Rada Prezydentów Konfederacji Europejskiego Biznesu – BusinessEurope w Helsinkach

1 grudnia 2006 r. w Helsinkach odbyło się posiedzenie Rady Prezydentów Europejskiego Biznesu – BusinessEurope. PKPP Lewiatan reprezentowała Prezydent Henryka Bochniarz. Prezydenci federacji członkowskich zatwierdzili nową nazwę organizacji wraz z jej skrótem BusinessEurope. Nowa nazwa zostanie oficjalnie zainaugurowana 23 stycznia 2007 r. w Brukseli, lecz już teraz wchodzi do powszechnego użycia.

Obrady Rady Prezydentów poprzedziła robocza dyskusja Grupy Vice-Prezydentów oraz uroczyste spotkanie przedstawicieli wszystkich federacji z Prezydent Finlandii Tarją Halonen w Pałacu Prezydenckim.
Prezydent Ernesta-Antoine Seillière oraz Grupa Vice-Prezydentów, do których należy Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz, zostali zaproszeni przez Radę Prezydentów do kontynuowania swoich funkcji przez kolejną nadchodzącą kadencję, która rozpocznie się w czerwcu 2007 r. Wydarzenie to jest ważną zapowiedzią ciągłości działań i realizacji obranych przez UNICE/BusinessEurope priorytetów.
Raport Prezydenta. Rada rozpoczęła obrady od wysłuchania krótkiego raportu zaprezentowanego przez Prezydenta E-A. Seillière. Raport ten dotyczył najważniejszych działań podjętych przez UNICE/BusinessEurope od poprzedniej Rady Prezydentów, która odbyła się w czerwcu w Wiedniu. Szczególny nacisk został położony na działania wpisujące się w realizację sześciu priorytetów UNICE/BusinessEurope przyjętych na wiedeńskiej Radzie. Były to działania na rzecz przyjęcia dyrektywy usługowej, stanowisko w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej na temat innowacji, trudności związane z prowadzeniem dialogu społecznego oraz podejściem europejskiego businessu do kwestii ochrony środowiska. Prezydent Seillière pozytywnie ocenił stan europejskiej gospodarki, zauważając jej powolne umacnianie się. Jednocześnie przyznał, że pożądane jest większe zaangażowanie państw członkowskich Unii Europejskiej na rzecz podnoszenia konkurencyjności i wydajności gospodarek.
Prezydent Seillière przedstawił zgromadzonym list do kanclerz RFN oraz Przewodniczącej Rady Europejskiej w pierwszym półroczu 2007 r. Angeli Merkel. List ten został złożony na ręce kanclerz A. Merkel 4 grudnia 2006 r. w trakcie spotkania z prezydentem Seillière oraz prezydentami niemieckich federacji – Dieterem Hundtem (BDA) oraz Jurgenem Thumannem (BDI). W liście zawarte są oczekiwania i sugestie jakie Konfederacja Europejskiego Businessu – BusinessEurope wiąże z nadchodzącą prezydencją niemiecką oraz priorytetami jakie przyjęła.
Przyszłość Europy. Jerome Chauvin, Dyrektor Departamentu Prawnego UNICE/BusinessEurope zaprezentował projekt oświadczenia UNICE/BusinessEurope przypominającym główne cele Konfederacji. Pięćdziesiąta rocznica przyjęcia Traktatu Rzymskiego jest dobrą okazją do zaprezentowania stanowiska UNICE/BusinessEurope w sprawie najważniejszych problemów, z którymi boryka się obecnie Unia Europejska. Oświadczenie to ma być przekazane prezydencjom fińskiej i niemieckiej oraz Komisji Europejskiej tak, aby mogło zostać uwzględnionej w oficjalnej marcowej deklaracji. W oświadczeniu UNICE/BusinessEurope apeluje o większy wpływ UE na przyśpieszenie reform w poszczególnych krajach członkowskich, o usprawnienie jednolitego rynku europejskiego głównie w obszarze energetyki, transportu, praw ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej. Konfederacja wzywa do likwidacji protekcjonizmu w wymianie handlowej oraz wnioskuje o szeroką, ogólnoeuropejską reformę systemów socjalnych w państwach członkowskich.
Zmiany klimatyczne. Rada Prezydentów odniosła się także do problemu wyzwań klimatycznych stojących przed Europą. Prezydenci uznali za niekorzystne proponowane przez Komisję Europejską jednostronne podejście w Strategii Klimatycznej Unii Europejskiej post-2012. Prezydenci zgodnie przyznali, że głos europejskiego businessu nie jest uwzględniony w stanowisku Komisji, a przez to zupełnie odsunięte jest zagadnienie wpływu takiej jednostronnej deklaracji na konkurencyjność europejskiej gospodarki. Argumentem przeciwko temu stanowisku jest także negatywny wpływ na rozwój zdolności innowacyjnych europejskiej gospodarki. Zadecydowano o powołaniu specjalnej grupy roboczej w ramach UNICE/BusinessEurope. Jej zadaniem będzie opracowanie stanowiska w tej kwestii. Henryka Bochniarz poparła głos wielu federacji, które zdecydowanie wypowiedziały się przeciwko unilateralnemu podejściu Komisji do strategii ograniczania emisji zanieczyszczeń post-Kioto. Opowiedziała się także za utworzeniem takiej grupy roboczej uznając kwestie te za szczególnie istotne dla europejskiego businessu. Prezydent PKPP Lewiatan jako jedyna spośród prezydentów federacji z nowych państw członkowskich wypowiedziała się w tej kwestii. Głos ten został bardzo pozytywnie przyjęty przez naszych partnerów w UNICE.
Dialog Społeczny. Rada Prezydentów ponownie opowiedziała się za uelastycznieniem rynku pracy. Ma to doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy lepszej jakości. UNICE już od dawna apeluje do przedstawicieli Komisji Europejskiej o większy nacisk na kraje członkowskie w sprawach związanych z reformą systemów socjalnych. UNICE zdecydowanie popiera promowanie koncepcji tzw. flexicurity, czyli optymalnego połączenia elastycznych form zatrudnienia przy zachowaniu bezpieczeństwa socjalnego pracowników. Jorgen Ronnest, przedstawiciel UNICE/BusinessEurope, w negocjacjach porozumienia partnerów społecznych na temat dręczenia i przemocy w miejscu pracy, przedstawił stan negocjacji podkreślając rozbieżności w podejściu UNICE/BusinessEurope i ETUC (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych).
Członkostwo w UNICE. Prezydenci UNICE/BusinessEurope zaaprobowali odnowienie statusu członka stowarzyszonego dwóch federacji – chorwackiej i słowackiej oraz przyjęli zmiany w statucie Konfederacji wynikające ze zmiany jej nazwy.
Spotkanie Rady Prezydentów zakończyło wystąpienie fińskiego Ministra Handlu i Przemysłu, Mauri Pekkarinena, w którym podkreślił szczególne znaczenie zagadnienia zmian klimatycznych dla konkurencyjności europejskiej gospodarki. Mówił także o jej zdolności innowacyjnych, popierając tym samym wnioski z dyskusji Rady Prezydentów. Wypowiedź ministra spotkała się z dużym uznaniem uczestników Rady.