V Edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

29-30 listopada 2006 odbyła się V Edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy organizowanego przez SEKA S.A. oraz redakcję Rzeczpospolitej we współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Tematem przewodnim Forum był wzrost odpowiedzialności pracodawcy na skutek proponowanych zmian w prawie pracy.

Uczestnicy Forum wskazywali na potencjalne problemy pracodawców wynikające m.in. z projektów ustaw: o Państwowej Inspekcji Pracy, o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz projektu nowego Kodeksu pracy. Uczestnicy wskazywali na praktyczny wymiar wprowadzenia powyższych regulacji. Podkreślali wszelkie konsekwencje obecnie obowiązujących przepisów i kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Sądu Grodzkiego, Sądu Okręgowego, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Grażyna Spytek –Bandurska – ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przedstawiła spojrzenie organizacji pracodawców na proponowane zmiany legislacyjne. Podkreśliła, iż Konfederacja zdecydowanie opowiada się za rozwiązaniami gwarantującymi poszanowanie praw pracowniczych. Doceniając intencje projektodawcy, którego zamiarem jest wzmocnienie pozycji Państwowej Inspekcji Pracy i umożliwienie jej skuteczniejszego działania, zwróciła uwagę, że niektóre z projektowanych rozwiązań wydają się jedynie częściowe, niepełne, podczas gdy konieczne są głębsze zmiany systemowe.

Przedstawiła również propozycję zmiany roli i zakresu działania Rady Ochrony Pracy, w kierunku rozwiązania zwiększającego kompetencje Rady. Zdaniem Lewiatana, należy wprowadzić nowy system głosowania składu osobowego Rady przez wprowadzenie parytetu i zwiększenie udziału partnerów społecznych. Zdaniem pracodawców Rada Ochrony Pracy powinna mieć szersze uprawnienia kontrolno-nadzorcze, a nie tylko opiniodawcze. Powinna również wykazywać się większą aktywnością legislacyjną.

Zmiany powinny iść w kierunku modyfikacji w organizacji i strukturze Państwowej Inspekcji Pracy, a także wprowadzenia wskaźników racjonalizujących ocenę jej działania. Praca Państwowej Inspekcji Pracy powinna mieć przede wszystkim charakter prewencyjny a nie represyjny. Pierwsza kontrola nie powinna zamienić się w polowanie na uchybienia. Istotne jest wyjaśnianie i popularyzacja standardów prawa pracy oraz prewencja przeciwko ich naruszaniu, a dopiero później karanie i egzekwowanie prawa.

Forum zakończyło się otwartym panelem dyskusyjnym, w którym uczestnicy, zaproszeni eksperci i przedsiębiorcy wymienili się własnymi sugestiami i zapytaniami. Kwestią poruszoną przez przedsiębiorców, a budzącą liczne kontrowersje było prawo inspektorów pracy do uznaniowego określania wysokości grzywny. Przedsiębiorcy sugerowali, aby stworzyć taryfikator kar określający maksymalną i minimalną granicę kary. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, byli temu rozwiązaniu nieprzychylni. Natomiast ekspert PKPP Lewiatan zapewnił przedsiębiorców, iż Konfederacja podjęła działania w kierunku stworzenia taryfikatora kar uzależniającego wysokość kary m.in. od wielkości firmy, rodzaju naruszenia, a także częstotliwości naruszeń.