MŚP mogą liczyć na dotacje unijne w 2007

Do tej pory z pieniędzy unijnych dostępnych w ramach działania 2.2.1. korzystały głównie duże firmy. To się zmieni. Pozostałe do wykorzystania środki, ok. 114 mln euro, zostaną rozdysponowane wyłącznie pomiędzy małe i średnie przedsiębiorstwa, najprawdopodobniej już na początku 2007 r.

13 września 2006r. odbył się Komitet Monitorujący SPO WKP, na którym dyskutowano zasady wspierania MŚP w ramach działania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji SPO WKP.

Z pieniędzy przeznaczonych na działanie 2.2.1 skorzystały jak dotąd duże firmy (73% wszystkich podpisanych umów), podczas gdy preferowane miały być przedsiębiorstwa małe i średnie - zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym przez Komisję Europejską planem aż 75% środków miały otrzymać właśnie MŚP. Jednak w praktyce to właśnie duże firmy, dysponujące znacznymi środkami na przygotowanie projektów, wygrywały konkurencję.

Odwrócenie niekorzystnej z punktu widzenia realizacji programu tendencji wymaga zasadniczej zmiany Działania 2.2.1. Konieczne jest uchylenie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz wyznaczenie nowych, przyjaznych dla MŚP kryteriów wyboru wniosków. Pozostałe jeszcze do wykorzystania w Działaniu 2.2.1 środki, ok. 114 mln EURO, zostaną rozdysponowane wyłącznie pomiędzy MŚP, najprawdopodobniej już na początku 2007 roku. Wdrażaniem zreformowanego Działania 2.2.1 zajmie się PARP.

Członkowie Komitetu Monitorującego zdecydowali, że o wsparcie będą mogły ubiegać się projekty, dla których kwota wsparcia wyniesie nie mniej niż 500 tys. PLN (co przy danych poziomach intensywności pomocy publicznej oznacza wartość inwestycji od ok. 1 mln PLN). W najbliższym czasie na naszej stronie zostanie zamieszczona pełna informacja nt. nowych zasad obowiązujących w Działaniu 2.2.1.

Komitet zaakceptował także sprawozdanie z realizacji Programu w II kwartale roku 2006. Warto odnotować znaczące przyspieszenie w dokonywanych z konta programu płatnościach. Od początku Programu projektodawcom wypłacono 537 mln złotych, z czego aż 251 mln zł w II kwartale. Jak dotąd wykorzystano 10,5% alokacji, jednak Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapewnia, że dotychczasowe tempo wydatkowania pieniędzy unijnych gwarantuje wykorzystanie alokacji na rok 2004 (zgodnie z zasadą n 2 mamy na to czas do końca 2006r.).

Problemem wciąż pozostają niewykorzystane środki w działaniu 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line oraz przedłużający się proces podpisywania umów z beneficjentami w działaniu 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Przedstawicielka NFOŚiGW, Instytucji wdrażającej Działania 2.4, zapewniła członków Komitetu, że umowy obejmujące 100% alokacji Działania 2.4 zostaną podpisane do końca 2006 roku, jednak MRR, w sprawozdaniu za II kwartał, uznało wyjaśnienia NFOŚiGW za niewystarczające i zapowiedziało bieżący monitoring całego procesu.

Sprawozdanie z realizacji SPO WKP z II kwartał 2006