Konkluzje Rady Europejskiej z 14 grudnia 2007 r.

Jednodniowe posiedzenie Rady Europejskiej odbyło się w Brukseli 14 grudnia 2007 r. Spotkanie poprzedziło uroczyste podpisanie traktatu z Lizbony w stolicy Portugalii.

Rada podjęła szereg decyzji w kwestiach dotyczących traktatu lizbońskiego, obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, polityki gospodarczej i ochrony środowiska oraz stosunków zewnętrznych. Szefowie państw i rządów przyjęli również Deklarację UE w sprawie globalizacji.
Posiedzenie Rady poprzedzone zostało wystąpieniem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Potteringa. W dyskusji poglądy wymieniali: Ernest-Antoine Seilliere, prezydent BUSINESSEUROPE oraz Maria Helena Andre, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ETUC.

Traktat lizboński
Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie osiągnięte na konferencji rządowej 18 października 2007 r. i następujące po nim podpisanie traktatu z Lizbony 13 grudnia 2007 r. oraz proklamowanie karty praw podstawowych 12 grudnia 2007 r. Rada wezwała do szybkiego zakończenia procesu ratyfikacji tak, aby traktat wszedł w życie 1 stycznia 2009 r.

Aby pomóc Unii skuteczniej przewidywać wyzwania i radzić sobie z nimi w długiej perspektywie, w latach 2020-2030, Rada powołała niezależną grupę analityczną, której zadaniem będzie określenie głównych kwestii i wydarzeń, z którymi Unia prawdopodobnie się zmierzy i przeanalizowanie, jak można rozwiązać problemy z nimi związane. Grupa dokona analiz w ramach określonych w traktacie z Lizbony. Będzie musiała wziąć pod uwagę ewentualny rozwój wydarzeń w Europie i poza nią oraz przeanalizować, jak najlepiej przysłużyć się stabilności i dobrobytowi Unii i całego regionu w dłuższej perspektywie. Przewodniczącym grupy został Felipe Gonzalez, były premier Hiszpanii, wiceprzewodniczącymi Vaira Vike-Freiberga, była prezydent Łotwy oraz Jorma Ollila, były prezes Nokii. W skład grupy wejdzie 9 członków, którzy zostaną zatwierdzeni w czasie prezydencji francuskiej, czyli w drugiej połowie 2008 roku.

Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

Rada z zadowoleniem przyjęła rozszerzenie obszaru Schengen i zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach państw członkowskich, a także ustanowienie 10 października Europejskim Dniem przeciwko Karze Śmierci.
Wszechstronna polityka migracyjna została uznana przez Radę za priorytetową w świetle
globalnego rozwoju migracji, a także w kontekście skuteczności działań podejmowanych na rzecz realizacji założeń strategii lizbońskiej, szczególnie jeśli chodzi o konkurencyjność rynku europejskiego.
Innym priorytetem jest współpraca policyjna i sądowa, w którego kontekście Rada wezwała do usprawnienia działań Eurojust i Europolu.
W świetle ostatnich działań terrorystycznych w Europie oraz licznych ataków terrorystycznych w innych miejscach na świecie Rada podkreśliła potrzebę pełniej realizacji strategii zwalczania terroryzmu. Rada poparła także ustanowienie wspólnotowego mechanizmu ochrony ludności w obliczy katastrof naturalnych. Potwierdzona została też potrzeba zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w UE dzięki uproszczonym, sprawniejszym i bardziej dostępnym procedurom. Konkluzje Rady objęły też kwestie dotyczące rozporządzeń Rzym I i III, cyberprzestępczości oraz ochrony dzieci.

Zagadnienia gospodarcze, społeczne i ochrona środowiska

Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a także propozycje na nafteny trzyletni cykl realizacji strategii. Przywódcy państw członkowskich podkreślili, że najważniejsza jest spójność działań, a nowy cykl wdrażania strategii powinien się skoncentrować na realizacji i efektach reform tak na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym. Rada uznała, że ważne jest, aby zwiększyć rolę szczebla regionalnego w zwiększaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy i dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy ma promowanie trójkąta wiedzy (kształcenie, badania, innowacje). A zapewnienie wszystkim obywatelom możliwości kształcenia przez całe życie, oprócz wymiaru społecznego, ma szczególne znaczenie dla tworzenia lepszych miejsc pracy i zwiększania ich liczby.

