wypracować model, który w najskuteczniejszy sposób poprawi poziom zatrudnienia. Dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się tym wszystkim zapisom dokumentu, które zmierzają do wprowadzenia ujednoliconych rozwiązań w całej UE, takim jak m.in. europejska definicja pracownika czy dodatkowe zapisy dotyczące minimalnych wymogów dla wszystkich pracowników UE, niezależnie od formy wykonywanej pracy.

W pełni zgadzamy się z celami, które we wstępie do dokumentu zostały sformułowane, takimi jak konieczność rozwoju kształcenia ustawicznego, aktywna polityka rynku pracy, większa elastyczność w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Uważamy, że są one właściwą odpowiedzią na wyzwania globalizacji i problemy europejskiego rynku pracy. Jednak zaproponowany sposób realizacji tych celów stawia pod dużym znakiem zapytania możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej i reformy mające na celu przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Dokument pomija bowiem kwestię zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej, negatywnie ocenia tak konieczne rozwiązania jak praca tymczasowa czy pracownicy samozatrudnieni, krytycznie odnosi się do elastycznych form pracy.

Lewiatan przesłał opinię w sprawie dokumentu na ręce członków Komisji Europejskiej, w tym Charlie McCreevy’ego - Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług oraz Danuty Hübner - Komisarz ds. Polityki Regionalnej. Konfederacja uważa, że niezbędna jest ponowna dyskusja nad założeniami do Zielonej Księgi. Pracodawcy są gotowi aktywnie uczestniczyć w pracach nad udoskonaleniem dokumentu