Spotkanie Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE

7 grudnia 2007 roku w Lizbonie odbyło się spotkanie Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE. PKPP Lewiatan reprezentowała Prezydent Henryka Bochniarz. Głównymi tematami spotkania były priorytety BUSINESSEUROPE na 2008 rok, polityka energetyczna i kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, dalsze losy negocjacji WTO oraz stosunki z Rosją. Szczególną uwagę poświęcono przesłaniu, jakie BUSINESSEUROPE będzie promować w nadchodzącym roku. Jest on szczególny z dwóch powodów: jest to rok jubileuszowy, w którym BUSINESSEUROPE obchodzi 50-lecie swojego istnienia i jest to ostatni rok przed zmianą składu Parlamentu i Komisji Europejskiej.

1. Prezydent BUSINESSEUROPE Ernest-Antoine Seilliere przedstawił aktualny kalendarz polityczny podkreślając najważniejsze jego elementy dla europejskiego biznesu. Najważniejsza z punktu widzenia europejskiego biznesu jest nadchodząca zmiana instytucjonalna, od której zależeć będzie siła Unii w dialogu międzynarodowym na poziomie globalnym. Prezydent przedstawił krótko wyniki przeprowadzonego wśród członków BUSINESSEUROPE Reform Barometer, który wskazuje na potrzebę wsparcia na poziomie europejskim dla narodowych programów reform. Krótko przedstawił również te obszary, w których działania BUSINESSEUROPE były najbardziej widoczne, były to: przegląd strategii lizbońskiej, kwestie związane ze zmianami kursu euro, negocjacje WTO, polityka energetyczna i zmiany klimatyczne oraz kwestie społeczne.

2. Philippe de Buck, sekretarz generalny BUSINESSEUROPE, krótko zaprezentował priorytety BUSINESSEUROPE, które ustalone zostały decyzją Rady Prezydentów 15 czerwca 2007 w Berlinie. Ich listę oraz rozwinięcie poszczególnych punktów można znaleźć na stronie internetowej BUSINESSEUROPE.

3. W związku ze zbliżającą się zmianą instytucjonalną w Unii oraz jubileuszem 50-lecia istnienia BUSINESSEUROPE w 2008 roku zostanie zaprezentowane nowe przesłanie europejskiego biznesu. Nowy dokument, na kształt opracowanego w 2004 roku “BusinessVision for Europe: growth, jobs and prosperity for our future” zawierać będzie ocenę realizacji postulatów jakie kierowane są do instytucji i państw członkowskich, ocenę wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa oraz sugestie w następujących dziedzinach:
reformy na rzez wzrostu i zatrudnienia, zrównoważony rozwój gospodarczy oraz finanse publiczne, przejrzystość w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, promocja zintegrowanej polityki konkurencyjności, energetycznej i zwalczania zmian klimatycznych, realizacja wspólnego rynku, wydajna Europa, kształtowanie procesu globalizacji oraz walka z protekcjonizmem, wspieranie handlu międzynarodowego oraz reformowanie europejskich systemów społecznych.
W dyskusji poświęconej przesłaniu Prezydenci zgłosili dodatkowe propozycje, które powinny się znaleźć w nowym dokumencie. Szczególnie podkreślano znaczenie polityki migracyjnej oraz problemów demograficznych, nowej strategii lizbońskiej po 2010 roku. Zwrócono uwagę na precyzyjne sformułowanie postulatu związanego z przejrzystością w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz zauważyła, iż nadchodzący okres, to okres przejściowy, europejski biznes powinien starać się aby był on jak najkrótszy, przygotowywane przesłanie powinno więc wykraczać poza perspektywę powstania nowych instytucji, powinno być obejmować czas po 2010 roku. Pani Bochniarz podkreśliła ogromną wagę kwestii demograficznych, polityki migracyjnej oraz doświadczeń i lekcji jakie płyną z niedawnych rozszerzeń, poparła włączenie tych kwestii do listy postulatów.

