Obniżyć składkę na Fundusz Pracy

PKPP Lewiatan, dążąc do zmiejszenia pozapłacowych kosztów pracy, zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o obniżenie składki płaconej przez pracodawców na Fundusz Pracy. Za realizacją tego postulatu przemawia dobra sytuacja finansowa Funduszu.

Z raportu przedstawionego przez resort wynika, że poprawia się sytuacji Funduszu Pracy. Zobowiązania Funduszu za rok 2006 nie grożą mu utraty płynności finansowej. Pozytywny trend obserwowany jest także przy spłacie zadłużenia funduszu. W okresie maj – czerwiec 2006 r. Fundusz spłacił 1 mld zł zadłużenia zaciągniętego w ubiegłych latach. Do końca 2006 r. zamierza spłacić kolejnych 300 mln zł. Stan zadłużenia na koniec 2006 r. wyniesie 2 mld zł, co stanowi dwukrotność spłaty wykonanej w maju i czerwcu 2006 r.

Wyższe od zaplanowanych dochody Funduszu Pracy w powiązaniu z niższymi wydatkami, a także znaczącą spłatą zobowiązań przemawiają za tym aby obniżyć składkę, która dziś jest
obciążeniem, negatywnie wpływającym na rynek pracy, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, a także polskiej gospodarki.

Redukcja składki przy tak dobrej sytuacji Funduszu nie powinna wywołać negatywnych skutków, zmniejszy natomiast koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co w efekcie może przełożyć się na się na wzrost inwestycji skutkujący wzrostem zatrudnienia.

Lewiatan zwrócił się też do pozostałych partnerów społecznych członków Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno – Gospodarczych o poparcie tej inicjatywy.


List do Ministra Pracy i Polityki Społecznej