Jednolity rynek jest niewątpliwym sukcesem w opinii Rady i stanowi podstawowy warunek wzrostu i dobrobytu w Unii. Rada podkreśliła, że należy budować zintegrowane podejście do konkurencyjności Europy wspierane zrównoważoną polityką przemysłową, połączoną z innowacyjnością i umiejętnościami. Rada będzie kontynuować prace nad wnioskami z przeglądu jednolitego rynku, który został przedstawiony przez Komisję Europejską w końcu listopada 2007 r.
Rada potwierdziła konieczność poprawy ramowych warunków działalności przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. Rada Europejska przyjęła z zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący przedstawienia w 2008 roku komunikatu „Small Business Act for Europe” w celu uwolnienia pełnego potencjału MŚP. Jeśli chodzi o plan działań better regulation, Rada zauważa postępy w zakresie ograniczania obciążeń administracyjnych. Rada poparła również działania na rzecz stabilizacji rynków finansowych w Europie i zdecydowanie zachęca do podejmowania dalszych działań w tym zakresie.

W konkluzjach Rady znalazły się również decyzja w sprawie finansowania programów nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo oraz zatwierdzony plan działań na rzecz kultury.

W obszarze zatrudnienia i polityki społecznej Rada potwierdziła porozumienie w sprawie wspólnych zasad dotyczących flexicurity osiągnięte w Radzie UE 5-6 grudnia 2007 r. i wezwała państwa członkowskie do należytego uwzględnienia tych zasad podczas opracowania i realizacji krajowych polityk w tym zakresie. Z zadowoleniem Rady spotkała się również analiza rynków pracy przeprowadzona przez europejskich partnerów społecznych i podkreśliła ich znaczącą rolę w przygotowywaniu polityk dotyczących flexicurity oraz we wdrażaniu i monitorowaniu takich polityk. W ocenie Rady aktywne polityki integracyjne powinny łączyć integrację na rynkach pracy, mobilność siły roboczej, motywację do aktywnego poszukiwania pracy, odpowiednie wsparcie dochodów oraz dostępne i efektywne usługi socjalne wysokiej jakości.

Jeśli chodzi o energię i zmiany klimatyczne, Rada potwierdziła znaczenie realizacji wszystkich aspektów wszechstronnego planu działania w dziedzinie energii na lata 2007-2009 przyjętego wiosną 2007 roku, z myślą o przyspieszeniu prac nad trzema aspektami europejskiej polityki energetycznej: bezpieczeństwem dostaw, konkurencyjności i zmianami klimatycznymi. Rada uznała, że konferencja stron Ramowej konwencji w sprawie zmian klimatu odbywająca się na Bali musi odpowiedzieć na pilną potrzebę globalnych działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu i wyrazić zgodę na negocjacje w sprawie skutecznego, globalnego porozumienia po 2012 roku. Rada podkreśliła, że wszelkie działania podejmowane przez Unię i państwa członkowskie w zakresie polityki energetycznej i zmian klimatu muszą wpisywać się w strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju. W centrum uwagi w Unii powinna być realizacja wszystkich siedmiu priorytetów tej odnowionej strategii.

Konkluzje Rady dotyczą również zintegrowanej polityki morskiej, strategii dla regionów najbardziej oddalonych oraz sprawozdania na temat spójności.

Stosunki zewnętrzne
Rada Europejska podkreśliła znaczenie stosunków Unii Europejskiej z Brazylią, Rosją, Ukrainą, Indiami, ASEANem i Afryką w kontekście postępującej globalizacji.
W sprawie Kosowa Rada odnotowała zakończenie 10 grudnia procesu trojki i ostateczne sprawozdanie przedstawione Sekretarzowi Generalnemu ONZ przez grupę kontaktową. Przywódcy państw UE zgodzili się na wysłanie cywilnej misji do Kosowa. Jest to interpretowane jako pierwszy krok w kierunku uznania niepodległości tej serbskiej prowincji. Rada uznała, że z wszelkimi unijnymi deklaracjami w sprawie uznania Kosowa należy poczekać do czasu, kiedy Kosowo ogłosi niepodległość, co może nastąpić koło marca. W przyjętych wnioskach końcowych ze spotkania brak zdecydowanej deklaracji w sprawie uznania Kosowa. UE chce bowiem zachować ostrożność: poczekać nie tylko na oficjalne stanowisko Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też na wyniki styczniowych wyborów w Serbii. Jednocześnie przywódcy bardzo wyraźnie podkreślili, że przyszłość Serbii jest w UE, deklarując możliwość "przyspieszenia" negocjacji w sprawie przyznania Serbii statusu kraju kandydującego do UE.

Tematem dyskusji podczas szczytu była również Europejska Polityka Sąsiedztwa (ENP), strategiczne relacje z krajami basenu Morza Śródziemnego oraz wyniki obrad Transatlantyckiej Rady Gospodarczej. Przywódcy poruszyli także zagadnienia dotyczące milenijnych celów rozwoju, reakcji Unii na sytuacje niestabilności, pomocy humanitarnej, a także sytuacji w Birmie/Myanmar i irańskiego programu nuklearnego, konferencji w Annapolis, sytuacji w Libanie oraz we wschodnim Kongu. Rada podkreśliła skuteczność przyjętej w 2003 roku europejskiej strategii bezpieczeństwa.