4. W kwestiach związanych z handlem międzynarodowym zostały omówione przez Prezydentów dwa zagadnienia: negocjacje WTO oraz stosunki z Federacją Rosyjską. Prezydenci nie wyrazili optymizmu jeśli chodzi o perspektywę negocjacji w ramach WTO po fiasku Rundy Doha.
Dyskusja skupiła się przede wszystkim na Rosji i nowym podejściu BUSINESSEUROPE do relacji z rosyjską federacją biznesu.
Prezydent Henryka Bochniarz poparła pomysł odnowienia i polepszenia stosunków BUSINESSEUROPE z przedstawicielami rosyjskiego biznesu, zauważając jednocześnie, że nowe podejście powinno być racjonalne. Zauważyła, że niedawne wybory w Federacji Rosyjskiej nie zapowiadają zmian w organizacji i sytuacji biznesu w tym kraju, jednak próby unormowania relacji europejsko-rosyjskich są bardzo ważne i nie należy ich w żadnym razie zaniechać.
Prezydent niemieckiej federacji BDI poparł stwierdzenia prezydent Bochniarz dodając, iż należy mieć świadomość wzajemnej zależności gospodarek europejskiej i rosyjskiej, dlatego tak ważne są relacje z przedstawicielami biznesu tego kraju. Podobne opinie wyrazili przedstawiciele duńskiej i łotewskiej federacji.

5. W części poświęconej polityce energetycznej i zmianom klimatycznym dyskusja skoncentrowała się na wyzwaniach jakie Komisja Europejska stawia przed europejskim biznesem ustalając ograniczenia w emisji dwutlenku węgla oraz nakładając obowiązek korzystania w dużo większym stopniu z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Na początku tej części dyskusji krótko zostały zaprezentowane raporty z badań przeprowadzonych na zlecenie niemieckiej federacji BDI, brytyjskiej federacji CBI oraz holenderskiej federacji VNO-NCW, które stały się podstawą wymiany poglądów. Większość federacji pozytywnie odnosi się do propozycji Komisji, jednak zastrzeżenia budzi tempo w jakim Komisja chciałaby doprowadzić do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w zużyciu energii. Podkreślono również, że aby działania na poziomie europejskim mogły być skuteczne, konieczne jest porozumienie globalne w tym obszarze (także w odniesieniu do redukcji emisji CO2), z włączeniem w nie poza Stanami Zjednoczonymi, Chin i Indii. Jeśli chodzi o sam system przydziału uprawnień do emisji CO2 w UE, to federacja austriacka po raz kolejny podkreśliła swój sprzeciw dla przydzielania uprawnień emisyjnych w oparciu o system aukcji, w czym poparła ją szwedzka federacja SV.
Prezydent niemieckiej federacji BDI zaproponował przeprowadzenie podobnych badań przez federacje we wszystkich państwach członkowskich.

Prezydent Henryka Bochniarz w imieniu PKPP Lewiatan poparła wysiłki na rzecz globalnego porozumienia. Stwierdziła natomiast, że sytuacja w nowych państwach członkowskich jest szczególna, a gospodarki muszą radzić sobie obecnie z wieloma sprzecznościami. Rozwijające się gospodarki potrzebują ogromnych inwestycji, zwłaszcza w sektorach o intensywnym zużyciu energii, gdzie borykają się z pozostałością po poprzednim systemie gospodarczym w postaci przede wszystkim przestarzałych technologii. W połączeniu z wymogami nakładanymi przez Komisję Europejską prowadzi to do ogromnych kosztów, jakie muszą ponieść przedsiębiorcy.
Prezydenci uczestniczący w dyskusji wyrazili poparcie dla pomysłu stworzenia takiego systemu, który połączyłby rozwiązania adekwatne dla problemów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, byłby to wkład w popierane przez wszystkich globalne porozumienie.