Zielona księga o prawie pracy zmodyfikowana

Komisja Europejska zmodyfikowała wcześniejsze założenia Zieonej księgi o prawie pracy. Pierwsza wersja księgi wzbudziła sprzeciw wśród środowiska przedsiebiorców. Obecne poprawki wprowadzone przez Komisję są bliższe postulatom pracodawców.

Komisja Europejska planowała zaprezentowanie w połowie października Green Paper
– adapting labour law to ensure flexibility and security for all. Celem tego dokumentu miało być pobudzenie europejskiej debaty na temat prawa pracy i jego dostosowania do potrzeb pracowników i przedsiębiorców w kontekście dynamicznego rozwoju rynku pracy w Europie i na świecie. Zapisy zielonej księgi zostały jednak zdecydowanie skrytykowane przez partnerów społecznych. Konfederacja Europejskiego Biznesu UNICE zarzuciła Komisji próbę zbyt daleko idącej harmonizacji prawa pracy, która zamiast pobudzać rozwój przedsiębiorczości w Europie będzie ją hamować. PKPP Lewiatan swoją krytyczną opinię wobec proponowanego dokumentu złożyła na ręce Danuty Hübner, komisarza ds. polityki regionalnej oraz Charlie’ego McCreevy, komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług.

22 listopada Komisja opublikowała zmodyfikowany tekst zielonej księgi zatytułowany: Moderninsing labour law to meet the challenge sof the 21st century.
Kolejnym krokiem jest dyskusja jaką podejmą rządy narodowe, partnerzy społeczni oraz inni zainteresowani uczestnicy życia społecznego na temat tego jak należy dostosować prawo pracy tak na poziomie unijnym, jak i narodowym, aby poprawić sytuację na rynku pracy. Podstawowym wyzwaniem w tym zakresie jest bowiem tworzenie elastycznych form zatrudnienia przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa socjalnego pracowników (tzw. flexicurity). Z punktu widzenia pracodawców europejskich nowy tekst zielonej księgi w większym stopniu wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. W obliczu wyzwań globalizacji i szybkich zmian na rynku pracy, Komisja w sposób bardziej przychylny odnosi się do różnych, form zatrudnienia. Statystyki unijne wskazują bowiem, iż obecnie 25% zatrudnionych Europejczyków pracuje na podstawie umowy na czas określony lub innych elastycznych rozwiązań. Analitycy wskazują, że w najbliższych latach tendencja ta będzie się pogłębiać.

Jednocześnie powiększa się jednak przepaść pomiędzy tymi, którzy pracują na podstawie umów na czas określony (tzw. outsiders na rynku pracy) i tymi, którzy pracują na podstawie umowy na czas nieokreślony (tzw insiders na rynku pracy). Z takim podziałem nie zgadza się UNICE, która uważa, że wszystkie osoby pracujące na podstawie szeroko pojętych umów o pracę powinny być uznawane za insiders. Pracodawcy europejscy wskazują również na niedostatecznie jasne zapisy związane z podwykonawstwem i pracownikami transgranicznymi, które zostały włączone do zielonej księgi

W tekście zielonej księgi zawarto 14 pytań dotyczących kwestii związanych z zasadą flexicurity, elastycznymi formami zatrudnienia, zmianami w polityce zatrudnienia, agencjami pracy tymczasowej, czasem pracy i mobilnością pracowników. Partnerzy społeczni mają czas do 31 marca 2007 r. by odpowiedzieć na te pytania. PKPP Lewiatan bierze udział w przygotowaniu stanowiska UNICE, które na początku przyszłego roku zostanie przedłożone Komisji Europejskiej.