List otwarty Rady Przedsiębiorczości Rzeczypospolitej Polskiej do Ministra Sprawiedliwości, prokuratorów i sędziów polskich w sprawie nadużywania przez polskie organy ścigania aresztu tymczasowego w stosunku do przedstawiciel

Rada Przedsiębiorczości Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie powtarzającymi się doniesieniami o nagminnym stosowaniu przez organy ścigania najostrzejszego środka zapobiegawczego, jakim jest areszt tymczasowy, w stosunku do przedstawicieli biznesu. Wyraźny wzrost liczby wniosków o areszt tymczasowy, gdy ponad 90% wniosków prokuratorskich jest aprobowanych przez sądy wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości na lata 2002-2006 .

Bardzo dotkliwy środek, jakim jest pozbawienie wolności wydaje się być często stosowany jako forma nacisku na podejrzanego. W tym zakresie areszt tymczasowy w odbiorze zatrzymanych przedsiębiorców ma na celu wymuszenie samo-obciążających zeznań podejrzanego albo zeznań obciążających wskazane osoby trzecie. Nadużywanie stosowania aresztu tymczasowego i traktowanie go jako substytutu kary stanowi szczególnie ostre pogwałcenie podstawowych praw człowieka i obywatela.

Obserwacje dokonane przez Radę Przedsiębiorczości zdają się znajdować potwierdzenie w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który w dniu 24 czerwca 2006 r. wyraźnie sprzeciwił się stosowaniu uznaniowego przedłużania aresztu tymczasowego bez ograniczeń przez sądy apelacyjne. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że praktyka sądów w Polsce nie dotrzymuje kroku zasadzie ochrony praw obywatelskich i praw człowieka i w konsekwencji pozbawił sądy apelacyjne możliwości przedłużania w nieskończoność aresztu tymczasowego osób tylko podejrzanych o naruszenie prawa.

Rada Przedsiębiorczości podziela pogląd Trybunału Konstytucyjnego, że sądy polskie zbyt często stosują nieuzasadnione, długotrwałe tymczasowe aresztowania.

Rada Przedsiębiorczości Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z apelem do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz do prokuratorów o zaprzestanie praktyk nadużywania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Apelujemy również do sędziów sądów powszechnych o należyte wykonywanie swojego obowiązku konstytucyjnego ochrony wolności osobistej w kraju i oddalenie rutynowo uzasadnianych wniosków prokuratorów o przedłużanie aresztowania osób, których winy nie sposób określić z góry i co do których nie zachodzi obawa uchylania się od wymiaru sprawiedliwości. Przedsiębiorcy polscy mają pełne prawo wymagać od niezawisłych sędziów, aby nie obawiali się oni kwestionowania stanowiska prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Ochrona wolności osobistej przez administracje państwową i sądy stanowi niezbędny element zapewnienia sprawiedliwości, a w konsekwencji rozwoju ekonomicznego kraju z poszanowaniem przez Państwo prawa i sprawiedliwości.