Komisja Europejska konsoliduje europejski rynek kredytów hipotecznych

Komisja Europejska opublikowała białą księgę w sprawie integracji europejskich rynków kredytów hipotecznych. W dokumencie proponuje się szereg środków mających poprawić efektywność i konkurencyjność tych rynków z korzyścią zarówno dla konsumentów, kredytodawców, jak i inwestorów. Ma to nastąpić w drodze ułatwienia transgranicznych umów kredytowych, zróżnicowania usług w tej dziedzinie oraz wzmocnienia pozycji konsumenta, jak i podniesienia mobilności kredytobiorców.

Istniejące przeszkody hamują aktywność transgraniczną kredytodawców i kredytobiorców w obszarze kredytów hipotecznych. Zmniejsza to konkurencyjność na rynku kredytowym oraz wpływa negatywnie na możliwość wyboru potencjalnego konsumenta. Kolejnym problemem jest brak zaufania kredytobiorców do zagranicznych kredytodawców i spowodowana tym mała mobilność konsumentów zainteresowanych tego typu kredytem.

Wiele ze środków przedstawionych w białej księdze ma na celu podniesienie konkurencyjności i efektywności transgranicznych operacji kredytowych, zróżnicowanie usług oraz potencjalne obniżenie opłat. Dokument podkreśla również konieczność dostarczenia konsumentom wyczerpujących informacji, promowania odpowiedzialnego zawierania umów kredytowych oraz kompetentnego doradztwa z myślą o zaoferowaniu różnorodnej palety usług. Aby zachęcić konsumentów do większej mobilności Komisja w białej Księdze podkreśla potrzebę podniesienia przejrzystości oraz ograniczenia ilości zawieranych wiązanych transakcji kredytowych.

Komisja proponuje aktualnie nielegislacyjne rozwiązania w zakresie rejestracji hipotek, wyceny nieruchomości czy też w zakresie procedur wymuszonej sprzedaży. Decyzje prezentowane w białej księdze będą kolejno realizowane w ścisłej współpracy z zainteresowanymi przedstawicielami kredytodawców i kredytobiorców. W księdze przewidziana jest obszerna analiza tych rozwiązań. Zdaniem Komisji jest jeszcze zbyt wcześnie na wyrokowanie o tym czy wprowadzenie konkretnych rozwiązań prawnych przyniesie oczekiwane korzyści.

Tekst białej księgi znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.